Tupu Tupu Le Fanua
(Koe Tohi Hohoko 'o Tongá)


Koe tohi hohoko eni 'o Tangaloa 'Eitumatupu'a pea mo hono hakó, koe kakai kotoa ia 'o Tongá.  'Oku fakahingoa koe Tuputupulefanua he 'oku kamata koe Tala Tupu'a kae iku koe Fehokotakinga Fonua.  'Oku kamata mei a Tangaloa 'Eitumatupu'a 'o ne kāsia e to'utangata 'e 50 pe ta'u 'e 1,000 nai mei he ta'u 900 ki he ta'u 1900.  'Oku muimui hifo 'i he ngaahi Ha'a Tu'i 'o Tongamotu'á he ko honau hingoá pe moe hingoa honau ngaahi malí mo 'enau fānaú na'e fakamanatu mai mei he ngaahi kuonga ko iá.


Koe faka'amu 'oku makatu'unga ai 'ae Tuputupulefanuá, ko hono poupou'i e ngaahi fāmili kotoa pe te nau lava 'o fakatokanga'i honau tupu'angá 'i he hako 'oe ngaahi Ha'a Tu'i ko ení, pea hoko ia koe tokoni kiate kinautolu 'i hono fakakakato honau ngaahi hisitōlia faka-fāmilí.


Koe Tuputupulefanuá koe fakahingoa moe fokotu'utu'u 'a James Cocker, koe hako 'o Tēvita Fatafehi, koe mokopuna 'o Laufilitonga TT39.  Ko Laufilitonga TT39 koe Tu'itonga fakamuimui ia 'o Tongamotu'á pea koe hako ia 'oe Tu'itongá, Tu'iha'atakalauá moe Tu'ikanokupolú.  'Oku vahe tolu fakatatau ki ai 'ae Tuputupulefanuá.  'Oku fakakakano 'aki leva 'ae ngaahi hohoko kehekehe, kau ki ai 'ae tohi hohoko 'a Losaline Fatafehi, Veikune, Suli Afu Taunipua'a, Fohe Ma'afutakinima, Tēvita Uatahausi Mapa, pea mo Penisimani Lātūselu Mapa, 'a ia na'e makatuʻunga ʻi he tohi hohoko 'ae Tamahā ko 'Amelia Fakahikuo'uihá, koe tohi hohoko motu'a taha ia 'o Tongá, pea pehē ki hono faka'eke'eke 'oe fānau moe fanga mokopuna 'o Tupoutu'a Laumanukilupe Niumataevalu, koe mokopuna 'o Tēvita Fatafehi. 


'Oku hokohoko atu pe 'ae ngāue ki he Tuputupulefanuá.  'Oku 'ikai ha 'amanaki 'oku tonu peseti 'e teau.  Pea 'oku 'ikai ha taumu'a ke fakamo'oni'i pe faka'ikai'i ha tu'unga 'o ha taha.  Ka 'oku 'i ai e faka'amu ke fakamafola, poupou'i e fekumi, mo fakatolonga 'ae ngaahi hohoko kotoa 'oku lava ma'ú - 'a ia koe natula totonu pe ia 'oe tohi hohoko ki he kuohilí.  Ka 'i ai ha ngaahi tānaki pe fakatonutonu 'oku 'oatu e fakaafe ke vahevahe mai ke fakalelei 'aki e me'a 'oku ma'ú. 


'Ofa ke hoko 'ae Tuputupulefanuá koe tokoni ki he Tonga kotoa pe 'okú ne fie fekumi mo laukau'aki hono tupu'anga.


14 Nōvema 2000


Koe Tu'itonga´ mo honau Hako´
1. Koe Tu'itonga 2. Koe Tu'iha'atakalaua 3. Koe Tu'ikanokupoluKoe kamata'anga koe tangata ko Tangaloa 'Eitumatupu'a.


Koe lau ʻae ngaahi talatupu'a ko Tangaloa 'Eitumatupu'a tokua koe 'otua. 


Koe fanau 'a Tangaloa 'Eitumatupu'a ko 
1. Talafale
2. Tu'iloloko
3. Maliepo
4. Tu'ifolaha
5. Matakehe
Ko 'enau fa'e 'oku ha he ngaahi talanoa 'e ni'ihi koe fefine ko Tamapo'uli
6. 'Aho'eitu. 
Ko 'ene fa'e ko Va'epopua 'Ilaheva 


'Oku 'i ai e lau ko Va'epopua 'Ilaheva koe 'ofefine 'oe Tu'iha'amea.
 


Na'e hoko 'a Talafale koe Tu'ifaleua pea ko hono hako koe Tu'ipelehake 1  mo hono kainga.  Pea hoko 'a Tu'iloloko, Maliepo, Tu'ifolaha mo Matakehe koe kau Falefa 'ae Tu'itonga, ko honau fatongia ke tauhi mo malu'i 'ae Tu'itonga. 


Koe hako 'o Tu'iloloko ko Tu'uhokokilangi 1 mo Malupo 1 (kehe ia mei a Malupo 'Uiha) mo hona kainga 'i Mu'a. 


Koe hako 'o Maliepo ko Lauaki 1 mo hono kainga 'i Talafo'ou.


Koe hako 'o Tu'ifolaha ko 'Aholangamakahiva 1 (ko 'Aho ia) mo Mailau 1 'i Folaha mo Mu'a.


Koe hako 'o Matakehe 'oku 'ikai toe 'i ai ha ma'u lelei ki ai, ka koe tui 'ae tohi hohoko ni koe kakai 'o Folaha koe hako kinautolu 'o Tu'ifolaha mo Matakehe moe fanau lalahi 'a Tangaloa 'Eitumatupu'a.
Ko 'Aho'eitu TT1 kia Momo TT10


Na'e hoko leva 'a 'Aho'eitu koe fuofua Tu'itonga TT1, pea hoko mei ai 'ae laine 'oe Tu'itonga 'o lele hifo mei he tamai ki he foha.

TT1 'Aho'eitu 
TT2 Lolofakangalo 
TT3 Fanga'one'one 
TT4 Lihau 
TT5 Kofutu 
TT6 Kaloa 
TT7 Ma'uhau 
TT8 Apuanea 
TT9 Afulunga 


Pea koe fanau 'a 'Afulunga TT9 ko:
1. Momo TT10
2. Ngongokilitoto

Koe fa'e 'a Ngongokilitoto koe fefine na'e 'iloa ko Kalikiheva'e. 


'Oku pehe koe 'uhinga 'oe Kalikiheva'e, he na'e 'i ai hono kau fata, pea koe taimi na'e fata holo ai na'e hili fe'ungatonu hifo pe hono va'e moe si'i 'ulu 'oe kau fata, pea ma'u ai e lau kuo nau kali ki hono va'e, he koe kali koe 'olunga 'anga ia 'oe 'ulu he taimi mohe.
Ko Momo TT10


Pea koe 'Ohoana 'o Momo TT10 ko Nua, koe 'ofefine 'oe Tu'iha'amea. 


Pea koe fanau 'a Momo TT10 ko:
1. Latutama TTF1
2. Tu'itatui TT11
3. Lelesi


Fakatatau ki he fakamatala 'a Leha'uli Sione Ikapuna'imoana 'o Pelehake, na'e tupu meia Lelesi 'ae Sa Lelesi pe Ha'a Lelesi, na'a nau fa'iteliha 'i ha fa'ahinga koloa pe na'a nau fiema'u 'i ha katoanga.  Kapau 'oku tonu 'eku faka'uhinga, na'e pehe 'e Leha'uli na'e tuku 'e Momo TT10 'a Lelesi ke nofo ia 'i Ha'amoa ka ne 'omai 'a Leha'uli koe foha 'o Lautalakikite mei Tutu'ila ki Tonga, pea koe tupu'anga ia 'o Leha'uli 1


Ko Nua na'e tomu'a fanau kia Ngongokilitoto 'o ma'u ai 'a Fasi'apule.  Na'e hoko leva a Fasi'apule koe fuofua Tamale 1 'o tupu fakaholo mai ai 'ae kau Tamale 'o Niutoua 'o a'u mai ki he 'aho ni.

Koe Tala 'o Nua
Ke toki fakakakato
Ko Tu'itatui TT11


Koe foha 'o Momo TT10 mo Nua


Pea na'e fakakovifonua 'a Tu'itatui TT11 ki hono tuofefine ko Latutama 'o na fanau'i 'a:
1. Fatefehi TTF2
2. Talatama TT12
3. Talaiha'apepe TT14
 

Koe Tala 'oe Tu'itonga Niutamatou TT13
Ke toki fakakakatoKo Talaiha'apepe TT14 kia Havea 1 TT19 


Pea fanau'i leva 'e Talaiha'apepe TT14 'a Talakaifaikifolaha TT15.


Koe fanau 'a Talakaifaikifolaha TT15 ko:
1. Talafapite TT16
2. Kakapu
3. Hahau


Ko Talafapite TT16 na'a ne fanau'i 'a Ma'akatoe TT17


Ko Kakapu mo Hahau koe ongo mahanga pea ko 'ena fa'e ko Manuosoimaunga mei Ha'amoa.  Koe foha 'o Kakapu ko Takapu 1, pea koe foha 'o Hahau ko Hauta'ulu 1.  Pea na'e 'i ai e tuofefine fa'e taha 'o Kakapu mo Hahau na'e 'i ai 'ene tama kia Lauaki, 'ae hako 'o Maliepo, ta'okete 'o 'Aho'eitu, pea ui ia ko Lauaki, pea hokohoko hifo ai 'ae Lauaki.  Ko ia 'oku 'ulu ai 'a Lauaki 'i he Kau Nima Tapu moe Ha'a Tufunga, pea kau ki ai moe ongo fa'etangata 'a Lauaki, 'a Kakapu mo Hauta'ulu.


Ko Ma'akatoe TT17 na'a ne fanau'i 'a Puipuifatu TT18 pea mo Lufe, koe fuofua Lufe 1


Ko Puipuifatu TT18 na'e kitetama 'i he 'ofefine 'o Lufe 'o ma'u ai 'a Havea 1 TT19.


Ko Havea 1 TT19 na'a ne fanau'i 'a Tatafu'eikimeimu'a TT20


Pea fakapoongi 'a Havea 1 TT19 'i he vai ko Tolopona ʻi 'Alakifonua.
Ko Tatafu'eikimeimu'a TT20
Koe foha 'o Havea 1 TT19 


Na'e kitetama 'a Tatafu'eikimeimu'a TT20 mo Fatafehi, 'o na fanau'i 'a:
1. Lomi'aetupu'a TT21
2. Ngana'eiki
3. Nganatatafu.


'Oku 'ikai pau pe ko hai e matu'a 'a Fatafehi.


