Koe Tala ʻo ʻAhoʻeitu´

Koe talanoa eni ki he tupuʻanga ʻoe Tuʻitonga´ moe Tuʻifaleua´ moe Falefā´.Na’e tomu’a fakakakai ‘a maama´ ni ‘e he hako ‘oe ‘Uanga´ pea ko ia na’e ‘uluaki kamata mai mei ai e nofo´ meia Kohai, Koau mo Momo, pea kamata mai mei ai moe fuofua Tu’itonga´ meia Kohai.


Ka ne tu’u e fu’u toa he motu ko Tō’angakava´ pea a’u ki langi hono fuʻu lōloa´. Pea faifai pea ‘alu hifo ‘i he fu’u toa´ ‘ae ‘eiki mei langi ko ‘ene fakahauē ko hono hingoa´ ko ‘Eitumatupu’a. Pea na’e ‘alu hifo ko ia ‘oku lolotonga fai atu e fāngota ‘ae ta’ahine ko ‘Ilaheva hono hingoa´. Ko hono hingoa ‘e taha ko Va’epopua. Pea ‘alu atu ‘a ‘Eitumatupu’a ‘o na fe’iloaki mo ‘Ilaheva Va’epopua. Hili ia´ ne kaka ‘a ‘Eitumatupu’a he fu’u toa´ ‘o foki ki langi ka ne ‘ikai tuku ai ‘ene toutou ‘a’ahi hifo kia ‘Ilaheva Va ’epopua´. Ne faifai pe kuo feitama ‘a ‘Ilaheva Va’epopua pea ne fanau hifo ko ia´ koe ki’i tamasi’i pea ne tauhi pe ‘ene tama´ ‘i maama´ni kae nofo pe ‘a ‘Eitumatupu’a ‘i langi.


Pea vakai ange pe ne ‘alu hifo ‘a ‘Eitumatupu’a ‘o ‘eke ange kia ‘Ilaheva Va’epopua pe koe hā ‘ene tama´ pea tala ange ‘e ‘Ilaheva Va’epopua koe tamasi’i tangata. Pea pehē atu ‘e ‘Eitumatupu’a ... ko hono hingoa eni, te ke ui ko ‘Aho ‘Eitu. Pea fehu’i ange ‘e ‘Eitumatupu’a kia ‘Ilaheva Va’epopua ... ‘oku kelekele ho fonua pe ‘oku tou’one? Pea tali atu ‘e ‘Ilaheva Va’epopua ... ‘oku tou’one pē hoku fonua´.  Pea pehe ange‘e ‘Eitumatupu’a ... ‘oua keu ‘alu ki langi pea u lī hifo ha konga kelekele ‘umea ke tu’u ai ha ngoue ‘ae tama´ na pea teu lī hifo ai mo ha foha’i ‘ufi ke tō ai. Ko ia ne lī hifo leva ‘e ʻEitumatupu’a ‘ae mo’unga ko Holoki’ufi´ pea mo hono ‘ufi koe Heketala ke tō he kelekele ko ia´. Pea nofo ai pē ‘a ‘Eitumatupu’a ‘i langi kae nofo ai pe ‘a ‘Ilaheva Va’epopua mo ‘ene tama ko ‘Aho’eitu´ ‘i maama´ ni ‘i hona potu fonua ne ui pē ko Popua.


