Kolonga Hulihuli
(Koe Tohi Hohoko 'o Vaoloa)


Koe tohi hohoko eni 'o Vaoloa, koe foha 'o Vakalahimohe'uli TH5, pea mo hono hako.  'Oku muimui hifo 'i he ngaahi Nuku 'o Kolonga ke fakafaingofua 'aki hono fakalau 'oe ngaahi to'utangata. 


Koe ngaue eni 'a James Cocker, koe hako 'o Sione Kasete mo Salote Mo'unga'ulufeholoi Naufahu 'o Kolonga.  'Oku makatu'unga he ngaahi fakamatala 'ae kainga Kolonga kehekehe, kau ai 'a 'Amelia Finautu'ava'inga Lolohea, Vasitaiamoni Ma'u, Penisimani Katavake Naufahu, Siaosi Tuituiohu Naufahu, 'Analupe Kailahi pea mo Mele Piukala Tahaafe. 


Ka 'i ai ha ngaahi tanaki pe fakatonutonu 'oku 'oatu e fakaafe ke vahevahe mai ke fakalelei 'aki e me'a 'oku ma'u.  'Ofa ke tokoni e tohi hohoko ni ki hono pukepuke mo hono fakamanatu ma'u pe 'oe tupu'anga taha 'oe hako 'o Vaoloa.


14 Novema 2000
Koe kamata'anga ko VAOLOA, koe foha 'o Vakalahimohe'uli TH5.


Koe fanau 'a Vaoloa 'oku 'ilo'i ko:
1. Nuku 'Ulutolu Nuku 1. 
2. Muliki’eua


'Oku lau 'e he tohi hohoko ko eni koe fuofua Nuku 'ae foha 'o Vaoloa, pea 'oku ui pe ia 'i he tohi hohoko ni ko Nuku 'Ulutolu, he ko ia na'e ha'ikafa fakataha mo Ngata mo Halakitau'a 'o ui koe 'Ulutolu, he ʻoku ʻikai ha lave ʻi he ngaahi tohi hohoko motuʻa ki hono hingoa totonú.   

NUKU 'ULUTOLU NUKU 1, koe foha 'o Vaoloa.


Koe fanau 'a Nuku 'Ulutolu ko:
1. Talataha Nuku 2. 
TALATAHA NUKU 2, koe foha 'o Nuku 'Ulutolu Nuku 1. 

'Oku 'ikai ha fakapapau pe koe hingoa 'oe Nuku ko ení ko Falataha pe ko Talataha, ka 'oku ui pe 'e he tohi hohokó ni ko Talataha. 


Koe foha pē 'o Nuku Talataha 'oku ma'ú ko hono foha ko Nuku Hape Nuku 3. 
NUKU HAPE NUKU 3, koe foha 'o Nukufalataha Nuku 2.

'E lava pe ke tau pehe mei hono hingoa koe Nuku ko eni na'e anga makehe hono kau va'e. 


Koe fanau 'a Nuku Hape ko: 
1. Tangakinalahi 
2. Nuku Foʻivaʻe Nuku 4 
Ko 'ena fa'e koe fefine ko Ngaoalahi. 
3. Tangakinatofetofe

4. Neʻona Nuku 5 pe ko Nuku Nima Mālohi pe Nuku Nima. 
Ko 'ena fa'e ko Ngaoasi'i, koe tehina moe fokonofo 'o Ngaoalahi. 

Ko Tangakinalahi ko 'ene tama ko Mo'ungatonga Nifofa, koe fuofua Nifofa ia 'o Kolonga.  Pea koe hingoa 'o Tangakinalahi koe hingoa fakalangilangi ia 'i he hako kotoa 'o Vaoloa pea tuku fakaholo mai 'o a'u ki he 'aho ni. 


Ko Tangakinatofetofe na'e 'ave ia 'o takaifala 'ia Ve’ehala pea ko 'ena fanau ko Langilangiha'aluma, Tulehu'afaikikava, Kaingama’ukava, Finaufoukihala’unga mo Hoko’ila Ata.  

Ko Tulehu'afaikikava na'e kaukautama ai 'a Motu'apuaka (ohi 'e Motu'apuaka), pea 'ave kia Mumui Mapatongiamanu TK13 'o na fanau'i ai 'a Tupouveiongo.  

Ko Tupouveiongo na'e 'ave ia kia Fuanunuiava TT38 pea na fanau'i ai 'a Laufilitonga TT39.  

Na'e toe fanau'i 'e Tulehu'afaikikava 'a Mafimolasike Motu'apuaka mo Viliami 'Ulima Motu'apuaka, pea ko Mafimolasike Motu'apuaka 'oku hoko hifo 'i hono hako 'ae hingoa Motu'apuaka.