Ko Ngana'eiki mo Nganatatafu 'oku pehe koe ongo tamaiki mana'ia, pea na'a na folau 'eve'eva ki Ha'amoa 'o va kovi ai he ta'ahine hoihoifua ko ia ko Hina.  Na'e fanau'i leva 'e Ngana'eiki 'a Malupo'atonga Malupo 1 pea tupu fakaholo mai mei ai 'a Malupo 'o 'Uiha.  Kae fanau'i 'e Nganatatafu 'a Ha'angana'otangata Tu'iha'angana 1 'o tupu fakaholo mai mei ai 'ae Tu'iha'angana 'o Ha'ano.


Koe hingoa Hina koe Sina 'i he lea faka-Ha'amoa.
Ko Lomi'aetupu'a TT21 kia Havea II TT22

Ko Lomi'aetupu'a TT21 na'a ne fanau'i 'a Havea II TT22


Ko Havea II TT22 na'a ne fanau'i 'a Takalaua TT23


Pea fakapoongi 'a Havea II TT22 'e he Fisi ko Tuluvota.
Ko Takalaua TT23
Koe foha 'o Havea II TT22


Pea mali 'a Takalaua TT23 moe fefine ko Va'elaveamata, pea na fanau'i 'a:
1. Ka'ulufonuafekai I Fasi'atele TT24
2. Melino'atonga 
3. Lotau'ai
4. Latutaeveve 
5. Mo'ungamotu'a. 


Na'e fakanofo leva 'a Mo'ungamotu'a koe fuofua Tu'iha'atakalaua TH1


Pea 'oku taku ne 'ave leva 'ae foha 'o Takalaua ko Takalaua 'o Tu'i'eua.  Pea 'ave 'a Kolomoe'uto 1 mo Mata'uvave 1 'o Tu'iha'apai.  Pea 'ave 'a Haveatuli 1 mo Niutongo 'o Tu'ivava'u.  Pea 'ave 'a Talapalo 'o Tu'iniuatoputapu.  Pea 'ave 'a Matauka mo Hakauvalu 'o Tu'iniuafo'ou.  Pea 'ave 'a 'Elili 'o Tu'i'uvea. 


'Oku 'ikai mahino pe koe fanga foha kotoa eni 'o Takalaua, pea 'oku 'ikai ha toe fakaikiiki ki he pehe ne fakanofo Tu'i kinautolu 'i he ngaahi fonua ne 'ave kinautolu ki ai.


Pea ko Takalaua TT23 na'e fakapoongi ia 'i he motu ko Mata'aho.
 
Ko Kau'ulufonuafekai I Fasi'atele TT24
Koe foha 'o Takalaua TT23 mo Va'elaveamata


Pea 'oku lau 'e he tohi hohoko ni koe fanau 'a Kau'ulufonuafekai I Fasi'atele TT24 ko:
1. Vakafuhu TT25
2. Tuiavi'i
3. Togialelei
Ko 'enau fa'e koe 'Ohoana ko Popoai mei Ha'amoa.
4. Puipuifatu II TT26 
Ko 'ene fa'e koe 'Ohoana ko Toafaitoa mei Haamoa.
5. Kau'ulufonua II TT27
6. Ulualofaiga
7. Poluleuligaga
Ko 'ena fa'e koe 'Ohoana ko Vainu'ulasi mei Ha'amoa.
Ko Vakafuhu TT25
Koe foha 'o Kau'ulufonuafekai I Fasi'atele TT24


Pea koe foha 'o Vakafuhu TT25 ko Tu'itofua 1, koe tama 'a Langitaetaea.
Ko Puipuifatu II TT26
Koe foha 'o Kau'ulufonuafekai I Fasi'atele TT24


Pea fanau'i 'e Puipuifatu II TT26 'a Laufilitonga. 


Pea manako 'a Laufilitonga he nofo Vava'u pea hoko ia koe fuofua 'eiki 'o Vava'ulahi.  Pea fanau'i e Laufilitonga 'a Lolomana'ia, koe tupu'anga ia 'oe Tu'i'afitu.
Ko Kau'ulufonua II TT27
Koe foha 'o Kau'ulufonuafekai I Fasi'atele TT24


Pea koe fanau 'a Kau'ulufonua II TT27 na'e hoko hifo ki ai 'ae Tu'itonga.  Pea ko 'ene fanau ko Tapu'osi TT28
Ko Tapu'osi TT28
Koe foha 'o Kau'ulufonua II TT27


Na'e nofo 'a Tapu'osi TT28 mo Va'etapu koe 'ofefine 'o 'Ahome'e 1 mei Ha'avakatolo.  


Pea fanau'i 'e Tapu'osi TT28 mo Va'etapu 'a 'Uluakimata Tele'a I TT29


'Oku lau 'e he tohi hohoko ni 'ae 'Ahome'e 'oe kuonga ko eni koe fuofua 'Ahome'e ka 'oku 'ikai fakapapau'i pe na'e 'i ai ha 'Ahome'e ki mu'a heni pea mo hono tupu'anga.
Ko 'Uluakimatatele'a I TT29
Koe foha 'o Tapu'osi TT28 mo Va'etapu 


Ko 'Uluakimatatele'a TT29 na'e 'i ai hono vaka koe Lomipeau 'a ia na'e fakauta mai ai 'ae maka mei 'Uvea ki hono langa 'oe 'otu langi. 


Na'e nofo 'a 'Uluakimatatele'a I TT29 mo Talafaiva Moheofo 1TH pea ko 'ena fanau ko:
1. 'Eikifietu'a. 


Na'e fanau'i 'e 'Eikifietu'a 'ene tama fefine ko 'Uluakimata, pea fanau'i 'e 'Uluakimata 'ene tama fefine ko 'Uluakimata, pea fanau'i 'e he 'Uluakimata ki mui 'a Mafulu.


Ko Talafaiva Moheofo 1TH 'oku taku 'i hono kuonga koe fefine hoihoifua ta'e'iai hano tatau, pea na'e toe 'iloa ko Talafaiva Fakatou'ato he na'e fakatou 'eiki 'ene ongo matu'a.  Fakatatau ki he tohi hohoko 'a Solia Tu'ifua 'o Mu'a, koe tamai 'a Talafaiva Moheofo 1TH ko Siulangapo TH4.  Ko ia 'oku lau ai 'e he tohi hohoko ni koe fuofua moheofo 'ae Tu'iha'atakalaua ki he Tu'itonga 'oku a'u ki ai 'ae 'ilo ko Talafaiva Moheofo 1TH.  'Oku 'ikai fakapapau'i pe na'e 'osi ui e mali 'oe Tu'itonga koe moheofo he taimi ko ia.  Ka koe fokotu'u ia 'ae tohi hohoko ni kae 'oua kuo ma'u ha 'ilo fo'ou.  'Oku 'ikai ha ma'u ki he hingoa 'oe fa'e 'a Talafaiva. 


Pea toe nofo 'a 'Uluakimatatele'a I TT29 mo Nanasilapaha ka 'oku 'ikai fakapapau'i pe kohai 'ena fanau.


Pea toe nofo 'a 'Uluakimatatele'a I TT29 mo Mata'ukipa, koe 'ofefine 'o Kau'ulufonuahuo, pea ko 'ena fanau ko:
1. Fatafehi TT30
2. Sinaitakala'ilangileka TTF3
3. 'Uliafu


Ko hono fokotu'utu'u ko eni 'oe fanau 'a 'Uluakimatatele'a I TT28, 'oku fakatatau ia ki honau faka'otu'otu 'oku ha 'i he tohi 'a Fohe Ma'afutakinima [1903], peesi 3.
 

Ko Fatafehi TT30
Koe foha 'o 'Uluakimatatele'a I TT29


Koe Moheofo 'o Fatafehi TT30 ko Kaloafutonga Moheofo 2TH, koe 'ofefine 'o Mo'ungatonga TH6.


Koe fanau 'a Fatafehi TT30 ko:
1. Siufanga
2. Inu 
3. Fatafehi 'Atalua 
Ko 'enau fa'e ko Alaitokaloto, koe tama 'a Va'etu'ikoloa, tuofefine 'o Mo'ungatonga TH6 mo Vaoloa. 
4. 'Eukitongapipiki TTF4
5. Kau'ulufonua III TT31
6. Luavava'u 
Ko 'enau fa'e ko Kaloafutonga Moheofo 2TH, koe 'ofefine 'o Mo'ungatonga TH6


Ko hono fokotu'utu'u ko eni 'oe fanau 'a Fatafehi TT30, 'oku fakatatau ia ki honau faka'otu'otu 'oku ha 'i he tohi 'a Fohe Ma'afutakinima [1903], peesi 3.
Ko Kau'ulufonua III TT31
Koe foha 'o Fatafehi TT30


Koe Moheofo 'o Kau'ulufonua III TT31 ko Takalalahi Moheofo 3TH, koe 'ofefine 'o Fotofili TH7 mo 'Atalua.


Koe fanau 'a Kau'ulufonua III TT31 ko:
1. 'Uluakimata II TT32
2. Totonukuo'osi
Ko 'ena fa'e ko Takalalahi Moheofo 3TH, koe 'ofefine 'o Fotofili TH7 mo 'Atalua.
3. Tafololahi Tafolo 1
4. Fatafehi
Ko 'ena fa'e ko Tu'utangahunuhunu, koe 'ofefine 'o Atamata'ila TK2 mo Tokilupe.
5. Simuoko Tu'e
Ko 'ene fa'e ko Tae, koe 'ofefine 'o Pahihi Tu'iha'ateiho 1
6. Tavui Hama 1


Ko hono fokotu'utu'u ko eni 'oe fanau 'a Kau'ulufonua III TT31, 'oku fakatatau ia ki honau faka'otu'otu 'oku ha 'i he tohi 'a Fohe Ma'afutakinima [1903], peesi 3, tukukehe 'ae ngaahi liliu moe ngaahi nouti ko eni:
1. Koe fika 2. Totonukuo'osi koe tanaki ia 'ae tohi hohoko ni. 
2. Koe fika 3. Tafololahi Tafolo 1 koe tanaki ia 'ae tohi hohoko ni. 
3. Koe fika 4. Fatafehi koe tanaki ia 'ae tohi hohoko ni. 
4. Koe fika 5. Simuoko Tu'e koe tanaki ia 'ae tohi hohoko ni. 
5. Koe fika 6. Tavui Hama 1 koe tanaki ia 'ae tohi hohoko ni. 
Ko 'Uluakimata II TT32
Koe foha 'o Kau'ulufonua III TT31


Koe Moheofo 'o 'Uluakimata II TT32 ko Toa Moheofo 4TH, koe 'ofefine 'o Vaeatangitauki'uvea TH8 mo Taumoe.


Koe fanau 'a 'Uluakimata II TT32 ko:
1. Tu'ipulotu'ilangitu'ofefafa TT33
2. Tokemoana 1 Tu'iha'a'uluakimata 1
3. Faleafa
4. Fatani
5. Sinaitakala'ilotunofo TTF5
Ko 'enau fa'e koe Moheofo ko Toa Moheofo 4TH, koe 'ofefine 'o Vaeatangitauki'uvea TH8 mo Taumoe.
6. Pahihi Tu'iha'ateiho 1

Ko 'ene fa'e ko 'Uno'unoa, koe fokonofo 'o Toa.