Pea nau nofo nofo ia pea fu’u lahi ‘a ‘Aho’eitu. Pea koe ‘aho ia ʻe taha ne fehu’ia ‘e ‘Aho’eitu ‘ene fa’ē ... ‘e Va’epopua ko fe koa´ ‘eku tamai´ ke ke fakahā mai mu’a keu ‘ilo mou ‘alu ‘o sio ki ai. Pea talaange ‘e Va’epopua ... ko ho’o tamai´ ‘oku ‘i langi. Pea fehu’i ange ‘e ‘Aho’eitu ... ‘e Va’epopua kohai koa´ hono hingoa? Pea tali atu ʻe Va’epopua ... ko ‘Eitumatupu’a. Pea pehē ange ‘e ‘Aho’eitu ki he’ene fa’ē ... kou fie ‘alu au ki langi ‘o mamata ki he’eku tamai´, ka teu ‘alu fēfē ki ai? Pea pehe ange leva ‘e Va’epopua ... ‘alu o kaka he fu’u toa ‘oku tu’u ‘i Tō’angakava´, pea te ke a’u ai ki langi ke ke fe’iloaki mo ho’o tamai´. Na’e teuteu leva ‘a ‘Aho’eitu, tākai hono sino, pani hono ‘ulu´, ‘ai hono vala ngatu pea kuo ‘osi ‘ene teteu´ pea ne fehu’i ange leva ki he’ene fa’e´ ... ‘e Va’epopua teu ‘ilo fēfē ‘eku tamai´? Pea pehē atu ‘e Va’epopua ... te ke a’u atu ki langi´ ‘oku tu’u mai e fu’u hala ‘oku lahi mo ‘atā pea te ke lue he hala ko ia´ kae ‘oua kuo ke a’u atu ki he fu’u sia he ve’e hala´ pea ke afe ai ‘o mālōlō. Pea koe omi pe kau heulupe´ ki he sia´ te ke sio pē ai ‘o ‘ilo ho’o tamai´ he ‘e fotu pe ko koe kae toulekeleka pea ko ia pe ‘e fua heu´.


Pea alu leva ia ʻa ‘Aho’eitu ‘o kaka he fu’u toa ‘i Tō’angakava´ o a’u ki langi. Na’a´ ne ‘alu leva ‘i he fu’u hala lahi mo ‘atā na’e fekau ‘e he’ene fa’e´ ke ‘alu ai´ pea ne a’u atu ki he sia heulupe´ pea´ ne afe leva ai ‘o mālōlō. Ne fai ange pē kuo a’u mai e kau heulupe´ pea koe fua tama ia ke heu pea sio atu pē ‘a ‘Aho’eitu ‘o ne ‘ilo ko ‘ene tamai´ ia pea ne tu’u hake ‘o lue atu ki ai. ‘Ikai ne hanga mai e ‘eiki ki he ‘alu ange ‘ae tama´ pea ne nofo hifo ia ki lalo he kuo´ ne lau ‘e ia ko ha fu’u ‘eiki eni ‘ene fotu ‘asinisini mo kaukaua atu. Pea lea atu ‘a ‘Aho’eitu ‘i he’ene hanga atu kuo nofo ki lalo ‘ene tamai ... ‘Eiki ‘afio pe ‘i ‘olunga kae ‘oua te ke ‘afio ki lalo, ko ‘Aho’eitu au mei maama, koe fakahinohino eni ʻa ‘Ilaheva Va’epopua ko ‘eku fa’e´ kuou a’u mai ai ki he feitu’u´ ni koe fekumi mai ki he’eku tamai´ ko Eitumatupu’a. Ne tāfu’ua mo tutulu ‘a ‘Eitumatupu’a ... ‘oiaue foha ko au eni ko ‘Eitumaupu’a au ko ho’o tamai´ au. Pea ne ‘alu atu ‘o puke mai e ‘ulu hono foha´ ‘o na ‘uma mo fetāngihi.


Pea tuku leva e heulupe´ ka na ‘alu hake ki honau ‘api´ koe faikava moe kai fakafiefia. Pea lolotonga ia hono teuteu ‘oe me’akai ‘oku fai e katoanga ‘ae fanau ‘a ‘Eitumatupu’a´, ko hono fanga foha ia ‘i langi´, ko ʻenau kātonga sika ‘ulutoa. Pea fekau ‘e ‘Eitumatupu’a kia ‘Aho’eitu ... me’a pea ke ‘alu o mamata he kātoanga ‘a ho fanga ta’okete´ ‘a ena ‘oku fai´. Pea ‘alu ai ‘a ‘Aho’eitu koe mamata he sika ‘ulutoa ‘a hono fanga ta’okete´. Pea koe a’u atu ‘a ‘Aho’eitu´ kuo vakai mai e kau mamata kātoanga´ ki he tama´ ‘ene fotu atu´ pea kuo to’oa honau lotō ko ‘ene faka’ofo’ofa ta’ehanotatau. Pea kuo fai hono fifili ‘e he kakai´ pe koe tama´ ni koe ha’u mei fē. Pea pehē ange ‘e he fa’ahinga ne nau ‘i he heulupe´ koe ‘alo ena ‘o ‘Eitumatupu’a mei maama.