Koe Anga 'o Tofetofe


Koe ongo finemātu'a ko Ngaoalahi mo Ngaoasi'i.  
Pea na ō ai 'o nonofo mo Nuku.  
Pea fanau 'a Ngaoalahi ko Tangakinalahi.  
Pea fanau 'a Ngaoasi'i ko Tangakinatofetofe.
Pea 'ave 'a Tangakinalahi ke nofo mo Ve'ehala.
Pea fokonofo 'aki 'e Tangakinalahi
ʻa Tangakinatofetofe kia Veʻehala.  
Pea fanauʻi ai 'e Tangakinatofetofe kia Ve'ehala ʻa Tule.  
Pea kaukautama ai 'a Motu'apuaka.
Pea 'omi ai 'a Tule 'o nonofo mo Mumui Tu'ikanokupolu 'o 'i ai 'ene tama ko Tupouveiongo.  
Pea 'ave 'a Tupouveiongo 'o Moheofo 'ia Fuanunu'iava Tu'itonga 'o 'i ai 'a Laufilitonga, koe Tu'itonga fakamuimuí ia.


ʻOku makatuʻunga e fakamatalá ni ʻi he fakamatala ʻoku ʻasi he Tohi Hohoko ʻa Fohepapalangi Ma'afutakinima, 1903, peesi 522.
 
NUKU FO'IVA'E NUKU 4, koe foha 'o Nuku Hape Nuku 3.

'E lava pe ke tau pehe mei hono hingoa 'oe Nuku ko eni na'e faka'ofo'ofa hono kau va'e. 


'Oku 'i ai e ngaahi hohoko 'oku taku ai koe fuofua Nuku ʻa Nuku Foʻivaʻe.  Mahalo na 'oku tonu pe ia kapau ko ia na'e fuofua fakanofo ki he hingoa Nuku 'i he taumafa kavá.  Ka he 'ikai lava ke tau pehe koe foha eni 'o Vaoloa na'e kaungā ha'i he 'Ulutolú, he 'oku fakafuofua e 'Ulutolu ia ki he to'utangata 'oe ngaahi ta'u 1640, kae fakafuofua e to'utangata ia ko eni 'o Nuku Fo'iva'e ki he ngaahi ta'u 'oe 1780. 


Koe fanau 'a Nuku Fo'iva'e ko:
1. Papa
'Oku te'eki ma'u e hingoa 'o 'ene fa'e.
2. Finefeuiaki Nuku 6
Ko 'ene fa'e ko Lātūtama, koe 'ofefine 'o Tu’ikolovatu mo 'Atumeihihifo.  Ko Tu’ikolovatu koe foha 'o Fautave, tehina 'o Tungimana'ia Tu’iha’ateiho.  Ko 'Atumeihihifo koe 'ofefine 'o Ve’ehala 1, ko hono tuonga'ane 'a Teukihe’alo’i Ve’ehala 2 na'e mali mo Tangikinatofetofe.
Koe toe fanau foki 'a Latutama Tu’inukutau, koe foha 'o Tupoulahimu'a TK7; mo Leata mo Seata, koe fanau 'a Leka; mo Halavaivai, koe foha 'o 'Umufeke.
3. Muliki'eua 
Ko 'ene fa'e ko Panimoa, koe 'ofefine 'o Muni Taungapuaka Vaea mei Houma mo Finaufoukihala'unga, koe 'ofefine 'o Teukihe'alo'i Ve'ehala mo Tangikinatofetofe.


Ko Muliki'eua ko hono 'ofefine 'a Panimoa, koe tama 'a Hulita 'Otu.  

Na'e mali 'a Panimoa mo 'Alekisanita Paluvalevale mei Tungua 'o na fanau'i 'a Paula 'Otaivi, Tevita Laumalie'uli, Lomu, Ilaisaane, Valu, Taniela mo Milika.


'Oku 'oatu e fakamālō kia Beauty Koloamatangi Hala'api'api 'i hono tanaki mai 'oe famili 'o Muliki'eua. 


~                ~                ~


PAPA, koe 'ofefine 'o Nukufo’iva’e Nuku 4.


Koe tama 'a Papa ko 'Ilaisaane Mafi. 


Ko 'Ilaisaane Mafi ko 'ene tama 'a Latu’ila. 


Na'e mali 'a Latu’ila mo Mosese Vaha’i, koe tehina 'o Tevita Ahome’e, pea na fanau'i 'a Mafi mo Lesieli.


Ko Mafi na'a ne fanau'i 'a Mafi ko Fatafehililikaimoana, koe 'ofefine 'o Tevita Tu’ipulotu.  

Koe fanau 'a Fatafehililika'imoana ko Mele Lata'ilotopoha, koe 'ofefine 'o Lualala Naufahu.  

Na'e mali 'a Fatafehililika'imoana mo Tevita Tahaafe Vatulele mei Vaini 'o na fanau'i 'a 'Uihamoha’ano, 'Akosita Tu'imatamoana, Toaafilimoe'unga, Tu'uta mo 'Aisea Tahaafe.  

