Koe Tala ʻo Vaʻelaveamata´

Koe talanoa eni kia Vaʻelaveamata koe ʻOhoana ʻoe Tuʻitonga ko Takalaua´.Na’e ‘i ai ha ongo mātu’a ko Sīvao Leasinga mo Fineme’e Leamata na’a´ na nofo faifatongia ki he Taula (tokotaha na’a ne tauhi mo fakafofonga‘i ‘ae ngaahi ‘Otuamu’a) ‘i he ‘api ko Ha’atu’ukau´ (‘i Ma’ufanga).  Pea koe ngāue ‘a Sivao mo Fineme’e koe tauhi e fanga lupe feilaulau ‘ae Taula´.

Ne fai atu pe nofo´ kuo feitama ‘a Fineme’e pea kaikai’afua (’uakai ʻae fefine feitama´ ki ha fa’ahinga me’akai) ki he veka´ (ki’i manupuna vao ‘oku ‘ikai puna kae lele lalo pe).  Ko ia koe ‘aho kotoa pe koe tauhele veka ‘a Sīvao pea ‘omai ‘o tamate’i ‘o tunu ke kai ‘a Fineme’e.  Pea koe ‘aho ia ‘e taha kuo ‘ikai pe ma’u ha foʻi veka ka kuo ‘umisi foki ‘a Fineme’e.  Ko ia ne pehe atu ‘e Fineme’e kia Sīvao ke ‘ofa ā ia ‘o tunu mai ha foʻi lupe he fanga lupe no’otaki´ ke ne kai ‘e ia.  ‘Ofa foki ‘a Sīvao hono hoa´ pea ne ‘alu atu leva ‘o to’o e fo’i lupe ‘o tamate’i pea ne tunu ‘o kai ‘e Fineme’e.

Ne hoko atu leva e nofo ia pea kuo ‘osi atu e kaikai’afua ‘a Fineme’e pea fe’unga ia moe langa e folau, koe folau ‘ae eiki ko Matauvava’u pea fekau mai kia Sīvao mo Fineme’e ke na kau he folau.  Ka ko ‘enau fakaheka atu ko ia´ kuo matangikovi pea talu ai ‘enau afe ‘o mālōlō he motu ko Ata´.  Ko ‘enau tu’u atu kuo maumau honau vaka´ pea nau ki’i fuoloa ai kae fai hono monomono´.  Pea koe motuʻa le’o ae Tu’itonga´ he motu´ ko ‘Aho mo hono hoa´ ko Tofue pea na faka’atā ange honau nofo’anga ke fai ai e monomono´. 

Pea koe lava ia ʻae monomono´ pea koe efiafi hifo eni ‘amanaki ke hoko atu e folau ‘apongipongi´, kuo langā ‘a Fineme’e pea faka’au hifo pe ke po’uli´ kuo fā’ele.  Fe’unga ia moe a’u mai ‘a Sīvao mei he mono vaka´ mo ‘ene fanongo atu ki he  fakaofoofo ‘a Fineme’e ...  ‘oiaue ‘oiaue.  Pea koe lele mai ‘a Sīvao ‘o ‘eke atu pe koe hā? kuo tali mai ‘a Fineme’e ... ko au kuo u fā’ele koe tamasi’i ka kuo ‘ulu ia ki he lupe (koe taimi ko ia´ koe fāʻele´ pe koe tangata pe fefine naʻe ui pe koe tamasiʻi ʻa ia koe tama siʻisi’i, pea koe fakamahahalo pe ʻoku maʻu ki he ʻulukihelupe koe ʻulu fulufulua).  Ne ‘ohovale lahi mo Sīvao he vakai ki he’ena ki’i tamasi’i.  Ne fakatumutumu ‘a Sīvao ki hono ‘ofa’anga pe koe hā e me’a ‘e fai´?  Ne tangi atu ‘a Fineme’e ... ’alā kuo u mala’ia koe fua ‘eku holi ki he lupe feilaulau´ ... pea ‘e ‘ilo eni pea ‘e tautea kitaua ... pea ka hili e tautea pea ta kei mo’ui ... ‘e luma ‘aki kitaua ‘o a’u ki ha’ata mate ... tala ‘e hai (kohai te ne ‘ilo pe faka’amu ta’elava) kapau na’a ta nofo ā taua he motu´ ni ke ta ‘ahi’ahi tauhi na’a mo’ui ... ka he ‘ikai lava ha nofo he koe fekau´ kuo pau ke ta folau.  Na’a na fetangihi pe mo ngāngaahi’ena ki’i tamasi’i he po ko ia ‘o hengihengi.  Pea pehē atu leva ‘e Sīvao kia Fineme’e ... Fineme’e ‘isa ē, ‘e lelei ange ā ‘ae ʻofa ia ki fa’itoka´ ‘i ha’ata toe fa’ahinga feinga.  Ne ‘osi ‘ilo pe ‘e Fineme’e koe me’a pe ke fai ke līʻaki ʻena kiʻi tamasiʻi´.  Na’e to’o mai leva ‘e Sīvao ‘ena ki’i tamasi’i mei a Fineme’e ʻo ne kofu ʻaki e fa’ele’anga´ ʻo ne ‘ave ‘o tata’o he fokotu’unga pulu.  Pea na tu’u leva ‘o fononga atu ‘o heka ki vaka.