7. Tu'ihoua

8. Finaule'o

Ko 'ena fa'e ko Longo, koe tehina moe fokonofo 'a Toa Moheofo 4TH.

9. Pahulu

'Oku 'ikai ma'u 'ene fa'e.


Ko hono fokotu'utu'u ko eni 'oe fanau 'a 'Uluakimata II TT32, 'oku fakatatau ia ki honau faka'otu'otu 'oku ha 'i he tohi 'a Fohe Ma'afutakinima [1903], peesi 4, tukukehe 'ae ngaahi liliu moe ngaahi nouti ko eni:
1. Koe fika 9. Pahulu koe tanaki ia 'ae tohi hohoko ni.  Ko Pahulu eni ha'ana hono 'ofefine ko Langi'uli'uli, fa'e 'a Havea Hikule'o Helu 1. 


Neongo 'oku kau 'a Pahihi Tu'iha'ateiho 1 'i he fanau 'a 'Uluakimata II TT32 'o fakatatau ki he'ene 'asi 'i he tohi 'a Fohe Ma'afutakinima [1903], 'oku nouti heni 'ae faingata'a hono fokotu'utu'u 'oe hako 'o Pahihi 'i he ngaahi to'utangata 'e 3 'oku hoko mei ai, ke nau hao ki he vaha'a taimi 'oku pehe ne nau mo'ui ai.  'E lava pe ke tau pehe mei he faingata'a ko ia, na 'oku hala hono hiki e tohi hohoko, na ko 'Uluakimatatele'a TT29 'ae tamai ia 'a Pahihi Tu'iha'ateiho 1.  Ka 'ikai, kae tonu pe, 'e lava ke tau pehe na na'e fa'ele valevale ha to'utangata.  'Oku 'ikai ha ma'u fakapapau ki ai he taimi ni.       
Ko Tu'ipulotu'ilangitu'ofefafa TT33 
Koe foha 'o 'Uluakimata II TT32


Koe Moheofo 'o Tu'ipulotu'ilangitu'ofefafa TT33 ko Halaevalu Moheofo 1TK, koe 'ofefine 'o Mataeleha'amea TK4 mo Kaloafutonga, ka na'e 'ikai ha'ana fanau.


'Oku lau 'e he tohi hohoko ko eni ko Halaevalu koe koe fuofua Moheofo ia 'ae Tu'ikanokupolu ki he Tu'itonga.  Pea neongo na'e 'ikai ha fanau 'a Halaevalu ki he Tu'itonga, na'e lau pe 'i he anga faka Tonga 'ae fanau 'ae fanga fokonofo 'a Halaevalu, ko 'ene fanau.  Na'e kamata leva meia Halaevalu hono fili e Moheofo 'ae Tu'itonga mei he Tu'ikanokupolu.


Koe fokonofo 'a Halaevalu Moheofo 1TK kia Tu'ipulotu'ilangitu'ofefafa TT33 ko Taufa, koe 'ofefine 'o Kafoamotalau TH11 mo Totonukuo'osi, ka na'e 'ikai ha'ana fanau.  Ko Kafoamotalau koe fa'etangata 'a Halaevalu.

Koe fanau 'a Tu'ipulotu'ilangitu'ofefafa TT33 ko:
1. Fakana'ana'a TT34
Ko 'ene fa'e ko Manuna, koe fokonofo 'o Halaevalu Moheofo 1TK.  Ko Manuna koe 'ofefine 'o Kavamo'unga'one mo Heimoana mei Mo'unga'one.
2. Peseta
3. Fatafehiha'amea
Ko 'ena fa'e ko Fakatoumafi, koe 'ofefine 'o 'Itafua'a'atonga mo 'Evaipomana.  Ko 'Itafua'a'atonga koe foha 'o Kinikinilaulahi mo Fotuihalatata.  Ko Kinikilaulahi koe foha 'o Fotofili TH7.


Ko hono fokotu'utu'u ko eni 'oe fanau 'a Tu'ipulotu'ilangitu'ofefafa TT33, 'oku fakatatau ia ki honau faka'otu'otu 'oku ha 'i he tohi 'a Fohe Ma'afutakinima [1903], peesi 4, tukukehe 'ae ngaahi liliu moe ngaahi nouti ko eni:
1. Koe fika 3. Fatafehiha'amea koe tanaki ia 'ae tohi hohoko ni. 
Ko Fakana'ana'a TT34
Koe foha 'o Tu'ipulotu'ilangitu'ofefafa TT33


Koe Moheofo 'o Fakana'ana'a TT34 ko Tongotea'ivai Moheofo 2TK, koe 'ofefine 'o Mataeleha'amea TK4 mo Humi Fakavalefonua.


Koe fanau 'a Fakana'ana'a TT34 ko :
1. Tu'ipulotu'ilangitu'oteau TT35
2. Sinaitaka'ifanakavakilangi TTF6
3. Hahanokifanga'uta
Ko 'enau fa'e ko Tongotea'ivai Moheofo 2TK.
4. Sisifa Fohe 2
Ko 'ene fa'e ko Toaafilimoe'unga, koe 'ofefine 'o Fohe 1.  Ko Toaafilimoe'unga koe fokonofo 'a Tongotea'ivai Moheofo 2TK kia Fakana'ana'a, . 
5. Laufilitonga 
6. Manuna
Ko 'ena fa'e ko Fifita, koe fokonofo 'a Tongotea'ivai Moheofo 2TK kia Fakana'ana'a, koe 'ofefine 'o Longolongo'atumai mo Kaufusi.  Ko Longolongo'atumai foki koe foha ia 'o Mataeletu'apiko TK3 pea mo Tu'imala Tamaha 1.
7. Mafi'uli'uli
8. Fakatoumafi
9. Tupuivao
10. Tapu'osi
Ko 'enau fa'e Lupemoetavake, koe 'ofefine 'o Tau'atevalu Valu 4 mei 'Utulau mo Funaki Falefa.


Pea na'e nofo 'a Fakana'ana'a TT34 mo Sisingakau koe 'ofefine 'o Valu 3 ka 'oku ngali na'e 'ikai ha'ana fanau. 


'Oku 'i ai 'ae tui ko Lupemoetavake koe fokonofo ia 'o Sisingakau kia Fakana'ana'a TT34 he koe fakafotu ia 'o Sisingakau.


Ko hono fokotu'utu'u ko eni 'oe fanau 'a Fakana'ana'a TT34, 'oku fakatatau ia ki honau faka'otu'otu 'oku ha 'i he tohi 'a Fohe Ma'afutakinima [1903], peesi 5, tukukehe 'ae ngaahi liliu moe ngaahi nouti ko eni:
1. Koe fika 3. Hahanokifanga'uta koe tanaki ia 'ae tohi hohoko ni. 
2. Koe fika 6. Manuna koe tanaki ia 'ae tohi hohoko ni. 
Ko Tu'ipulotu'ilangitu'oteau TT35
Koe foha 'o Fakana'ana'a TT34


Koe Moheofo 'o Tu'ipulotu'ilangitu'oteau TT35 ko Tu'ilokamana Moheofo 3TK, koe 'ofefine 'o Vuna TK5 mo Lahauku. 


Koe fanau 'a Tu'ipulotu'ilangitu'oteau TT35 ko:
1. Alaivahamama'o
2. Ta'emoemimi
3. Nanasipau'u TTF8
Ko 'enau fa'e ko Tu'ilokamana Moheofo 3TK
4. Manumataongo
5. Ma'ulupekotofa TT37
6. Fatafehi Fehu'iameipulotu
7. Fakaolakifanga
Ko 'enau fa'e ko 'Anaukihesina, koe fokonofo 'o Tu'ilokamana Moheofo 3TK kia Tu'ipulotu'ilangitu'oteau.  Ko 'Anaukihesina koe 'ofefine 'o Ma'afuotu'itonga TK6 mo Latutama III. 

8. Pau'uli

'Oku 'ikai ma'u ha fakamatala ki he'ene fa'e.

9. Pau TT36 

10. Talaumokafoa
11. Mapafisi Avatongo
12. Siumafua'uta TTF7
Ko 'enau fa'e ko Laumanukilupe, koe fokonofo 'o Tu'ilokamana Moheofo 3TK kia Tu'ipulotu'ilangitu'oteau TT35.  Ko Laumanukilupe koe 'ofefine 'o Tupouto'a mo Longosi'i.
13. Tuki'ao
Ko 'ene fa'e ko Tangaloa, koe fokonofo 'o Tu'ilokamana Moheofo 3TK kia Tu'ipulotu'ilangitu'oteau.  Ko Tangaloa koe 'ofefine 'o Mataelemuluvala, foha 'o Vuna TK5.
14. Laufilitongakakau.
Ko 'ene fa'e ko Tupouta'anea, koe fokonofo 'a Tu'ilokamana Moheofo 3TK kia Tu'ipulotu'ilangitu'oteau.  Ko Tupouta'anea koe 'ofefine 'o Vuna TK5 mo Halaevaluta'anea.
15. Fatafehi Manupupui'one
Ko 'ene fa'e ko Fakatoumafi, koe 'ofefine 'o Tu'ihoua mo Heuifanga.
16. Hiliaunifo 
Ko 'ene fa'e ko Lapuloufisi, koe 'ofefine 'o Fehokomoelangifisi Tu'ilakepa 4 mo Sinaitaka'ifanakavakilangi TTF6.
17. Sisifa
Ko 'ene fa'e ko Hafuni.
18. Tupoupau'u 
Ko 'ene fa'e ko Ma'ulahi, koe 'ofefine 'o Langiloa Lauaki mo Ma'avamokahokaho.
19. Sisifa 
Ko 'ene fa'e ko Puakatefisi, koe 'ofefine 'o Tupouto'a mo Afeaki.


Ko hono fokotu'utu'u ko eni 'oe fanau 'a Tu'ipulotu'ilangitu'oteau TT35, 'oku fakatatau ia ki honau faka'otu'otu 'oku ha 'i he tohi 'a Fohe Ma'afutakinima [1903], peesi 5 & 252, tukukehe 'ae ngaahi liliu moe ngaahi nouti ko eni:
1. Koe fika 8. Pau'uli koe tānki ia 'ae tohi hohoko ni fakatatau ki he fakamatala 'a Mele Tatafu Fotofili Muller 'i hono 'initaviu ia 'e Kalolaine Uata Mapa 'i he 'aho 15 Sepitema 1975.

2. Koe fika 17. Tupoupau'u koe tanaki ia 'ae tohi hohoko ni. 
3. Koe fika 18. Sisifa koe tanaki ia 'ae tohi hohoko ni. 


Ko Alaivahamama'o
Koe foha 'o Tu'ipulotu'ilangitu'oteau TT35


Ko Alaivahamama'o ko hono foha ko Hopoatefua'atonga, koe tama 'a Lupemeitakui, koe 'ofefine 'o Siulua.  'Oku 'ikai ma'u ha hako kia Hopoatefua'atonga. 