Pea toe mali 'a Fatafehililika'imoana mo Sōsaia Nifofā 'o na fanau'i 'a Fane, 'Amelia mo Sione Kafokuota Nifofā.  

Ko Sōsaia Nifofā koe mokopuna ia 'o Mo'ungatonga Nifofā 1, 'ae tama 'a Tangikinalahi, 'ofefine 'o Nukuhape Nuku 3. 


Ko Lesieli na'e mali ia mo Momotu 6 'o na fanau'i 'a Lisiate, Manutapu, Vika Mafi, Papani, mo Tevita Isileli.  

Ko Papani na'e mali mo Vasiti Fifita, 'ofefine 'o Peni Tupou mo 'Ana Tu'ifua.
NE'ONA NIMA MĀLOHI NUKU 5, koe foha 'o Nukuhape Nuku 3.

Ko Nuku Ne'ona na'e te 'iloa pe ko Nuku Nima Mālohi pe ko Nuku Nima. 


Koe fanau 'a Nuku Ne'ona Nima Mālohi ko:
1. Kulīmoeʻanga

2. Haveatu'anuku
2. ʻUtoikamanu Vahaʻi 1

3. Matangimālohi
'Oku 'ikai ma'u ha fakamatala ki he'enau ngaahi fa'e, pe na'a nau fa'e taha, pe fa'e kehekehe.


Ko Kulīmoeʻanga mo Haveatu'anuku na'e 'ave kinaua 'e Tuku'aho TK14 ko 'ene ongo to'a tau ki 'Eua.  


Koe fanau 'a Haveatu'anuku ko Kulimoe'anga, Pōnamua, Falekihetono pea mo Pāsepa.


'Oku 'oatu e fakamālō kia Sōsaia Moala Fakalelu pea mo Sōsefo Pailate 'i he'ena tokoni ki hono fokotu'utu'u 'oe fakamatala kia Nuku Ne'ona Nima Mālohí.  


~                ~                ~


'UTOIKAMANU VAHA'I 1, koe foha 'o Ne'ona Nima Mālohi Nuku 5.
 

Koe fanau 'a ʻUtoikamanu Vahaʻi 1 ko:
1. Taulangovaka

2. Kolokipangai
'Oku 'ikai ma'u ha fakamatala ki he'ena fa'eé, pea ʻikai ʻilo pe na'a na fa'ē taha, pe fa'ē kehekehe.


Ko Taulangovaká ko hono fohá ko Lōloaʻatonga koe tama ʻa Kātoaʻaemanu ʻo Lolopāongo.  

Pea koe foha ʻo Lōloaʻatongá ko Samuela Fusimoatutue Maʻafu, koe tama ʻa Palu Vūlase, koe ʻofefine ʻo Vakautafefine mo Fifitaloa.

Ko Vakautafefiné koe foha ʻo Mulikihaʻamea TH16 & TK11 mo Lātūlahi.  Ko Fifitaloá koe ʻofefine ʻo Fīnau ʻUlukālala 1 mo Tamutamu.  


Pea koe fanau ʻa Samuela Fusimoatutue Maʻafu ko Vakautafefine, Taufaʻahau, Nukumovahaʻi, Lātūlahi, Fifitaloa mo ʻEsau Tupouʻohomohema, ko ʻenau faʻe ko Seini Langi koe ʻofefine ʻo Tukuafu Palefau.   


ʻOku makatuʻunga e fakamatala ki he ki he hako ʻo ʻUtoikamanu Vahaʻi ʻi he tohi hohoko 'a Tupoufalekakala ʻEsau mei hono 'initaviu ia 'e Tevita Uatahausi Mapa 'i he 8 Sune 1974.  Ko Tupoufalekakala ʻĒsaú koe ʻofefine ʻo ʻĒsau Tupouʻohomohema.   


Koe Tala 'o Vahaʻi ʻUtoikamanu moe Tau Fakalelemoa
FINEFEUIAKI NUKU 6, koe foha 'o Nukufo'iva'e Nuku 4.

Koe hingoa faka'ofo'ofa 'o Finefeuiaki.  'E lava pe ke tau pehe mei hono hingoa mahalo na'e feuiaki e finematu'á 'i he taimi na'e fa'ele'i ai.


Koe fānau 'a Nuku Finefeuiaki ko:
1. Moimoiangahā Nuku 7 

Ko 'ene fa'e ko Seiula, koe 'ofefine 'o Mailelatamai Tu'ipelehake.

2. Langitoutai
3. Te’ehalakamu
4. Fīnauvalevale
5. Lasini Popua
6. Teu
7. Tangakina Palenapa
Ko 'enau fa'eé ko Tu’imaumi, koe kitetama 'a Momotu 2 mo Heuifalelilo.  Ko Momotu 2 koe foha 'o Momotu 1, koe foha 'o Mataeletu’apiko TK3 mo 'Umukisia.  Ko Heuifalelilo koe 'ofefine 'o Afu’alo Lavaka 1, koe foha 'o  Mataeletu’apiko TK3 mo Fatafehi.