Koe tupu’anga eni ‘oe lea ... ‘e lelei e ʻofa ki fa’itoka´ ...  ko hono ‘uhinga ‘e sai ange ke mate ha taha pea te ‘ofa pe ki ai, ha’ane mo’ui kae faingata’a pe iku kovi.

Kaekehe ne hengihengi hake ko ia´ pea kuo tuku atu e kau folau´, kae foki mai ‘a Aho mo Tofue ‘o fakamā’opo’opo e nofo’anga e kau folau´, pea kuo na fanongo atu koe ngīngī.  Pea koe pehē atu ʻe Tofue kia ‘Aho ke vakai atu pe koe hā e me’a ʻoku ngī pehe.  Pea koe ʻalu atu ia ‘a ‘Aho ‘o vakai ‘oku ngīngī mai mei he fokotu’unga pulu´.  Pea ne heuheu mai e pulu´ mo ‘ene ohovale koe konga holo ka ‘oku ngaungaue, pea ne ui atu kia Tofue ke ha’u ‘o sio.  Koe ha’u ia ‘a Tofue pea ala atu ‘a ‘Aho ‘o le’ei e konga holo´ kuo ‘aka’aka hake ki’i va’e.  Kuo na ʻohovale foki ka ko ‘ena toe ‘ohovale lahi ange hono le’ei hake toenga holo´ koe ki’i tamasi’i ka kuo ‘ulu ki he lupe ...  ‘Oaiue fakapo ... Tuai e kemo kuo ala atu ‘a Tofue ‘o fua mai e ki’i tamasiʻi´ mo ne faka’ise’isa ... ‘Aho ... talu eni ‘eta nofo moe ‘ikai pe ha’ata kiʻi tamasiʻi  ... ta tauhi mu’a ‘ae ki’i manava ko eni´ ... hei’ilo pe ‘e mo’ui pe ‘e mate ... ka ta tauhi pe mu’a.  Ne puke moe ‘ofa ‘o ‘Aho´ pea tuku e fakamaau ‘api´ ia ka na ō kinaua moe ki’i tamasi’i´.  Na’e tākai lolo ‘e Tofue pea mili enga kae teuteu mai ‘e ‘Aho hono namoe ‘o fafanga ‘aki ‘o fiu pea siʻi mohe leva.  Kovi e loi ne haka i langitau e loto ʻoe ongo matu’a´ ‘i he’ena fiefia´.  Ne na pehē leva te na ui pe ko Va’e ʻUlukihelupe ʻo fakatatau ki heʻena fuofua vakai ki ai´, pea na ui pe ko Va’e mei he ‘aho ko ia´.