Mahalo na'e malolo 'a Alaivahamama'o 'oku kei mo'ui pe 'a Tu'ipulotu'ilangitu'oteau TT35 'o 'ikai fakanofo ai ke tu'i.

Ko Pau'uli
Koe foha 'o Tu'ipulotu'ilangitu'oteau TT35


Ko Pau'uli 'oku pehe na'e nofo 'i hono 'api ko Halaika 'i he vaha'a 'o Lavengatonga mo Fātumu 'i he hala tahi 'o tauhi atu ai ki hono tehina ko Pau TT36.  Na'e 'omi hono hako 'e he Ha'a Ngata ki Kolovai.  


Koe foha 'o Pau'uli ko Tongatoutai (naʻe toe 'iloa ko Tongamalohi pe Tuituiohu) koe tama 'a Toa, 'ofefine 'o Vave 'o Kolomotu'a.  Koe foha 'o Tuituiohu 'a 'Ilaisia Kavakehe.  Ko 'Ilaisia Kavakehe koe tamai 'a Tevita Vave 'o Matafonua.  Na'e mali 'a Tevita Vave mo Finauta'e'iloa, koe 'ofefine 'o 'Aisea Vaea Mataele mo 'Ilaisipa Tokilupe Tuʻiʻonetoa, pea ko 'ena fanau ko Lakei'oetau,  Losa, 'Ilaisaane Afuafumatangi, Salote Tau'aika, Tevita Namomo, Sipa'u Pua'a mo Mohekonokono.


Koe fakamatala kia Tongatoutai (naʻe toe 'iloa ko Tongamalohi pe Tuituiohu) pea mo hono hako koe fakama’opo’opo ia mei he ngaahi ‘initaviu ko eni ne fakahoko ‘e Tevita Uatahausi mo Kalolaine Mapa ma’ae Siasi o Sisu Kailaisi ‘oe Kau Ma’oni’oni ‘i he Ngaahi ‘Aho ki Mui´ ni.

1. Mele Tatafu Fotofili Muller 15 Sepitema 1975  (taʻu 73 ʻo Nukuʻalofa koe mokopuna 1 ʻo Fotofili mo Kalaniuvalu).

2. Tevita Vave Folau 19 Me 1976   (taʻu 63 ʻo Fasimoeafi koe mokopuna 2 ʻo ʻIlaisia Kavakehe) 

3. Lakeiʻoetau Folau 29 Sepitema 1976  (taʻu 56 ʻo Fasimoeafi koe mokopuna 2 ʻo ʻIlaisia Kavakehe)
Ko Pau TT36
Koe foha 'o Tu'ipulotu'ilangitu'oteau TT35Pau TT36

Koe ʻenikuleivi ʻe John Hall pea ta faktātā ʻe John Weber, koe ongo tangata Lekooti ʻAati ʻi he kauvaka ʻo Kapiteni Kuki, ʻi he 1777.  Koe ʻata mei he uepisaiti ʻae Mēsiume ʻo Pilitānia.

Koe Moheofo 'o Pau TT36 ko Tupoumoheofo TK12 & Moheofo 4TK, koe 'ofefine 'o Tupoulahimu'a (Tupou'uli) TK7 mo Fuonuku.

Koe fanau 'a Pau TT36 ko:
1. Sinaitaka'ifekitetele TTF9
2. Fatafehiolapaha TTF10
3. Fatafehiha'apai
4. Manutauhakau
5. Fuanunu'iava TT38
Ko 'enau fa'e ko Tupoumoheofo TK12 & Moheofo 4TK.
6. Fatafehitoutai
7. Ikatulifota
8. Fatafehivava'u
Ko 'enau fa'e ko Inumofalefa, koe fokonofo 'a Tupoumoheofo TK12 & Moheofo 4TK kia Pau, koe 'ofefine 'o Halatokoua.
9. Fatafehimatamoana
Ko 'ene fa'e ko Palu, koe fokonofo 'a Tupoumoheofo TK12 & Moheofo 4TK kia Pau, koe 'ofefine 'o Fufuutauma'a, foha 'o Tupouto'a mo Kilinganoa.
10. Likutauifangatapu
Ko 'ene fa'e ko Kongakava, koe 'ofefine 'o Maealiuaki TH15 & TK8 mo Langilangiha'aluma, koe 'ofefine 'o Teukihe'alo'i Ve'ehala 2 mo Tangakinatofetofe, koe 'ofefine 'o Nukuhape Nuku 3 mo Ngaoasi'i.
11. Fatafehi
12. Sinalauli'i
Ko 'ena fa'e ko Pulimaipau, koe 'ofefine 'o Latunipulu'iteafua Tu'ilakepa 5 mo Tongavua, koe 'ofefine 'o Talia'ulilahi Talia'uli 1 mo Vui. 
13. Fifitavakaniua
14. Sisifa
Ko 'ena fa'e ko Fifitavakaniua, koe 'ofefine 'o Haveatunguamata'uli mo Finaulangi. 


Ko hono fokotu'utu'u ko eni 'oe fanau 'a Pau TT36, 'oku fakatatau ia ki honau faka'otu'otu 'oku ha 'i he tohi 'a Fohe Ma'afutakinima [1903], peesi 6 & 253, tukukehe 'ae ngaahi liliu moe ngaahi nouti ko eni:
1. Koe fika 12. Sinalauli'i koe tanaki ia 'ae tohi hohoko ni. 
2. Koe fika 13. Fifitavakaniua koe tanaki ia 'ae tohi hohoko ni.
3. Koe fika 14. Sisifa koe tanaki ia 'ae tohi hohoko ni.  


Ko Likutauifangatapu
Koe foha 'o Pau TT36


Ko Likutauifangatapu na'e nofo mo Tu'ifua'ile'ila koe 'ofefine 'o Tupoulahisi'i TK10 mo Fusipala Ha'atauele, 'ofefine 'o Fa'oa.  Pea koe fanau 'a Likutauifangatapu mo Tu'ifua'ile'ila ko Tavatu'alau mo Kongakava.


Koe fanau 'a Tavatu'alau ko Tupouveiongo mo Sione Likutau Tauelangi, ko 'ena fa'e ko 'Ema Papa'ali'i, 'ofefine 'o Malesaga Musi Tugai Papa'ali'i mei Tu'ana'i 'i 'Upolu.  Pea toe fanau'i 'e Tavatu'alau 'a Soakai Tauelangi, 'Ana Tu'ifua mo 'Aho'eitu, ko 'enau fa'e ko Salome Halavaokofe, 'ofefine 'o Tu'itufu 'o 'Eueiki.


Koe fanau 'a Tupouveiongo ko Moeakiolahi'atu, koe foha 'o Kailahi 'o Houma.  Pea toe fanau'i 'e Tupouveiongo 'a Talanoafuka, koe foha 'o Setaleki Nuku Vaea 'o Houma.


Koe fanau 'a Sione Likutau Tauelangi ko Tauelangi, Mele Tupou Pulimaipau, Sione Likutau, Siosaia Likutau mo Kisione Tauelangi, ko 'enau fa'e ko Milika Veapuku 'o Pea.


Koe fanau 'a 'Ana Tu'ifua ko Meleane 'Ungatea, 'Amelia Finautu'ava'inga, Fifita Fa'ivalea mo Salote Mo'unga'ulufeholoi, ko 'enau tamai ko Peni Tupou, foha 'o Semisi Fonuakihehau Tu'iha'angana 'o Ha'ano mo Mo'unga'ulufeholoiʻolotopoha 'o Kolonga.


Koe fanau 'a 'Aho'eitu ko Sione Hala'api'api, Tangakina Siu'ulua, Talanoafuuka, Pakofe, Langilangi mo Takai, ko 'enau fa'e ko 'Ana Silikana 'o Kolonga mo 'Eueiki.Fifita Faivalea, Sālote Moʻungaʻulufeholoi, ʻAmelia Finautuʻavaʻinga
Koe fanga mokopuna ʻo Likutauʻifangatapu, koe foha ʻo Pau TT36 pea mo Kongakava.
'Oku 'oatu e fakamālō kia Joan Margaret Fusipalapangai Skeen Klampfer 'i hono vahevahe mai 'oe 'ata ni.


'Aho'eitu Tavatu'alau
Koe foha 'o Tavatu'alau, koe foha 'o Likutau'ifangatapu, koe foha 'o Pau TT36 pea mo Kongakava.
'Oku 'oatu e fakamālō kia Paul Tu'alau Hala'api'api ʻAitu-Johansson 'i hono vahevahe mai 'oe 'ata ni.Ko Ma'ulupekotofa TT37
Koe foha 'o Tu'ipulotu'ilangitu'oteau TT35


Neongo na'e tu'i 'a Ma'ulupekotofa TT37 ki mui 'ia Pau TT36, na'e lahi ia 'ia Pau TT36.


Na'e nofo 'a Ma'ulupekotofa TT37 mo Mo'ungaolakepa, koe 'ofefine 'o Fehokomoelangifisi Tu'ilakepa 4 mo Sinaitakala'ifanakavakilangi TTF6 ka na'e 'ikai ha'ana fanau. 


Koe fanau 'a Ma'ulupekotofa TT37 ko:
1. Fatafehifisi
Ko 'ene fa'e ko Lupe'utulau, koe 'ofefine 'o Tamalepau'u, foha 'o Tau'atevalu Valu mei 'Utulau. 
2. Papani
Ko 'ene fa'e ko Halavaivai, koe 'ofefine 'o 'Umufeke mo Latutama, 'ofefine 'o Tu'ikolovatu. 


Ko hono fokotu'utu'u ko eni 'oe fanau 'a Ma'ulupekotofa TT37, 'oku fakatatau ia ki he faka'otu'otu 'oku ha 'i he tohi 'a Fohe Ma'afutakinima [1903], peesi 6 & 255. 


Ko Fatafehifisi
Koe foha 'o Ma'ulupekotofa TT37


Koe ʻofefine ʻo Fatafehifisi ko Fifita, koe tama 'a Fifita, koe 'ofefine 'o 'Aisea Tupou Fielakepa, foha 'o Tupouefutonga Fielakepa


Ko Fifita (tama 'a Fifita) ko 'ene tama ko Taufa, koe 'ofefine 'o Mo'ungatonga.
Ko Fuanunu'iava TT38
Koe foha 'o Pau TT36


Koe Moheofo 'o Fuanunu'iava TT38 ko Tupoufalemei Moheofo 5TK koe 'ofefine 'o Tu'ihalafatai TK9 mo Laavaka, koe 'ofefine 'o Fuatakifolaha TH14 mo Nanasiha'ele, koe 'ofefine 'o 'Ahovalu.  Na'e toe Moheofo 'ia Fuanunu'iava 'a Tupouveiongo, 'ofefine 'o Mumui Mapatongia'amanu TK13 mo Tulehu'afaikikava, kaukautama 'a Motu'apuaka.