ʻOku ʻi ai pe fanau ʻoku ʻikai fakapapauʻi e hingoa ʻenau faʻeé.  Ka ʻoku fakatahaʻi kotoa pe ke nau faʻetaha kia Tuʻimaumi kae toki fai hano fakalelei ʻo ka maʻu ha ngaahi fakamatala ki ai.  

~                ~                ~


MOIMOIANGAHĀ NUKU 7, koe foha 'o Finefeuiaki Nuku 6.


Koe fānau 'a Nuku Moimoiangahaá ko:
1. Likuohihifo
2. Mo’unga’ulufeholoi’olotopoha
3. Hingano ʻAnamanu
Ko 'enau fa'eé ko Kavafutuna, koe 'ofefine 'o Tupoulahisi'i TK10 mo Fusipala Ha'atauele, koe 'ofefine 'o Fa'oa.
4. 'Amelia Lasini (Tangakinavaivai) 
5. Nukumovaha’i
'Oku te'eki ma'u e hingoa 'o 'ena fa'eé.
6. Kalolaine 
Ko 'ene fa'eé ko Sela Taunga
7. Sione Nuku
Ko 'ene fa'eé ko Va'epopua mei Kolonga 
8. Tu'utangahunhunu
'Oku te'eki ma'u e hingoa 'o 'ene fa'eé
9. Mōsese ʻUhatafe
10. Simione ʻUhatafe
'Oku te'eki ma'u e hingoa 'o 'ena fa'eé.
11. Fīnau Filimoe’ulie. 
Ko 'ene fa'eé ko Taufa Hoamofaleono, koe 'ofefine 'o Maluotaufa Ma’afu 3 mei Vaini.  Na'e tomu'a fā'ele 'a Taufa Hoamofaleono kia Tupouto'a TK17 'o ma'u ai 'a Ngininginiofolanga Maeakafa 'a ia na'e fakanofo ko Taufa’āhau TK 19 pe ko Siaosi Tupou 1.  Pea toe fā'ele 'a Taufa Hoamofaleono kia Liufau Tu'iha'angana 'o ma'u ai 'a Fifitahōleva. 


Ko Likuohihifo, Moʻunga mo Tangakina, ne nau tamai taha kia Moimoiangahā.  ʻOku lave ki ai e ʻinitaviu ʻo ʻAmelia Finautuʻavaʻinga Lolohea ʻe Tevita Uatahausi mo Kalolaine Mapa ʻi he 1973, peesi 1.


Koe fānau ʻoku faʻa hā maheni ʻi hono fakalau ʻoe fanau ʻa Moimoiangahaá, ko Likuohihifo mo Moʻungaʻulufeholoi.  ʻOku faʻa fakangatangata ai pe ʻe he niʻihi ʻo pehe koe fānau pe ia ʻa Moimoiangahaá.  Ka koe taumuʻa ʻoe tohi hohoko ní koe tānaki moe fakamanatu ʻoe fehokotaki kotoa pe ʻoku kei lava maʻú.  ʻA ia ka tauhi ʻi ha tohi hohoko ʻa ha kāinga ha taha ne pehe koe fanau ʻa Moimoiangahā, pea pehē pe ki ha toe taha pe ʻoe ngaahi Nukú, ʻoku fakafiefia ʻaupito ia ke maʻu, pea tanaki mai ki heni mo hano maʻungatala.  Te tau aʻu pe ki ha kuonga kuo lava hano fakapapauʻi ʻaki ʻae ngaahi fehokotakí ha sivi DNA.  Ka koe tuʻu he taimi ni, 'oku ngali sionounou ke tau vave ki he tu'utu'u laine kae tuai ki he tānaki, he koe anga ia e nofo ʻa houʻeikí, naʻe lahi honau ngaahi hoá moe longa'i fānaú.    

 


~                ~                ~


LANGITOUTAI, koe foha 'o Finefeuiaki Nuku 6. 


Koe foha 'o Langitoutai ko Kulī Tongamakave, koe tama 'a Fifita, koe 'ofefine 'o Havea Hikule'o Helu 1 mo Fūnaki. 


Ko Kulī Tongamakavé na'e mali mo Kalolaine Taufa Hifoi'uiha, koe 'ofefine 'o Tupou Vākehekehe (pe ko Va'ekehekehe) 'o na fanau'i 'a Milika Fīnau, Teisa Veatokelau, Finefeuiaki, Fīnauha'akili, Sōsaia Kulī Tongakava, ʻĀminiasi Lātūniua, ʻIlaisaane Lolohea, ʻAna Lavinia Tangikina mo Sēlita Mafi Tauki'onetuku 'i Ha'apai.


'Oku 'oatu e fakamālō kia Lōketi Papahaʻamea Lātūniua 'i hono tānaki mai 'oe fāmili 'o Langitoutaí. 