Ko ia ne fai atu ai e tauhi´ pea koe fakaofoofo pe ‘ae ongo matu’a´ he ‘alu ‘ae aho´ moe mole atu e angalupe ‘o Va’e´ kae hā mai hono faka’ofo’ofa´ koe ‘ikai hano tatau.  Ne fonofono leva ‘a ‘Aho mo Tofue kuo pau ke na fufū ‘a Va’e he kapau koe siʻi ‘ātunga ia ʻene faka’ofo’ofa´, ka ‘ilo ‘e ha ‘eiki te ne ave ia ‘e ia.  Ko ia na’a na ako’i leva ‘a Va’e koe ʻasi ha kakai ki he motu´ pea ne lele mai ki honau fale´ ‘o toi ma’u ai pea ‘oua na’a toe ‘asi ki tu’a.  Pea hoko atu ai e nofo ia ‘a ʻAho mo Tofue mo Va’e´ ‘i Ata.  

Koe lolotonga ko eni ʻi 
Lapaha ia, kuo hala e Tu’itonga´ kae hoko hake hono ‘alo´ ko Takalaua.  Pea koe tama eni ne houtamaki pea fakaaoao ʻene pule´.  Pea koe lolotonga ko ia ne tō moe honge lahi he fonua ka kuo ake fie taumafa (kai ʻi he lea faka-tuʻi) ika ‘ae tama´ pea ne folofola leva ki he’ene toutai ko Hele ke fakaheka ha kau toutai pea nau kupenga ke ʻomi ha ika.  Pea ne fekau atu koe aho pe ua pa nau foki mai pea ka ‘ikai ma’u e toutai ‘e tamate’i kotoa kinautolu.  Ne tukufolau atu leva ‘a Hele moe kau toutai mei Fonuamotu koe kumi ika moe kumi moʻui.  Ka koe pō moe ‘aho ‘enau kupenga moe ‘Ikai pe ha ika.  Pea koe hoko ia honau taimi foki kuo tēkina noa ai pe honau loto ‘i he’enau ‘ilo e me’a ‘e hoko kia nautolu.  Ka ko ‘enau fakalaka atu he potu tahi ‘o Ata mo ‘enau ‘ohovale koe fu’u ika ‘oku uku mo ake he matamatafanga ‘oe motu.  Pea koe ulo lahi honau mata he’enau fakaofi atu ta koe ta’ahine, ka koe toki ta’ahine eni, koe tumutumu ‘oe faka’ofo’ofa, te’eki ke nau mamata ha faka’ofo’ofa pehe.

Ta koē foki ko si’i Va’e ’Ulukihelupe´ ia.  Ne tōmui e fakatokanga’i atu e Va’e ‘a Hele moe kau toutai´ pea ko si’ene fakato’oto’o ko ia ki fanga´ ka kuo fakamo’oni kotoa e kau vaka´ ki hono faka’ofo’ofa´.  Ne hola leva a Va’e ia ‘o pulia ki lotofonua pea a’u atu a Hele moe kau toutai´ ‘o fiu hono kumi´ kae ‘ikai ‘ilo pe kuo puli ki fē.  Ne nau fetaulaki atu leva mo ʻAho mo Tofue ʻo eke ange kia naua ʻae taʻahine´ kae kalo pe ʻa Aho mo Tofue.  Ne pehe leva ʻe Hele ke nau foki ā ka ko ʻenau foki ko ia´ mo ʻene pehe ki he kau toutai´ ... kau tama ... ʻoku loi e ongo matuʻa´ ni ... ka tau foki fiefia pē ki Fonuamotu he ko hotau hao’angā eni.  Ne nau fakaheka leva ‘o liu ki Lapaha.