Pea a’u atu e talā ki hono fanga ta’okete´ tokua ko honau tehina eni mei maama ‘ae tangata´ ni. Mole ke mama’o ha’anau fie tui ki ai pea kanoni ‘aki ‘enau meheka mo’oni he mo’usioa ‘ae kātoanga´ ia ki ai kae tuku e sika ‘ulutoa´. Pea kuo ‘ikai ke nau fa’a kātaki pea koe tuai e mātuku e kātoanga´ pea nau uiui atu kia ‘Aho’eitu ke ‘aluange ke nau ō. Pea nau taa’i pea nau haehae ia ‘o ‘ota hono kotoa, ko hono ‘ulu pe ne toe´ pea nau li ia he pupunga vao hoi. ‘I he ‘aho foki koia na’e melie ‘ae hoi´ ka koe fa’ahinga ko eni ne li ki ai e fofonga ‘o ‘Aho’eitu´, ne hoko ia ‘o kona pea tupu ai e lea ... vao hoi kona he ulu o ‘Aho’eitu´.


Kae lolotonga ia´ kuo fie’ilo ‘e ‘Eitumatupu’a pe ko fē ‘a ‘Aho’eitu pea ne fekau e fefine ke ‘alu hono kumi mai. Pea ‘i he alu atu ‘ae fefine kuo mātuku mai e kātoanga kuo ‘ikai ai. Pea ne fehu’ia e mātuku mai´pe ko fē ‘a Aho’eitu. Pea tali mai e tukukātoanga ne ‘alu fano pe he’ene mata sika´ pea pulia ai. Pea kumi holo ‘e he fefine´ kae ‘ikai ‘ilo. Pea ‘alu leva e fefine´ ‘o tala ange kia ‘Eitumatupu’a kuo ‘ikai toe ‘iloa.


Meʻa papango eni ki he loto ‘o Eitumatupu’a na’a´ ne ‘ilo kuo fakapoongi’ ‘e hono fanga foha ‘i langi´ honau tehina mei maama´ pea ko ‘ene pulia he kuo nau keina. Pea ‘alu leva e fekau ki hono fanga foha ‘i langi´ ke nau ‘alu ange ki ai pea ne fehu’i atu ... ko fe’ia ‘ae tama´? Pea tali atu ‘e hono fanga foha ... oku ikai te mau ‘iloa. Pea pehe atu ‘e ‘Eitumatupu’a ... te mou omi kotoa ki heni ‘o lua. Pea ne fekau ke ‘omi e fu’u kumete ‘o tuku pea fekau ke uhui honau kia´ koe ‘uhi´ ke nau lua ki ai. Pea ‘i he’enau lua hifo ko ia ne fai pe ‘o fonu e fu’u kumete´ ‘i he kakano moe toto ‘o ‘Aho’eitu´. Pea fehu’i atu ‘e ‘Eitumatupu’a ... ko fe hono ‘ulu´ mo hono hui´ Pea nau tali ange ... ne mau li he vao hoi ... Pea fekau ‘e Eitumatupu’a ke nau o ‘o kumi mai hono ‘ulu mo tanaki mai hono hui. Pea nau o ia ‘o ‘omai pea tuku kotoa ki he kumete´ pea lingi ki ai moe vai pea paki mai e lau ‘oe nonu fiafia´ ‘o ‘u’ufi ‘aki pea hiki leva e kumete ‘o tuku he malumalu e tu’afale´ kae tau ‘a’ahi atu pe. Nae ‘alu atu hono fua vakai kuo kamata fakatahata ‘ae hui´ moe toto´ moe kakano´. Pea toe vakai atu´ kuo mei ma’opo’opo. Pea toe ‘a’ahi atu´ kuo ma’opo’opo ‘a hono sino´. Pea ‘i hono vakai fakamuimui´ kuo tangutu hake ki ‘olunga ‘a ‘Aho’eitu ‘i he loto kumete´. Pea fakaha atu kia ‘Eitumatupu’a pea ne fekau mai ke taki ange ki fale, pea ‘ave atu ‘a ‘Aho’eitu ‘o nofo ‘i he ‘ao ‘o ‘ene tamai´.