~                ~                ~


TE'EHALAKAMU, koe foha 'o Finefeuiaki Nuku 6.


Koe ongo 'ofefine 'o Te'ehalakamu ko:
1. No’otapa’ingatu 
2. Lōsana Tangikina
Ko 'ena fa'eé koe fefine ko Leva.


Ko No'otapa'ingatú ko 'ene fānau ko Sālote Veatokelau pea mo Viliami Kumā Palekana, ko 'ena tamai ko Siu Nafetalai Fakatulolo, koe foha 'o Fakatulolo mo Mounukiuoleva, koe 'ofefine 'o Maluotaufa Ma’afu 3.

Na'e toe fanau'i 'e No'otapa'ingatu 'a Selemaea Hā'one'one, ko 'ene tamai ko Havea Afi'afolaha Tu'iha'ateiho.  

Na'e mali 'a Selemaea Hā'one'one mo Moala 'Ēseta Haveatuli mei Mataika 'o na fanau'i ai 'a Taina Lātū, Sione Lātūvaivai, Sione Kauvaka mo Kavafutuna 'i Mataika, Vava'u.


~                ~                ~


FĪNAUVALEVALE, koe foha 'o Finefeuiaki Nuku 6.


Koe fānau 'a Fīnauvalevalé ko:

1. Fatanitavake

2. Langitoutai
3. Tu’inavu 
'Oku te'eki ma'u e hngoa 'enau fa'eé. 

4. Nēhasi Nuku 8 
Ko 'ene fa'eé ko 'Anavea, koe 'ofefine 'o Manumu'a mei 'Eua.
5. Sōsaia Finefeuiaki Nuku 9.
Ko 'ene fa'eé ko Heu'ifalelilo, koe 'ofefine 'o Lavaka Tenifafā.


Ko Fatanitavaké ko hono fohá ko Tupoumalohi.  Na'e mali 'a Tupoumalohi mo Ane Mafile'o koe 'ofefine 'o Paula Finau Va'enuku mo Veisinia Na'afisi.  

Koe fanau 'a Tupoumalohi mo Ane Mafile'o ko Vili Fine'isaloi, Siaosi Mālohi mo ʻAna Finau.   

Koe fanau 'a Vili Fine'isaloi ko Sione Vao, Milika mo Vili Fine'isaloi.


Ko Tu'inavu na'e mali mo Viliami Kiekie, foha 'o Kisione mo Finau 'Alilia mei Kolomotu'a, pea koe foha 'o Vilami Kiekia mo Tu'inavu ko Viliami Fonolahi.  

Na'e mali 'a Viliami Fonolahi mo Setaita Vea Miller 'i Fisi, koe mokopuna 'o Alexander George Blake mo Matelita Fusilangoia Blake, 'o na fanau'i 'a 'Elenoa Lu'isa, Lusiana Qolikoro, Tauveli, Meliame, Taufa, Sela, Lili Tangisi mo Sofaia Minnie Fonolahi.  

Ko Lusiana Qolikoro Fonolahi koe fa'e ia 'a Ratu Kamisese Mara koe Tu'inayau 'o Fisi, mo Josateki Wainiqolo.


Ko Heu'ifalelilo, 'ofefine 'o Lavaka Tenifafaá na'e 'i ai 'ene tama kia He'inakau, koe foha o Paku mo Finau Halaevalu 'o Ma'ofanga.  Koe tama 'a Heu'ifalelilo kia He'inakau ko Tupoumolakepa, 'a ia koe tuofefine fa'etaha ia 'o Sosaia Finefeuiaki Nuku 9. 
  


LIKUOHIHIFO, koe foha 'o Moimoiangaha NUKU 7.


Koe fanau 'a Likuohihifo ko:
1. Moimoi'āhau (Moiʻāhau).

Ko ʻene faʻeé ko Vaevae ʻo Tutuʻila, Haʻamoa

2. Latuvava'u. 
3. Fuka. 

ʻOku ʻikai maʻu ha hingoa ki heʻena faʻeé. 

4. Soane Fehoko. 

Ko ʻene faʻeé ko Mohevaka.

5. Finaufisi. 

ʻOku ʻikai maʻu ha hingoa ki heʻene faʻeé. 


Ko Moiʻahau, Latuvavaʻu, Fuka, Soane mo Finaufisi, ʻoku fakalau kinautolu ʻi he ʻinitaviu ʻo ʻAmelia Finautuʻavaʻinga Lolohea ʻe Tevita Uatahausi mo Kalolaine Mapa ʻi he 1973, peesi 1.


Naʻe maʻuhoa ʻa Likuohihifo ki he fefine ko Kafaeteau.  'Oku 'ikai ma'u ha hisitolia kia Kafaeteau.  'Oku mahalo ko ha'ane ha'u mei Mu'a he iku kotoa 'ene fa'e ki Mu'a.