Koe fanau 'a Fuanunu'iava TT38 ko:
1. Kafaikamoana
Ko 'ene fa'e ko Mo'ungaotupou, koe 'ofefine 'o Tongamana mo Siumafua'uta TTF7
2. Mo'ungaotupou
3. Hu'akavamei'uiha
4. Kavafutuna
Ko 'enau fa'e ko Tupoufalemai Moheofo 5TK.
5. Manumapuhola
Ko 'ene fa'e ko Palulongoteme, koe fokonofo 'o Tupoufalemei Moheofo 5TK, koe 'ofefine 'o Mulikiha'amea TH16 & TK6 mo Teuteufaiva.
6. Laufilitonga TT39.
7. Lataimaumi.
Ko 'ena fa'e ko Tupouveiongo Moheofo 6TK, koe 'ofefine 'o Mumui Mapatongia'amanu TK13 mo Tulehu'afaikikava, koe kaukautama 'a Motu'apuaka.
8. Fatafehi
Ko 'ene fa'e ko Popua, koe fokonofo 'o Tupouveiongo Moheofo 6TK, koe 'ofefine 'o Finau 'Ulukalala 'Ulukalala 1 mo Adi Vuturongo mei Lakeba 'i Fisi ka na'e 'iloa 'i Tonga  ko Vutulongo.
9. Hake'ivaiha'akili
10. Fatafehimei
Ko 'enau fa'e ko Finauha'akili, koe fokonofo 'o Tupouveiongo Moheofo 6TK
11. Fatafehiha'apai
Ko 'enau fa'e ko Finau, koe fokonofo 'o Tupouveiongo Moheofo 6TK


Ko hono fokotu'utu'u ko eni 'oe fanau 'a Fuanunu'iava TT38, 'oku fakatatau ia ki honau faka'otu'otu 'oku ha 'i he tohi 'a Fohe Ma'afutakinima [1903], peesi 6 & 254, tukukehe 'ae ngaahi liliu moe ngaahi nouti ko eni:
1. Koe fika 1. Kafaikamoana koe tanaki ia 'ae tohi hohoko ni fakatatau ki he peesi 13 'oe tohi 'a Losaline Fatafehi moe peesi 76 'oe tohi 'a Fohe Ma'afutakinima.  Koe tanaki pe 'ae tohi hohoko ni ke mu'omu'a ia ka 'oku 'ikai 'ilo pe na'e fika fiha. 
2. Koe fika 4. Kavafutuna koe tanaki ia 'ae tohi hohoko ni. 
3. Koe fika 9. Hake'ivaiha'akili koe tanaki ia 'ae tohi hohoko ni.
4. Fakatatau ki he peesi 254 'oe tohi 'a Fohe Ma'afutakinima na'e ua 'ae moheofo 'o Fuanunu'iava TT38, ko Tupoufalemei pea mo Tupouveiongo.


Ko Kavafutuna
Koe 'ofefine 'o Fuanunu'iava TT38


Ko 'ene tama kia 'Uluifalefisi, foha 'o Tongafaleola, ko Naulongo'akau.  Pea koe fanau 'a Naulongo'akau kia Penisimani Latuselu, foha 'o Makapapa Talia'uli, ko Sione Latuselu, Tiliti Latuselu, Mele Muimui mo Ilaise Viola.  Koe tama 'a 'Ilaise Viola ko Mafi Fatongiatau.  Pea toe fanau 'a Ilaise Viola ko Mele Usuovanua, koe 'ofefine 'o Ratu Timoci Tavananavua.  Koe fanau 'a Mafi Fatongiatau ko Penisimani Peleatisi, Tevita Taukitokuu mo Vailele, ko 'enau fa'e ko Sela Hehea, 'ofefine 'o Sailosi Lapota.  Koe fanau 'a Mele Usuovana ko Siaosi Uelingatoni, Mele'ana Tu'akalau, Siaosi Teisina, Sione 'Akau mo Siaosi Pulumu Fifita, ko 'enau tamai ko Sione Fifita. 


Ko Fatafehimei
Koe 'ofefine 'o Fuanunu'iava TT38


Koe fanau 'a Fatafehimei kia Tu'ilakepa Makahokovalu, foha 'o Tuita Kahomovailahi, ko 'Amelia Tu'imala, Latuniua mo Lakepamo'afitu.  Koe tama 'a Amelia Tu'imala ki he Ha'amoa ko Tu'ivaita ko Latu'otusia Ha'amoa.  Pea koe tama 'a Latu'otusia Ha'amoa kia Paueli Fakatou'io 'o Felemea ko Uelenitoni Fakatou'io.
Ko Laufilitonga TT39
Koe foha 'o Fuanunu'iava TT38


Ko Laufilitonga TT39 na'e fa'ele'i he 'aho 24 'Aokosi 1797 pea mate 9 Tisema 1865.  Ko hono hingoa faka Kalisitiane ko Sanualio Laufilitonga.

Ko Laufilitonga TT39 na'e mali mo Lupepau'u, 'ofefine 'oe Tamatauhala ko Makamalohi, ka na'e 'ave ia 'e Taufa'ahau Tupou I ko hono mali 'o'ona.  Na'e 'i ai moe 'amanaki ke Moheofo 'ia Laufilitonga TT39 'a Luseane Halaevalu Mata'aho, 'ofefine 'o Tupoto'a TK17 mo Tupou'ahome'e, ka na'e 'ave ia 'e Taufa'ahau Tupou I, ko hono tuofefine, kia Havea Afi'afolaha Tu'iha'ateiho, pea toki 'omai kia Laufilitonga TT39. 


Koe fanau 'a Laufilitonga TT39 ko:
1. Manumataongo Lutoviko
Ko 'ene fa'e ko Latuniua, koe 'ofefine 'o Kahomovailahi Tuita mo Latufu'ipeka Tamaha 2.
2. Viliami Fatafehiolapaha Kalaniuvalu 1
3. Lavinia Veiongo
Ko 'ena fa'e ko Luseane Halavalu Mata'aho, koe 'ofefine 'o Tupouto'a TK17 mo Tupou'ahome'e, koe 'ofefine 'o Tupoulahisi'i TK10 mo Latufu'ipeka Tamaha 2.
4. Tu'ipulotupau'u Losaline Fonofaa
5. Panuve Manumapuhola
6. Fatafehifanga'afa 
Ko 'enau fa'e ko Siulolovao, koe 'ofefine 'o Sisitoutai mo Fataimoemanu.  Ko Sisitoutai koe foha 'o Toutaitokotaha Tokemoana 4 mo Fifitaha'amotuku na'e 'iloa ko Popaofehi. Ko Fataimoemanu koe 'ofefine 'o Aloko'ulu Fotofili.
7. Tu'ifangatukia Hepisipa. 
Ko 'ene fa'e ko Latufakahau Kelesi, koe 'ofefine 'o Tu'ihalafatai mo Mafikakau.  Ko Tu'ihalafatai koe foha 'o Tupoulahimu'a TK7.  Ko Mafikakau koe 'ofefine 'o Finakikalava Fakafanua mo Fotuihalatala. 
'Oku lau 'e he ngaahi tohi hohoko 'e ni'ihi ko Tu'ifangatukia mo Hepisipa koe ongo fefine kehekehe.
8. Kafaikamoana 
9. Fatafehi
10. Nanasi
Ko 'enau fa'e ko Popuamoholeva.
11. Latuholeva
Ko 'ene fa'e ko Manu, koe 'ofefine 'o Tu'ihalafatai mo Latuholeva.  Ko Manu koe fokonofo 'o Latufakahau Kelesi.
12. Mahetuputau
Ko 'ene fa'e ko Sovaki, koe 'ofefine 'o Talanoa mo Taufa.  Ko Talanoa koe foha 'o Mumui Mapatongiamanu TK13 mo Kaingama'ukava.  Ko Taufa koe 'ofefine 'o Ikafililava, koe foha 'o Ma'afu 2 mo Fualupeake.
13. Tupoutu'a Lamanukilupe. 
Ko 'ene fa'e ko Fala'aetau, koe 'ofefine 'o Tupoumunukunuku mo Ngingie.  Ko Tupoumunukunuku koe foha 'o Hiliaunifo koe foha 'o Tu'ipulotu'ilangitu'oteau TT35.  Ko Ngingie koe 'ofefine 'o Tongamana mo Taetaeveve.  Ko Tongamana koe foha 'o Tupoulahimu'a TK7 mo Lupemeitakui.
14. Fe'aomoemanu'okotone
Ko 'ene fa'e ko Tapapala, koe 'ofefine 'o Tu'ihafatai mo Mafikakau.  Ko Tapapala mo Manu (fa'e 'a Latuholeva) koe ongo fokonofo 'o hona ta'okete ko Latufakahau Kelesi (fa'e 'a Tu'ifangatukia Hepisipa).
15. Fatafehi Kulivolivoli
16. Fatafehi Fakauakimanu'a
Ko 'ena fa'e ko Fusi Kilisitina, koe 'ofefine 'o Talia'ulimalohi mo Fusipapalangi.
17. Salesi Tu'ipulotu Langitu'oteau
Ko 'ene fa'e ko Mafikakau, koe 'ofefine 'o 'Itafua'a'atonga Fakafanua 4 mo Levanuia, 'ofefine 'o Tongotea mo Na'asipa.  Ko Tongotea koe foha 'o Manulevu, foha 'o Fuatakifolaha TH14.  Ko Na'asipa koe 'ofefine 'o Lupetulimafua Lavaka mei Pea. 
18. Ko Kalilea
Ko 'ene fa'e ko Vika Mafi, koe 'ofefine 'o Tupouneiafu, koe foha 'o Maealiuaki TH15 & TK8 mo Langilangiha'aluma.
19. Toafilimoe'unga
Ko 'ene fa'e ko Va'e.
20. Alo Filisonu'u. 
Ko 'ene fa'e ko Takala.
'Oku lau 'e he ngaahi tohi hohoko 'e ni'ihi ko Alo mo Filisonu'u koe ongo tama kehekehe.
21. Tupoutulikihakautapu
Ko 'ene fa'e ko Mo'unga'ulufeholoi, koe 'ofefine 'o Moimoiangaha Nuku 7 mo Kavafutuna, 'ofefine 'o Tupoulahisi'i TK10 mo Fusipala Ha'atauele, 'ofefine 'o Fa'oa.
22. Tupoumanakofo'ufa'u
Ko 'ene fa'e ko Nauvale.
23. Tonga
Ko 'ene fa'e ko Lahauku, koe tama 'a Lahauku, koe 'ofefine 'o Tu'imakite, koe foha 'o Lolomana'ia Tu'i'afitu mo Toaafilimoe'unga, 'ofefine 'o Mataeletu'apiko TK3 mo Papaha'amea.