Ko ‘enau a’u atu foki ko ia´ moe hala’atā pea folofola atu e tama ... koe hā kuo mou fakatu’uta hala’atā mai ai ... ne ‘ikai keu tala atu kuo pau ke mou foki mai moe ika.  Ne tō atu ‘a Hele ki lalo mo ne tali atu ... kuou kovi koe mo’oni ... kuo hongea ‘a moana ha ika ... kae ‘ofa ange ke tafi Tonga e langima’a he funga fonua ... ‘oku ‘i ai ‘i he motu ko Ata ... koe fefine ta’e ’i ai hano tatau ‘i he fonua´ ni ... koe ʻohoana totonu ia ma’ae ‘afiona.  Ne folofola atu leva e tama´ ... pea koe ha ne ‘ikai ke mou ō mai ai mo ia?  Pea tali ange ‘e Hele ... na’e hola ia ki loto fonua pea mau tuli kae ikai ma’u ... ka ʻoku ʻilo ki ai hoʻo motuʻa leʻo he motu´ ko ʻAho.  Ne folofola atu leva ‘a Takalaua ... sai ... mou foki ki Ata ‘o kumi mai e ta’ahine ‘oku mou lau ... pea tala kia ʻAho ke tokoni atu pea ka ʻikai pea haʻi ia moe tokotaha kotoa he motu ʻo li ki moana ... pea mou foki mai mo kimoutolu he vave taha he ʻe kei fakahoko atu pe homou tautea ... pea ʻe ‘ikai ha feitu’u ke mou hola ki ai mei a au.

Ne foki atu leva ʻa Hele moe kau Toutai
´ ki Ata ʻo nau ō ka ʻAho ʻo fakahā ki ai e folofola ʻa Takalaua´.  Ne ui leva ʻa ʻAho ki hono hoa´ kia Tofue.  Koe ʻaho pe eni ia ne na ʻosi fakatuʻotuʻatamaki (ʻamanaki kovi) ki ai.  Neongo naʻa´ na akoʻi ʻa Vaʻe ke toi naʻa´ na ʻilo pē ʻe haʻu e ʻaho ʻe ʻeʻa ai he ko ʻene fuʻu fakaʻofoʻofa pehē´ ʻe ʻikai lava ʻo fufū taʻengata.  Ne ui leva ʻa Tofue kia Vaʻe ke haʻu.  Hono ʻikai tāfuʻua ʻa Hele moe kau toutai he toki taha eni kuo hoihoifua pehē.  Ne kole ange leva ʻa Tofue ki he kau tangata´ ke tuku ange muʻa hano kiʻi fakaʻosi mo siʻene tama´.  Naʻe teuteuʻi leva ʻe Tofue e tukilamulamu ʻo Vaʻe mo ʻena fetāngihi pē.  Pea ʻai hono kaukau pea tākai lolo pea ʻai mo hono vala pea nau ō leva ki tahi ʻo fakamāvae ai kae fakatē ʻae folau´ ki Lapaha.

Pea aʻu atu ʻa Hele moe folau
´ ʻo tau ʻi Langonga pe nau hifo ʻo taki atu ʻa Vaʻe ki ʻAhofakasiu ʻoku lolotonga fai mai e Kātoanga Liku ʻae Tuʻitonga´ pea kuo tānaki mai ki ai e tamaiki fefine hoihoifua mei he tapa kotoa pe ʻoe ʻotu Tonga´.  Pea koe tama´ pē eni ʻou ne maaʻimoa (faiva pe ngāue ʻi he lea faka-tuʻi) he nafa´.  Pea ne ʻafio atu ki he fononga mai ʻa Hele moe kau toutai´ pea ne fekau atu ke fokotuʻu mai ʻenau taʻahine´ he ʻotu tolu´.  Pea koe lolotonga ʻe ne maaʻimoa mo ʻene tangaki (hila ʻi he lea faka-tuʻi) atu ʻo toki fakatokangaʻi lelei e fofonga ʻo Vaʻe pea fepaki ʻene ʻakau tā.  Pea ne fekau atu leva ke kiʻi tahataha mai ʻa Vaʻe ki he ʻotu ua pea toe fepaki pē ʻene ʻakau tā´.  Pea ne fekau atu leva ke ʻomai ʻa Vaʻe ki he ʻotu muʻomuʻa pea toe fepaki ʻe ne ʻakau tā´ ʻo puna hake ʻo tau hono langi (mata ʻi he lea faka-tuʻi) ʻo lavea.  Pea tuku leva ai ʻae maaʻimoa´ kae haʻele atu e tama´ kia Vaʻe.  ʻA ʻe ne manumanumeliaʻia he teʻeki ke ne ʻafioʻi ha fofonga laulōtaha pehē.  Naʻa´ ne ʻeke atu leva pe kohai hono hingoa´ pea tali atu ʻe Hele ko Vaʻe ʻUlukihelupe.  Naʻe folofola leva ʻa Takalaua ko Vaʻelaveamata koe mei he ʻaho´ ni koe ʻuhī kuo lavea hoku mata ʻi he hulu hoʻo hoihoifua´.  Pea ne ʻave leva ʻa Vaʻelaveamata ko hono ʻohoana (mali ʻoe Tuʻitonga).          