Na'e toe maʻuhoa 'a Likuohihifo ki he fefine ko Manuna mei Vaini ka 'oku 'ikai fakapapau'i pe na'e 'i ai ha'ana fanau. 


Ko Moi'ahau na'e maʻuhoa kia Finau Helenā mei Pelehake ʻo na fanauʻi 'a Manukaivaiʻolotopoha, Selevasio mo Silipeleto.  Naʻe maʻuhoa ʻa Silipeleto kia Sālote Momotu ʻo ʻi ai ʻa Manukaivaiʻolotopoha (fakahingoa ki he Manukaiʻolotopoha ki muʻá).  Pea mali ʻa Manukaivaiʻolotopoha mo Pāsilio ʻo Niutoua ʻo ʻi ai ʻa Lolesio Kulīmoeʻanga Fehoko. 


ʻOku ʻoatu e fakamālō kia Sōsefo Pailate ʻi heʻene vahevahe mai e hingoa e faʻē ʻa Moiʻāhaú moe faʻé ʻa Sōane Fehoko, kae ʻumaʻā ʻene tanaki mai e fānau moe hako ʻo Moiʻāhau.  

Ko Latuvava'u na'e maʻuhoa kia Filisonu'u, foha 'o Laufilitonga TT39, 'o na fanau'i 'a Hingano 'Anamanu, Mosese Fuatalevu, Malia Fakatafa'imoana, Temetelio mo Pule. 


Ko Soane Fehoko ko 'ene fanaú ko 'Amelia Finautu'ava'inga, ko 'ene fa'eé ko Finau'uiha mei Ha'utu.  Pea 'i ai moe fanau 'a Soane Fehoko ko Pale, mo Kakala. Pea mali ʻa Soane fehoko mo Kinia mei Tatakamotonga ʻo na fanauʻi ʻa 'Etuate Leone Moimoi mo Kulimoeʻanga Fehoko. 

Ko 'Amelia Finautu'ava'inga ko 'ene fanau ko Teukialupe Ulamoleka Latu pea mo Fusi Tu'itupou Tukia.

Ko Pale ko ʻene fanau ko Sione mo Simione Pale.  

Ko Kakala Fehoko na'e mali mo 'Amelia Lolohea 'o Vaini pea ko 'ena fanau ko Vasiti Fehoko, Uata Palepoi, Mele Tiotafa, Lile, Vaifo'ou mo Ana Meki.
Ko 'Etuate Leone Moimoi na'e mali mo Melesia Fehu'iameilangipe'oku'iaihatevolo'imamani pea ko 'ena fanau ko Leone, Sika, 'Amelia Holemahaeua'ilotoneiafu, Palanapa, Kakala, Sosefo mo Soane Moimoi.


Ko Leone, Pale, ʻAmelia mo Kakala, ʻoku fakalau kinautolu ʻi he ʻinitaviu ʻo ʻAmelia Finautuʻavaʻinga Lolohea ʻe Tevita Uatahausi mo Kalolaine Mapa ʻi he 1973, peesi 1.


'Oku 'oatu e fakamalo kia Tangakina 'Utumeimoana Moimoi Steen pea mo Liliani Moimoi 'i hono tanaki mai 'oe famili 'o 'Etuate Leone Moimoi. 


~                ~                ~


MO’UNGA’ULUFEHOLOI’OLOTOPOHA, koe 'ofefine 'o Moimoiangaha Nuku 7.


Koe fanau 'a Mo'unga'ulufeholoi'olotopoha ko:
1. Tupou Tulikihakautapu. 
Ko 'ene tamai ko Laufilitonga TT39.
2. Kongaikamafana. 
Ko 'ene tamai ko Matekitonga Nafetalai 'Ulukalala 4.
3. Tevita Lupeitu’u. 
4. Peni Tupou. 
Ko 'ena tamai ko Semisi Fonuakihehau Tu'iha'angana, koe foha 'o Fifitaniua Tu'iha'angana mo Moala’ila.  Ko Fifitaniua koe foha 'o Fifitapuku Tu’iha’angana mo To'uika, koe 'ofefine 'o Fuimaono mo Tae Fala'ula mei Niuatoputapu.  Koe tehina, tamai taha 'o Fifitaniua Tu'iha'angana 'a Liufau Tu’iha’angana na'e fa'ele ki ai 'a Taufa Hoamofaleono.  Ko Moala’ila koe 'ofefine 'o 'Akautahia mo Pulimaipau, koe 'ofefine 'o Tu’ihalangingie, foha 'o Kaleva Ma’ofanga mo Kalae.
5. Mafoa’aelangi.
6. 'Amelia Lasini Tangikina
7. Sonasi Puakaefiafi.
8. Ongomaiola.
Ko 'enau tamai ko Ma'u Kalani.