Pea fekau leva ‘e ‘Eitumatupu’a ke foki kotoa ange hono fanga foha ‘i langi´ ki ai. Pea nau fakatahataha atu pea ne lea kia tekinautolu. Ko eni kuo mou ta’e’ofa ‘ia ‘Aho’eitu ka ko homou tehina ia pea kuo mou fakapoongi. Pea ne fetangihi e fanga foha ‘i langi ‘o ‘Eitumatupu’a´ ‘i he’enau toki ‘ilo fakapapau ko honau tehina, pea nau ‘ofa kia teia. Pea pehe ange ‘e ‘Eitumatupu’a tuku a ke foki a ‘Aho’eitu ki maama ka ‘e foki ia ‘o Tu’itonga ka mou nofo pe kimoutolu fakapoo heni. Pea teuteu’i leva ‘a Aho’eitu ‘e he’ene tamai´ pea tukuange ke ‘alu hifo ki maama´ ni. Pea ne hoko ia koe ‘uluaki Tu’itonga mei langi´ pea ne liua ‘e ia ‘ae Tu’itonga ne tukufakaholo meia Kohai koe hako ‘oe ‘Uanga´.


Pea fai atu e nofo ‘ae fanga foha ‘i langi ‘o ‘Eitumatupu’a pea kuo uhu honau loto´ he ‘ofa ki honau tehina ne nau fakafonuakovi ki ai´ pea nau kole kia ‘Eitumatupu’a ke tuku hifo kinautolu ke nau o tokanga’i honau tehina´. Ne fai pe kuo loto ki ai ‘a ‘Eitumatupu’a pea ne folofola leva kia kinautolu ... sai te mou ‘alu hifo aa ki maama ... pea ko koe Talafale ‘e ikai ha taimi te ke Tu’itonga koe ‘uhi´ kuo ke fakapo, ka te ke alu pea ‘e hingoa koe ko Tu’ifaleua pea ko ho fatongia´ mo ho hako´ te ke malu’i e tu’unga ho tehina´ mo hono hako´ koe Tu’itonga. Ko kimoutolu fa leva te mou hoko koe Falefā ʻoe Tuʻitonga´. Ko kimoua Maliepo mo Matakehe mo homo hako´ te mo leʻohi e sino homo tehina´ mo hono hako´ ke toputapu hono ouau kotoa. Pea koe ‘aho ‘e mavae ai e Tu’itonga mei maama´ ko kimoua Tu’iloloko mo Tu’ifolaha te mo tuʻutuʻuni he ouau ʻaho ko ia´ ke fai hono putu´ ‘o hange pe ko ha’amo fai haku putu ‘o’oku´. Pea na’a nau ‘alu hifo ai ‘ae fanga ta’kete mei langi ‘o ‘Aho’eitu ‘o fai mai ai ki he tu’utu’uni ‘enau tamai´.


Koe hako ena ‘o Talafale´ ‘ae Tu’ipelehake´ mo hono kāinga ʻi Pelehake´. Ko Matakehe kuo ‘ikai toe ‘iloa hono hako´. Ko Maliepo ena ‘a Lauaki mo Tākapu. Ko Tu’iloloko ena ‘a Tu'uhokokilangi mo Malupo´ (ʻa Malupo ‘i Lapaha´ kehe pe ‘a Malupo ʻi ‘Uiha). Pea ko Tu’ifolaha ena ʻa ʻAholangamakahiva mo Mailau mo hona kāinga´ ‘i Folaha.


Pea koe tupu’anga ia ‘oe fuofua Tu’itonga mei langi´, ‘a ‘Aho’eitu ne ‘alu hifo mei langi ‘o ne liua e Tu’itonga mei he hako ‘oe ‘Unufe´. Pea koe tala ia ne fai ‘aki e fakatalutalu moe fakahilihiliaki ka ‘i ai ha taha koe fie’eiki pe fiepau’u pea pehe atu leva ki ai ... koe ‘eiki´ koe he na’ake to mei langi?Ngaahi Liliu
[130413] Fokotu'u fo'ou e peesi´.    

JamesCocker14Nov00