Koe Tu'itonga fakamuimui 'a Laufilitonga TT39.  Na'e fokotu'u leva e hingoa Kalaniuvalu koe fakafofonga 'oe Tu'itonga he pule'anga fo'ou 'o Taufa'ahau Tupou I, pea fakanofo ki ai e foha 'o Laufilitonga TT39 ko Viliami Fatafehiolapaha Kalaniuvalu 1.


Ko hono fokotu'utu'u ko eni 'oe fanau 'a Laufilitonga TT39 mei he fika 1. Manumataongo ki he fika 22. Tupoutulikihakautapu 'oku fakatatau ia ki he fakahokohoko 'oku ha 'i he tohi 'a Fohe Ma'afutakinima [1903] peesi 7, tukukehe 'ae ngaahi liliu moe ngaahi nouti ko eni: 
1. Ko hono fakahokohoko 'oe fanau 'a Siulolovao 'oku lahi 'a Tu'ipulotupau'u Losaline Fonofa kae si'i 'a Fatafehifanga'afa 'o fakatatau ki he tohi hohoko 'a Taniela Fale 'o Mu'a, koe hako 'o Tu'ipulotupau'u. 
2. Koe fika 15. Fatafehi Kulivolivoli koe tanaki ia 'ae tohi hohoko ni. 
3. Koe fika 22. Tupoumanakofo'ufa'u koe tanaki ia 'ae tohi hohoko ni. 
4. Koe fika 23. Tonga koe tanaki ia 'ae tohi hohoko ni. 


1. Ko Manumataongo Lutoviko
Koe foha 'o Laufilitonga TT39.


Koe fanau 'a Manumataongo Lutoviko ko
1. Nanasipau'u
Koe tama 'a Tu'ipulotupau'u
2. Losaline Fatafehi Halao'uvea
Koe tama 'a Mekemeke, 'ofefine 'o Po'oi Niutupu'ivaha. 


Ko Nanasipau'u ko 'ene fanau ko Molitahisi, Sepiuta Tauki'onetuku Fusipala 'Akilele, Vili Pusiaki mo Sakalia, ko 'enau tamai ko Tu'ipulotu Toutai'olepo, koe foha 'o Lavakamofotofili mo Latu. 


Ko Molitahisi na'e mali mo Saia 'o na fanau'i 'a 'Ana Tu'ifangatukia Pale, Finau Molitahisi, Lasini, Sinai, He pea mo Tevita Tuituiohu. 


Ko Sepiuta Tauki'onetuku Fusipala 'Akilele ko 'ene tama ko Malia 'Anaukihesina Falepapalangi, koe 'ofefine 'o Viliami 'Ungapapalangi, foha 'o Siaosi Tuku'aho.  

Pea mali 'a Sepiuta Tauki'onetuku Fusipala 'Akilele mo Sione Lepa'ihalakakala, foha 'o Foua, 'o na fanau'i 'a Mohenoa, Lu'isa, Tevita Kavaefiafi, Fonua, 'Esitokia mo Tongaha'apai Lepa. 


Ko Vili Pusiaki ko hono 'ofefine 'a Tenisia Nanasipau'u, koe tama 'a Sala.  
Pea mali 'a Vili Pusiaki mo 'Aselika Seli 'o na fanau'i 'a Fifita, Talavao mo Soane Ngutukoula Tatuila Pusiaki.
Pea ko Soane Ngutukoula Tatuila Pusiaki na'e mali mo Makalita 'Uhilamoelangi 'Ahosivi Tu'uhoko 'o na fanau'i 'a Tu'ifua Vaka, 'Ilaisaane Lokakoula, Viliami Kaufusitu'a Pusiaki, Paulo 'Ahosivi Pusiaki, Talavao Pusiaki, Sosefo Fakalavelavekilapaha, Tu'ipulotu Pusiaki, Vakatau'aho Pusiaki, Sakalia mo Simione Pusiaki Tatuila.

'Oku 'oatu e fakamalo mavahe kia Sosefo Fakalavelavekilapaha 'i hono vahevahe mai 'oe hako 'o Vili Pusiaki.


2. Ko Viliami Fatafehiolapaha Kalaniuvalu 1
Koe foha 'o Laufilitonga TT39.


Koe fanau 'a Viliami Fatafehiolapaha Kalaniuvalu 1 ko:
1. Siaosi Mo'atakikolongahau 
Koe tama 'a Loukinikini.
2. Sione Funaki 
Koe tama 'a 'Eseta.
3. Fusipalapangai 
Koe tama 'a Susana Pusi.
4. Adi Uvu 
Ko 'ene fa'e ko Adi Serai Caudrove.
5. Sioeli Pangiakaetau 
6. Leafaitulangi Fotofili 
Ko 'ena fa'e ko 'Ungatea, koe 'ofefine 'o Feke'ila Kioa.


Ko Siaosi Mo'atakikolongahau ko 'ene fanau ko Viliami Fatafehi Hala'ufia'otonga (tama 'a Si'ulua Tupouholeva), Viliami Kalaniuvalu Henoa (tama 'a Tupoutu'a), pea mo 'Anaseini Veiongo (tama 'a Fusi Topui).


Ko Fusipalapangai ko 'ene fanau ko Siulolovao Taufa ('ofefine 'o Tevita Manu, foha 'o Mahe'uli'uli Pasikala mo Pauline Lupe) pea mo 'Anamanu, Melepua mo 'Anau, ko 'enau tamai ko Moala. 


Ko Sioeli Pangiakaetau naʻe mali mo Meleane ʻUngatea Tupou, koe ʻofefine ʻo Peni Tupou mo ʻAna Tuʻifua Tavatuʻalau.  Pea ʻi ai moe fanau ʻa Sioeli Pangiakaetau ko 'Amelia 'Ahofolau 'Uhatafe (tama 'a Melenaite Tali, 'ofefine 'o Suliasi Taliapeape mo 'Atelaite Pahulu 'o Niuafo'ou), pea mo Fa'onelua (tama 'a Mahina, 'ofefine 'o Sione Hala'api'api mo Tule). 


Ko Leafa'itulangi na'e mali mo Siosiua Fotofili, foha 'o Pita Fotofili mo Hulita Pakai, 'o na fanau'i 'a Solomone Tu'iniua, Ue'ikaetau, Luseane Halaevalu Mata'aho Tuita, Lavinia Veiongo Veikune, Mele Tatafu Muller, Hulita, Tupoumoheofo, Pisila Fusitu'a, Semisi Kalaniuvalu Fotofili mo 'Asipeli Kupuovanuavou. 


3. Ko Lavinia Veiongo
Koe 'ofefine 'o Laufilitonga TT39.


Koe fanau 'a Lavinia Veiongo ko:
1. 'Asipeli Kupuovanuavou
2. Luseane Anga'aefonu
3. Siaosi Moengangongo
4. Sosaia Kalauta
5. 'Elenoa 
6. 'Anapuli. 
Ko 'enau tamai ko 'Inoke Matafonuafotu, koe foha 'o 'Osaiasi Tonga Veikune 1 mo Temaleti Manakovimomoho.
7. Salote Tupoumoheofo
Koe 'ofefine 'o 'Isileli Tupou, koe foha 'o Siaosi Taufa'ahau Tupou I mo Sela Lopasikole. 


Luseane Anga'aefonu

Salote Tupoumoheofo
Koe fanau 'a Lavinia Veiongo Laufilitonga.


5. Ko Panuve Manumapuhola
Koe foha 'o Laufilitonga TT39.


Koe fanau 'a Panuve Manumapuhola ko:
1. Tupoulotomu'a
Koe tama 'a Kalisi Mafikaunanga, koe 'ofefine 'o Toutai'olepo Tu'ipulotu Kioa mo Halaevalumoheofo.
2. 'Anaise Fanga'afa 
Koe tama 'a 'Atelaite Taupeavai, koe 'ofefine 'o Kemoe'atu Fulivai mo 'Ilaisaane Tupou'ahau
3. Vika Sivoki
Koe tama 'a Vutulongo'olakepa.


Ko 'Anaise Fanga'afa na'e mali mo Hikihoko, foha 'o Sione Tupouto'a mo Pauline, 'o na fanau'i 'a Uiliami Tungi Mulikiha'amea.


Ko Vika Sivoki na'e mali mo Viliami Havealeta 'o Ha'apai 'o na fanau'i 'a Mele Mafikovi na'e mali mo Molitoni Lilopau.


6. Ko Fatafehi Fanga'afa.
Koe 'ofefine 'o Laufilitonga TT39.


Koe fanau 'a Fatafehi Fanga'afa ko:
1. Siaosi 'Ulukivaiola Tuita
2. 'Amelia Noa'isiapua
Ko 'ena tamai ko Makahokovalu Tu'ilakepa.


Ko Siaosi 'Ulukivaiola Tuita ko 'ene fanau ko Moaeteau (tama 'a Nanise Fie'ota), pea mo Sami Mafile'o (tama 'a Naukovi).  Pea mali 'a Siaosi 'Ulukivaiola Tuita mo Lesieli Afuha'apai, 'ofefine 'o Avala'aetau Naufahu mo 'Alilia Funakitoutai, 'o na fanau'i 'a Siosateki Vuna, Lisita Ate pea mo Hulita Tu'ifua.  

Ko Siosateki Vuna ko 'ene fanau ko Mele Tufui, Kolove mo Siaosi (ko 'enau fa'e ko Taimi), mo Siosateki Kavaliku Mata'uvave (ko 'ene fa'e ko Melevesi Tu'itupou, 'ofefine 'o Sione Tu'itupou Noapose mo Taisia Fehi'a Manu).  

Ko Mele Tufui na'e mali mo Viliami Naulala Puloka 'o na fanau'i 'a Sione, Tevita Toafa'ohihifo, Kasanita Fe'aomoemanu, Tilitili, Samuela Hu'avai mo Taniela Puloka.  Koe 'ofefine 'o Siosateki Kavaliku Mata'uvave ko Lutimila Manutu'ufanga na'e mali mo Uate Foliaki Lokotui 'o Mo'unga'one.  Ko Lutimila koe tama 'a Kaho, 'ofefine 'o Vili Volaki mo Melepua mei Niuatoputapu.  Pea mali 'a Siosateki Kavaliku Mata'uvave mo Kalolaine Toa, 'ofefine 'o Pita He'itukutonga Likiliki mo Sela Popua, 'o na fanau'i 'a 'Ofakimaluhola, Fotuika, Viliami, Sunia mo Maika. 

Ko Lisita Ate na'e mali mo Tevita 'Unga, foha 'o Taniela Taufu'i'aevalu mo Mele Sungu, 'o na fanau'i 'a 'Isileli Tupou (Toluafe) Tuita, 'Alipate Halakilangi, Tevita 'Unga, Kafaikamoana, Mele Lu'isa Simoa Ve'ehala, 'Ana Makelani, Sela Lepolo Nuku, Sunia 'Akaveka, Vika Tupou Kaufusi Vaha'i mo Sione Mateialona. 