Ko Tupou Tulikihakautapu na'a ne fanau'i 'a Tu’utangahunuhunu.  Koe tama 'a Tu’utangahunhunu ko Faakiāalele.  Pea fanau'i 'e Faakiʻālele 'a Tupoumalohi, koe foha 'o Finauta’e’iloa.  Na'e toe fanau'i 'e Faakiʻālele 'a 'Elenoa, koe 'ofefine 'o Siope 'Ofa.


Ko Tevita Lupeitu'u ko 'ene fanau ko Sosaia Fantanitavake, koe tama 'a Lisia Lolohea.  Pea mo Siosifa Nukumovaha'i, koe tama 'a Mele Fehoko.

Ko Sosaia Fatanitavake na'e mali mo 'Ilaisaane 'Ema Fifita, koe 'ofefine 'o Siosaia Fifita Pouvalu mo Sepiuta Kaningi 'o Ha'ano.  Koe fanau 'a Sosaia Fatanitavake mo 'Ilaisaane 'Ema Fifita ko 'Amelia Lose, Siosifa Folaumoeloa, Pita Nau, Tevita Lupeitu'u, 'Isileli Tupou, Uinita mo Tangakina Lola'oe'utulongoa'a Fatani. 


Ko Peni Tupou ko hono 'ofefine lahi ko Tangikina, koe tama 'a Lita Mafitu'u mei Lapaha.  Pea mali 'a Peni Tupou mo 'Ana Tu’ifua, koe 'ofefine 'o Tavatu’alau, koe foha 'o Likutauifangatapu, foha 'o Pau TT36.  Koe fanau 'a Peni Tupou mo 'Ana Tu'ifua ko 'Ungatea, 'Amelia Finautu’ava’inga, Fifita Fa'ivalea pea mo Salote Mo’unga’ulufeholoi Tupou. 

Ko Tangikina na'e mali mo Latunipulu mei Talasiu, koe foha 'o Fifitamalohi Tu'ilakepa mo Vika Hoatatau.  Koe fanau 'a Latunipulu mo Tangakina ko Fine Ma'upo'uli'atupoulahi mo Filimone Moahengi Vakautafefine.

Ko 'Ungatea na'e mali mo Sioeli Pangia, foha 'o Kalaniuvalu 1 ka na'e 'ikai ha'ana fanau.  Na'a na mavae leva pea toe mali 'a 'Ungatea mo Tongatoutai Ma’u 'o na fanau'i 'a Tongatoutai, Mele Tupou mo Vasitaiamoni Ma'u.

Ko 'Amelia Finau Tu’ava’inga na'e mali mo Kelepi Fakafanua ka na'e 'ikai ha'ana fanau.  Na'a na mavae leva pea toe mali 'a 'Amelia Finautu'ava'inga mo Meli Lolohea 'o na fanau'i 'a Filimone Lolohea 'i Fasimoeafi.

Ko Fifita Vasiti na'e mali mo Papani ka na'e 'ikai ha'ana fanau.

Ko Salote Mo’unga’ulufeholoi na'e mali ia mo Sione Kasete Naufahu 'o na fanau'i 'a Holika Tu'ineau, Kalaneti Letele'ovava'ulahi mo Siaosi Tuituiohu Naufahu.


Ko Mafoa'aelangi na'e mali mo Sisilia Fifita pea na fanau'i 'a Matangitulitata, Fusipala Ha'atauele, Kavafutuna, Hamala, Henele Puakaeafe, Tangikina 'Utumeimoana mo 'Anitema'aelangi.ʻAmelia Fīnautuʻavaʻinga Tupou (Finau Meli Lolohea)

Fifita Fāʻivalea Tupou (Fifita Pāpani)
'Oku 'oatu e fakamālō kia Joan Margaret Fusipalapangai Skeen Klampfer 'i hono vahevahe mai 'oe ngaahi 'atá ni.

Sālote Moʻungaʻulufeholoi Tupou (Moʻunga Kāsete Naufahu)

~                ~                ~


ʻAMELIA LASINI (TANGAKINAVAIVAI), koe 'ofefine 'o Moimoiangaha Nuku 7.


Koe fanau 'a ʻAmelia Lasini (Tangakinavaivai) ko:
1. Seini
2. Ma'u
3. Selanata
4. Kaloni
5. Losaline Tule
Ko 'enau tamai ko Solomone Kaufusi, koe foha 'o 'Aisea Tupou Fielakepa 'o Haveluloto.


Ko Seini na'e mali mo Mohulamu Faleafa pea ko 'ena fanau ko Sekonaia, Mosese, Tevita Tamale mo Tu'i'onetoa Faleafa.  Koe tupu'anga ia 'oe Ha'a Faleafa 'i Kolomotu'a.


Ko Ma'u na'e mali mo Sione Tongotea pea ko 'ena fanau ko Hu'avai mo Talau Tongotea.