Pea fai atu pē nofo´ kuo fāʻele ʻa Vaʻelaveamata pea ui ko Kauʻulufonua pea fekau ʻe Takalaua ke ʻave ʻo tauhi ʻe he kau sinifu´ naʻa hōloa e fakaʻofoʻofa ʻo Vaʻelaveamata´.  Pea fai atu pe nofo´ pea toe fāʻele ʻa Vaʻelaveamata pea ui ko Moʻungatonga pea ʻave mo ia ki he kau sinifu´.  Pea fai pehē ai pē ki he fāʻele ʻa Vaʻelaveamata´ koe hoko´ ko Latutaeveve mo Melinoʻatonga.  Pa koe fāʻele ia hono nima´ ko Lōtauai pea koe ʻai ke ʻave ki he kau sinifu´ kuo fakafoa ʻa Vaʻelaveamata ... fakapō kuo u fiu he ukuma´ kae ʻave hoku manava´ ... pea ʻe lelei ā keu mate au ka toe ʻave mo eni ʻeku tama´.  Pea fakaʻofaʻia ʻa Takalaua ʻia Vaʻelaveamata he kuo ʻofa ai pea ne finangalo leva ke tuku ʻa Lōtauai ke tauhi ʻe Vaʻelaveamata.

Pea koe hoko mai e ʻaho ne fakapoongi ai ʻe Tamasia mo Malofafa ʻa Takalaua
´.  Ne fai e maaʻimoa ʻae faleʻalo ʻi tahi (ko ʻenau kaukau tahi).  Ne ʻalu e fekau´ koe fefine ʻo fāite atu ʻi fanga ʻo tangi atu ki he faleʻalo´.  Pea fakatokangaʻi mai ʻe Kauʻulufonua ʻae faite ʻae pea ne ofongi atu hono fototehina´ mo ne pehē ... koe tala foʻou eni.  Pea nau foki mai ki ʻuta ʻo fekau ʻe Kauʻulufonua ʻa Lōtauʻai ke tuli ki he sino ʻenau ʻeiki´ (tamai ʻi he lea faka-tuʻi) ke sio tonu ki ai he ko ia pe ʻia nautolu naʻá ne ʻilo hono sino´ he ko ia naʻe nofo mo Vaʻelaveamata ʻi he ʻafioʻanga ʻo Takalaua´.  Pea ui mei he ʻaho ko ia´ ʻae fanga ko ia´ koe Fanga ko Fāite´, pea moe feituʻu ko ia´ ko Talafoʻou´.  Kaekehe koe Tala kehe ia ki ha ʻaho ʻe taha.

Ka koe Tala eni ʻoe taʻahine ko Vaʻelaveamata´,
koe fāʻele ʻa Sīvao Leasinga mo Finemeʻe Leamata
´,
ne iku ʻo ohi ʻe ʻAho mo Tofue ʻi he motu ko Ata
´,
Tupa !!
pea ui ko Vaʻe ʻUlukihelupe koe fōtunga hono fofonga
´,
pea tupu koe tumutumu ʻoe fakaʻofoʻofa
´ ʻi he ʻotu Tonga´,
ʻo hake ʻi Fonuamotu ko Vaʻelaveamata ʻa Takalaua
´
Tupaheo
!!

Seuke !!Ngaahi Liliu
[130413] Fokotu'u fo'ou e peesi´.  Hiki mai mei he tohi hohoko Tuputupulefanua´.  

JamesCocker14Nov00