Koe Tala ʻo Mataʻukipa´


  

Na'e toko tolu e ʻOhoana 'o 'Uluakimatatele'a TT28.  Koe 'uluaki ʻOhoana koe fefine ko Talafaiva na'e lau 'e he kakai 'oe kuonga ko ia koe fefine faka'ofo'ofa taha ia pea 'ikai hano toe tatau 'i he 'otu Tonga.  Pea na'e toko nimangofulu 'e ne fokonofo kia Tele'a.  Koe ʻOhoana hono ua ko Nanasilapaha pea na'e toko nimangofulu mo 'e ne fokonofo kia Tele'a.  Koe ʻOhoana hono tolu ko Mata'ukipa pea na'e toko teau 'ene sinifu kia Tele'a.


Pea ko enau kai kotoa pe na'e 'oange maʻu pe 'ae tu'unga iku 'oe puaka pe hiku 'oe ika ma'a Mata'ukipa, kae 'ave ngaahi konga ki mu'a ma'a Talafaiva mo Nanasilapaha.  Pea fai ange pe kuo 'ikai kei makataki'i 'e Mata'ukipa 'ene mamahi pea ne fafa leva 'ene fanau 'o nau foki ki he 'api 'ene tamai 'i Mataaliku.


'I he'enau a'u atu na'a nau fe'iloaki fiefia moe tamai ʻa Mataʻukipa ko Kau'ulufonuahuo.  Ne fai atu pe 'enau nofo pea talaange 'e Mata'ukipa ki he'ene tamai 'ene mamahi koe 'uhinga ia 'enau foki atu.  Na'e talaange leva 'e Kau'ulufonuahuo ki hono 'ofefine ke tuku 'ene mamahi he koe 'uhinga hono 'oange 'oe tu'ungaiku 'oe puaka moe hiku 'oe ika he ko ia mo 'ene fanau 'e iku ki ai 'ae fonua.  Pea ne talaange kia Mata'ukipa ke tu'u o teuteu ke nau foki pe kia 'Uluakimatatele'a. 


Na'e talangofua pe 'a Mata'ukipa ki he'ene tamai 'o foki mo 'ene fanau kia 'Uluakimatatele'a.  'I he malolo 'a 'Uluakimatatele'a na'e Tu'itonga 'a Fatafehi pea Tu'itongafefine 'Sinaitakala'ilangileka, koe ongo tamaiki ia 'a Mata'ukipa. 
Ka tau fakatokanga'i ange kau fokonofo 'oe ngaahi ʻOhoana 'o ʻUluakimatateleʻa TT28, ne a'u ia ki he toko uangeau tupu, pea tau fakakaukau ai neongo koe fanau pe 'e toko fa 'a ʻUluakimatateleʻa TT28 'oku lekooti honau hingoa ('Eikifietu'a, Sinaitakala, Fatafehi mo 'Uliafu), mahalo ne fai atu e tokolahi ia 'oe fanau 'a ʻUluakimatateleʻa TT28 he lau teau.  Kapau te tau fakatatau pe ki he anga e nofo fakafonua hotau kuonga ni, ʻe lava pe ke tau fakafuofua atu koe fanau pe ko eni na'a nau nofo ʻo tauhi e Tuʻi mo fakakakai e nofo'anga 'oe Tu'i, pea nau femali'aki ai pe 'o fakahako mai mei ai e ngaahi toʻutangata kehekehe ʻoe fonua.  Pea koe tokolahi ange pe ʻae kainga tautonu ʻoe Tuʻi lolotonga koe mafola atu ia ki tuʻa ʻae kainga ʻoe ngaahi Tuʻi ki muʻa pea nau hoko ai pe kinautolu koe kau tuʻa moe kainga tauhifonua mo fakaongongo atu ai pe ki he Tuʻi  moe houʻeiki lolotonga.        Ngaahi Liliu
[130413] Fokotu'u fo'ou e peesi´.  Hiki mai mei he tohi hohoko Tuputupulefanua.  

JamesCocker14Nov00