7. Ko Tu'ifangatukia Hepisipa.
Koe 'ofefine 'o Laufilitonga TT39.


Koe fanau 'a Tu'ifangatukia Hepisipa ko:
1. 'Anaseini Kaifonua'amanu 
2. Mele Latainiu'ui
Ko 'ena tamai ko Setaleki Muimui, koe foha 'o Tupoumalohi TK16.


Ko 'Anaseini Kaifonua'amanu na'e mali mo Nafetalai Matekitonga 'Ulukalala,'o na fanau'i 'a Siaosi Finau Misinituituiovava'u 'Ulukalala.

Ko Siaosi Finau Misinituituiovava'u 'Ulukalala ko 'ene fanau ko Mele Latainiu'ui mo 'Ofakivava'u (fanau 'a 'Alailupe Veisinia, 'ofefine 'o Sione Niuvao), Fonise (tama 'a 'Ainise Fatafehi, 'ofefine 'o Fatafehi Fa'onelua), Tevita 'Akauola Moengangongo (tama 'a Latailikutapu'angu, 'ofefine 'o Moalatokonimalanga 'o Ha'alaufuli), Siale 'Ataongo (tama 'a Sela Misipeka, 'ofefine 'o Viliheu 'o 'Ohonua), Tokilalo (tama 'a Sina), pea mo 'Ana Matapoko (tama 'a Tonga).

Pea mali 'a Siaosi Finau Misinituituiovava'u 'Ulukalala mo Tapukitea, 'ofefine 'o Latu Masima 'o Kolovai, 'o na fanau'i 'a Siaosi Tangata'oha'amea 'Ulukalala.


8. Ko Kafaikamoana.
Koe 'ofefine 'o Laufilitonga TT39.


Koe tama 'a Kafaikamoana ko:
1. Tupouhōleva 
Ko 'ene tamai ko Viliami Halatuituia Tungi 1ʻOku fokotuʻu fakataha ʻae ʻata fakaʻofoʻofa ʻo Tupou ko ení moe ʻata ʻo Siosāteki Veikune mo hono ʻofefiné, Fusipalapangai, ʻi he Tohi (kei kumi mai e hingoa e tohí).  Koe ngaahi ʻata mei he 1890/1900 nai.  ʻA ia ʻe lava pe ke tau fakafuofua ʻoku ʻi he toʻutangata ʻoe fanga mokopuna 1 pe 2 nai ʻo Laufilitongá, ʻo hangē ko Tupouhōleva ko eni ʻofefine ʻo Tungí mo Kafaikamoaná.  Kaekehe neongo ʻoku ʻikai hano fakakapapau, ʻoku tuʻu pau ʻe he fakamatala ki he ʻatá ni koe taha eni ʻi he Hako ʻo Laufilitongá, pea ko ia ʻoku tānaki mai ai pe ke tuku fakataha moe Fānau moe Hako ʻo Laufílitongá. 


12. Ko Mahetuputau.
Koe foha 'o Laufilitonga TT39.


Koe foha 'o Mahetuputau ko:
1. Soakimi Tu'ipulotu
Koe tama 'a Malia 'Aloisio.


Ko Soakimi Tu'ipulotu ko 'ene fanau ko 'Aloisio Tupouneiafu, Tupouto'a, Fakauakimanu'a, Sefo pea mo 'Osetia, ko 'enau fa'e ko Maliana. 


Ko 'Aloisio Tupouneiafu na'e mali mo Malia Leonia Fakatoumafi, 'ofefine 'o Taufatofua 'o Kotu, 'o na fanau'i 'a 'Anaukihesina, Filisonu'u Fatuimoana mo Tupoumoheofo. 


Ko Filisonu'u Fatuimoana na'e mali mo 'Amelia Afaitulangi Manutau. 


13. Ko Tupoutu'a Laumanukilupe.
Koe 'ofefine 'o Laufilitonga TT39.


Koe fanau 'a Tupoutu'a Laumanukilupe ko:
1. Tevita Fatafehi 
2. Meleni
3. 'Akanesi Tu'ifua
Ko 'enau tamai ko Peau, foha 'o Vuki. 


Ko Tevita Fatafehi ko hono foha ko Sami Niumataevalu, koe tama 'a Kalesita Lehape, tama 'a Lehape Haveapava 'o 'Uiha, pea moe foha 'o Tevita Fatafehi ko Tupou Fatafehi 'i Ha'apai.   

Ko Sami Niumataevalu na'e mali mo Mele Telusila Vā'atonga, 'ofefine 'o 'Ūsaia Tonga Faleʻosi mo Makelesi Lupemu'a 'o Kanokupolu, 'o na fanau'i 'a Tupoutu'a Laumanukilupe, Sione Mafoa'aeata, Makelesi Lupemu'a, Siale'uvea, Viliami Kafoitokelau, Lu'isa Simulata, Moaeteau, Tevita Filisonu'u, Taitusi Funaki, Mesake Fifita'ila, 'Anamanu pea mo Kalolaine Molitahisi Niumataevalu.  

Ko Tupoutu'a Laumanukilupe Niumataevalu ko 'ene fanau ko Evelyn Tapaita La'ainaipangai Grey, Stella Laumanukilupe Knowles, Lilly Violet Simpson pea mo Robert Stout Skeen, ko 'enau tamai ko Robert Skeen.  Pea mali 'a Tupoutu'a Laumanukilupe Niumataevalu mo Vili Alo Tu'ipulotu, foha 'o Salesi Tu'ipulotu 'o 'Amaile, 'o na fanau'i 'a Simulata Lu'isa Alo Tu'ipulotu.  

Ko Kalolaine Molitahisi Niumataevalu ko 'ene tama ko Taupateteleliongi'atupouto'a Niumataevalu, koe foha 'o Semisi Tu'ipulotu, foha 'o Salesi Tu'ipulotu 'o 'Amaile.  Pea mali 'a Kalolaine Molitahisi Niumataevalu mo Filimone Maketi Tongilava. 


Ko Meleni ko 'ene tama ko Sione Te'ekosi, koe foha 'o Siale 'Ataongo, foha 'o 'Enele Ma'afuotu'itonga mo 'Elenoa Ngataealupe. 


Ko 'Akanesi Tu'ifua na'e mali mo Siosateki Tonga Veikune 2, foha 'o 'Osaiasi Tonga Veikune 1 mo Meleane Taufa'uli'uli, 'o na fanau'i 'a 'Osaiasi Tonga Fotu'afalefa Veikune 3, Melenaite 'Uheina pea mo Latuniua.  Tupoutuʻa Lamanukilupe Niumataevalu
Koe mokopuna ʻo Tupoutuʻa Lamanukilupe Laufilitonga.
'Oku 'oatu e fakamālō kia Joan Margaret Fusipalapangai Skeen Klampfer 'i hono vahevahe mai 'oe 'ata ni.


14. Ko Fe'aomoemanu'okotone.
Koe 'ofefine 'o Laufilitonga TT39.


Koe fanau 'a Fe'aomoemanuokotone ko:
1. Tevita
2. Sioape Tupou Alo 
3. Mele Sungu
Ko 'enau tamai ko Semisi Fifita, foha 'o Fifitakovi Kalisitiane Tutoe mo 'Ema Lavaka. 


Ko Mele Sungu ko 'ene fanau ko 'Elenoa Veatokelau, Vika Tupou Inumofalefa mo Seini Kelokelo, ko 'enau tamai ko Fekika, foha 'o Sione Fusifusi mo Mafile'o.  Na'e toe fanau 'a Mele Sungu ko 'Ana Mafile'o mo Tevita 'Unga, ko 'ena tamai ko Taniela Taufu'i'aevalu, foha 'o Paula Halaevalu mo 'Alisi Numia. 


Ko 'Elenoa Veatokelau na'e mali ia mo Tongaliuaki Fielakepa 'o 'i ai 'a Vikatolia La'iafi, Lu'isa Tupoukafaloto, Sioeli Latumailangi, 'Enele Ma'afuotu'itonga, Paula Tupou, 'Anaseini Kaifonua'amanu, Siosaia Tupou, Taniela Ha'elehake, Siaosi Niumeitolu, Milika Fe'aomoemanu'okotone pea mo Tiuke Aleamotu'a. 


Ko Tevita 'Unga ko hono 'ofefine lahi ko 'Ana Fu'utoa koe tama 'a Mele Efeniu, 'ofefine 'o Semisi Fonuakihehau Tu'iha'angana.  Pea mali 'a Tevita 'Unga mo Lisiate Ate, 'ofefine 'o Siaosi 'Ulukivaiola Tuita, pea ko 'ena fanau 'oku fakalau 'i he hako 'o Fatafehifanga'afa. 


Ko 'Ana Fu'utoa na'e mali mo Sione Fameitau Fehi'osi, koe foha 'o 'Asaeli Liku Fehi'osi mo Pasepa Fehoko 'o 'Uiha pea tupu ai 'ae Ha'a Fameitau. 


16. Ko Fatafehi Fakauakimanu'a.
Koe foha 'o Laufilitonga TT39.Fatafehi Fakauakimanu'a


Koe fanau 'a Fatafehi Fakauakimanu'a ko:
1. Viliami Fatafehi Paunga Tafolo
2. Sevelo Mahafutau
Ko 'ena fa'e ko Fusipala Tauki'onetuku, koe 'ofefine 'o Paula Havea Kolokivaitapu Tu'iha'ateiho mo 'Akanesi Tongalaukau.  

3. Fatafehi Makalita

4. 'Esetia 'Eva'ilotomu'a
5. Manumapuhola
6. Liumeitupou
7. Fusipala Tisiola
8. Vaivaolotomu'a
9. Mohenoa Oloteleolapaha 
10. Sepesiano
Ko 'enau fa'e ko Susana Fatafehi, koe 'ofefine 'o Sione Tupouto'a, koe foha 'o Mafile'o Siale'ataongo, foha 'o Vakameilalo.   


Ko Viliami Fatafehi Paunga Tafolo ko hono 'ofefine ko Kafaikamoana Paunga, koe tama 'a 'Anaseini Sia'atua, 'ofefine 'o Siosaia Afuitangimana Sipukako mo Finena'akakala Vaka'uta 'o Kolomotu'a.


Ko Sevelo Mahafutau 'oku tupu ai 'ae Ha'a Sevelo.


Ko 'Esetia 'Eva'ilotomu'a na'e mali mo Viliami Tungi Halatuituia Tungi 1 pea 'ikai ha'ana fanau.


Ko Manumapuhola ko hono foha ko Tupou Tatakamotonga, koe tama 'a Vika Ma'u. 


Ko Tupou Tatakamotonga ko 'ene fanau ko Kalolaine Fonofehi (tama 'a Lasini Pau), Funaki (tama 'a Ana Lolohea), Fatafehi mo Vika (fanau 'a Sipa Hafekasi Niue) mo Siulolovao mo Siesia (fanau 'a Mele Mafi Taito). 


Ko Fusipala Tisiola na'e mali mo Sosaia Afuitangimana Sipukako, foha 'o Motekiai Mafile'o Halaholo mo Sisilia Tupoumolakepa, 'o na fanau'i 'a Halaevalu Fonongava'inga Mataele.


Ko Sepesiano Fakaua na'e mali mo Kilistina Latu 'o loto Mu'a.'Esetia 'Eva'ilotomu'a
Koe 'ofefine 'o Fatafehi Fakauakimanu'a Laufilitonga.
Koe ʻata mei he uepisaiti ʻae Mēsiume ʻo Pilitānia.


Ko ʻEsetia ʻEvaʻilotomuʻa moe konga ʻoe fāmili ʻo Fakauakimanuʻa Laufilitongá.
Koe ʻata mei he uepisaiti ʻae Mēsiume ʻo Pilitānia.


17. Ko Salesi Tu'ipulotu Langitu'oteau.
Koe foha 'o Laufilitonga TT39.


Koe 'ofefine 'o Salesi Tu'ipulotu Langitu'oteau ko:
1. Seini Fakalelukihefanaa
Koe tama 'a Sesika, koe 'ofefine 'o Sisitoutai (Sisivaivai) Tokemoana. 
2. Salesi Ikatulifota Tafolo
3. Vahoi
4. Salesi Tu'ipulotu
5. Tangi 
6. Matekitonga
Ko 'enau fa'e ko Pua Taisia Moalapau'u, koe 'ofefine 'o Taniela Havea Tuvaka 'o Holonga.


Ko Seini Fakalelukihefanaa ko 'ene fanau ko Matekitonga mo Tahifisi Mohenoa, ko 'ena tamai ko Tahifisi Tupouniua, foha 'o Tevita Ta'ofikaetau Tapueluelu 'o Neiafu. 


Ko Salesi Ikatulifota Tafolo ko 'ene fanau ko Tukumuli, Fuapau, Ana Kasimea, Tupouaonu'u, Milika, Tevita Ongoongopuaka mo Anaise, ko 'enau fa'e ko Mele Inu 'o Nomuka.  Pea toe fanau 'a Salesi Ikatulifota Tafolo ko Mele Fepaki, Feinga Kotone, Mahe mo Fakaola, ko enau fa'e ko 'Eseta Moala Ma'u, 'ofefine 'o Paula Ma'u 'o Mataika. 


18. Ko Kalilea.
Koe 'ofefine 'o Laufilitonga TT39.


Koe fanau 'a Kalilea ko:
1. 'Oleni 
2. 'Otunuku
Ko 'ena tamai ko Sosaia Tautalanoa Ata, koe foha 'o Sefesi Tofua'ipangai Ata mo Mafiangahiki.


Ko 'Oleni ko hono 'ofefine ko Mohulamu, na'e mali ia mo Puniani Eke 'o na fanau'i 'a Misipeni Eke, Selu Tahi, Finau Eke, 'Apai, Mele Sina mo Tu'ipulotu 'o Kolovai.


19. Ko Toāfilimoe'unga.
Koe 'ofefine 'o Laufilitonga TT39.


Koe fanau 'a Toāfilimoe'unga ko:
1. Fūonuku
2. 'Āmato
3. Fualupe 
Ko 'enau tamai ko Pulileka Mafimatāpule, koe foha 'o Tu'ifuametemete.


Ko 'Amato na'e mali mo Sulieti, 'o na fanau'i 'a Petelo, Kelemete mo Soane. 


Ko Fualupe ko 'ene fanau ko Tivisē mo Solomone Takapautolo. 


Ko Tivisē na'e mali mo Palei 'o na fanau'i 'a Malia Sosefina. 


Ko Solomone Takapautolo na'e mali mo Nila, 'ofefine 'o Hoho, 'o na fanau'i 'a Soane Manavahētau. 


Ko Soane Manavahētau na'e mali mo Sinivevela Kauata Tuaileva, 'ofefine 'o Taniela Foliaki Tuaileva 'o Ma'ofanga mo Selesitina Lātūtama Popuavava'u, 'o na fanau'i 'a 'Ana Fualupe na'e mali mo Solomone Piutau Ulamoleka Ata, pea mo Siukihōleva, na'e mali mo 'Aisea Vakameitangake 'Aholelei 'o Kolomotu'a. Siukihōleva Manavahētau mo ʻAisea Vakameitangake ʻAholelei
Ko Siukihōlevá koe mokopuna ʻo Toāfilimoeʻunga Laufilitonga.
'Oku 'oatu e fakamālō kia Litia Vakameitangake 'i hono vahevahe mai 'oe 'ata ni.

21. Ko Tupou Tulikihakautapu.
Koe 'ofefine 'o Laufilitonga TT39 mo Mo'unga'ulufeholoi.


Koe tama 'a Tupou Tulikihakautapu ko:
1. Tu'utangahunuhunu
Ko 'ene tamai ko Pita Tupou, koe foha 'o Tupou Vakehekehe 'o Pangai.


Ko Tu'utangahunuhunu ko 'ene fanau ko Telainavesi, Fehoko mo Tu'utangahunuhunusi'i.

Ko Tutangahunuhunusi'i na'e mali moe papalangi ko Powell 'o na fanau'i 'a Lewis Powell.

Na'e mali 'a Tu'utangahunuhunu mo Tupoumalohi, koe foha 'o Fatanitavake 'o Kolonga 'o na fanau'i 'a Faki'alele Fine'isaloi.

Na'e toe mali 'a Tu'utangahunuhunu mo Ratu Penaia Cakaudrove, koe foha 'o Ratu Cakaudrove mei Fisi.  Na'e 'iloa 'a Ratu Penaia 'i Tonga ko Peni'aku.  
Na'e fanau'i 'e Tu'utangahunuhunu mo Ratu Penaia 'a Maile Kulikefu.  


22. Ko Tupou Manakofo'ufa'u.
Koe 'ofefine 'o Laufilitonga TT39.


Koe fanau 'a Tupou Manakofo'ufa'u ko:
1. Lasinikapa
Koe 'ofefine 'o Sione Talaumokafoa, koe foha 'o Malakai Lavulo mo Luseane Halaevalu Mata'aho
2. Kaloni
Koe 'ofefine 'o Siaosi Makamalohi Hala'ufia, koe foha 'o Takopau Fangupo mo Pauline Fakahikuo'uiha.
3. Finauha'akili
Koe 'ofefine 'o Mosese Fatuimoana, koe foha 'o Taniela Lolohea mo Penina 'o Fakakai.


Ko Lasinikapa ko 'ene tama ko Tupouto'a, koe foha 'o Vili Fonongaloa, foha 'o Nafetalai Matekitonga 'Ulukalala 5 mo Luseane Heuifanga.


Ko Finauha'akili ko 'ene tama ko Mulio, koe foha 'o Tevita Manu, foha 'o Mahe'uli'uli Pasikala mo Pauline Lupe 'o Neiafu.
'Oku fa'a kehekehe 'ae ngaahi hohoko ki he ngaahi to'utangata ki mu'a he 1900, ka 'oku faka'ofo'ofa pe ia ke tauhi mo fakalau kotoa, he 'oku nau fakatolonga fakalukufua hotau ngaahi fehokotaki.  'Oku tau faka'atu'i ai pe, koe malo hono fakamanatu mai 'e he kainga kuo mama'o atu 'ae me'a 'oku tau lolotonga ma'u.  Koe ngaue leva ia 'a kitautolu ke tau tanaki mo fakama'opo'opo lelei atu hotau hokohoko ki he kaha'u.  Pea takitaha muimui ai pe 'ae tohi hohoko ki he taumu'a 'ae tokotaha na'a ne fokotu'utu'u. 


Koe tohi hohoko ko eni koe Tuputupulefanua, koe tohi hohoko 'ae Tonga kotoa.  Ko hono taumu'a koe fakatolonga 'oe uhotaha ne taa mei ai 'ae Tonga.

'Ofa ke hoko 'ae Tuputupulefanua koe tokoni ki he Tonga kotoa pe 'oku ne fie fekumi mo laukau'aki hono tupu'anga.
Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[130810]  Kamata e Moheofo 'ae Tu'iha'atakalaua ki he Tu'itonga meia Talafaiva Fakatou'ato.  Kimu'a ai na'e kamata mei a Kaloafutonga. 
[060910]  Kamata e Tu'itongafefine mei a Latutama, fakakau mo Fatafehi.  'Ikai Tu'itongafefine 'a Fatafehiha'apai.
[060910]  Ngaahi mali 'oe ngaahi Tu'itonga ki mu'a koe kau 'Ohoana.
[200710]  Kamata hono fakatefitotaha 'oe fakahokohoko 'oe fanau 'ae ngaahi Tu'i 'o Tongamotu'a mei a 'Uluakimatatele'a TT29 'o fai ki mui, ki honau fokotu'utu'u 'oku ha 'i he tohi 'a Fohe Ma'afutakinima [1903], peesi 3 ki he 17.  'Oku 'ikai fa'alaua 'ae 'asi tu'o fiha 'ae ngaahi Tu'i 'o Tongamotu'a mo 'enau fanau 'i he ngaahi tohi hohoko, pea koe 'asi kotoa pe 'ae fanau 'oku 'i ai e ngaahi kehekehe si'i 'i honau fakahokohoko mo 'enau ngaahi fa'e.  Ko ia 'oku fakatefitotaha ai honau fokotu'utu'u ki he tohi 'a Fohe Ma'afutakinima [1903], peesi 3 ki he 17, pea toki feliuaki mei ai 'o fakatatau ki he ngaahi tohi hohoko moe ngaahi fakamatala kehekehe 'oku ma'u. 
[280111]  Tanaki 'o Lelesi ki he fanau 'a Momo TT10 'o fakatatau ki he fakamatala 'a Leha'uli Sione Ikapuna'imoana 'o Pelehake 'i hono 'initaviu ia 'e Uata mo Kalo Mapa 'i he 'aho 10 Sune 1975. 
[220211]  Tanaki 'oe 'ata 'o Pau TT36.
[080311]  Kamata fakafonufonu e fanau 'a TT38 mo TT39 'oku 'i ai e ma'u ki honau hako.
[250311]  Tanaki 'oe hako 'o TT37.
[100411]  To'o 'oe [ ] mei he ngaahi fakafikefika tu'i moe hingoa.
[090911] Liliu 'oe faka'otu'otu 'oe fanau 'a Peau, foha 'o Vuki ki honau faka'otu'otu 'i he tohi 'a Fohepapalangi [1903], peesi 39.  Kimu'a ia na'e lahi 'a Tu'ifua, hoko 'a Tevita Fatafehi, pea si'i 'a Meleni.
[270312]  Koe fakanofo 'oe Tu'itongafefine, Tamaha moe Tamatauhala fakatatau ki he fokotu'utu'u 'ae Tu'itonga moe kau Falefa.
[010213] Fakafōtunga fo'ou e peesi. 

JamesCocker14Nov00