Ko Selanata na'e mali mo Robert Blake pea ko 'ena fanau ko Elenoa Peta, Siosi 'Elenoa, Siaosi, Ane Lolofi, Vaiangina mo Mele Blake.  Koe konga ia 'oe famili Blake 'i Kolomotu'a.


Ko Losaline Tule na'e mali mo Tevita Taukolonga pea ko 'ena fanau ko Sione Pulu Kalani, Ofa Siulangapo, Mele Kaloni, Viliami Moimoiangaha mo Lu'isa Va Taukolonga.  'Oku nau 'i Kolomotu'a mo kinautolu mo honau ngaahi hako. 


'Oku 'oatu e fakamalo kia Daphne Taukolonga 'i hono tanaki mai 'oe famili 'o 'Amelia Lasini (Tangakinavaivai). 


~                ~               ~


KALOLAINE, koe 'ofefine 'o Moimoiangaha Nuku 7.


Koe fanau 'a Kalolaine ko:
1. Malakai Tamale
2. Samuela Lolomana'ia
3. Seluki
4. 'Aisake Ulaono Tamale
Ko 'enau tamai ko Siosifa Tamale 'o Niutoua, koe foha 'o Pauliasi Tamale mo Kalolaine Fakafanua. 


ʻOku ʻi ai e fakamatala ko Kalolaine ko ʻene faʻeé ko Sela Tāʻunga, koe ʻofefine ia ʻo Moimoiangahá.  ʻOku nouti e fakamatala ko iá heni ke hokohoko atu pe ʻae fekumi ki aí.  


Ko Samuela Lolomana'ia ko 'ene fanau ko Sione Teuila Tamale, Pita Lolomana'ia Tamale, Kalolaine, Moimoi mo Tevita, ko 'enau fa'e ko Latu Vaihola 'o Hoi.


Ko 'Aisake Ulaono Tamale ko 'ene fanau ko Siosifa Makoni, Manu 'Anaika, Meleane Cocker, Sinisa, Halasimeti, Sione Leini, Pauliasi, Ponapate, Samiu mo 'Etuate, ko 'enau fa'e ko Mele Langi Vaiomu'a, koe 'ofefine 'o Sione Vaiomu'a mo Makeleta Pahulu 'o Ha'apai.


~                ~                ~


SIONE NUKU, koe foha 'o Moimoiangaha Nuku 7.


Koe fanau 'a Sione Nuku ko:
1. Sione Halatanu
2. 'Ofa
Ko 'ena fa'e ko Suliana Papa, koe 'ofefine 'o Makisi Palu mo Seluvaia.  Ko Makisi Palu koe foha 'o Tevita Langio'uiha Tangulu 'o Tefisi.  Ko Seluvaia koe fefine Kolovai.


Ko Sione Halatanu na'e mali mo Meleane Vaopolohiva 'o Niua 'o na fanau'i 'a Malakai Halatanu pea mo Mele. 


Ko 'Ofa na'e mali mo Timote Fifita 'o na fanau'i 'a Seluvaia Fonua, Seini mo Finehika.


'Oku 'oatu e fakamalo kia Kasanita Lupe'eva 'Ofakimala'e'aloa Halatanu Powell pea mo Konisitutone Fonua 'i hono tanaki mai 'oe famili 'o Sione Nuku. 


~                ~                ~


FINAU FILIMOE'ULIE MA'AFU, koe foha 'o Moimoiangaha Nuku 7.


Ko Finau Filimoe'ulie na'e fakanofo ia ko Ma’afu Tukui'aulahi 'o Vaini, pea tuku fakaholo mai ai 'ae hingoa Ma'afu 'i hono hako 'o a'u ki he 'aho ni. 

Pea mali 'a Finaufilimoe'ulie mo Ane Nanasi Kioa 'o na fanau'i 'a:
1. Siotame Fakatulolo Ma'afu
2. Palutakahofi
3. Simote Tu'uta
4. Saimone Tupou 
5. 'Akuila Langitoutai
6. Filimone Taito
7. Mounukiuoleva


Ko Siotame Fakatulolo Ma'afu ko 'ene fanau ko Lu'isa Avalu mo Hoamofaleono, ko 'ena fa'e ko Lesieli Ika; ko Satini, Finau Alikihihifo Percival mo Pulumu, ko 'enau fa'e ko 'Ana Melaia Tupou; pea mo Sosaia Lausi'i Ma'afu, Fusipala, Meleane Vaopolohiva Fulivai, mo Tu'ifua, ko 'enau fa'e ko Teisa Kavaliku. 


Ko Palutakahofi na'e mali mo Viliami Nafetalai 'Aholelei 'o na fanau'i 'a Vika Fakatafa'imoana, Mele Taufa Hoamofaleono mo Finau Filimoe'ulie 'Aholelei.


Ko Saimone Tupou na'e mali mo Tongaha'apai, 'ofefine 'o Sioeli Kivalu Ma'atu, 'o na fanau'i 'a Pulimaipau, Viliami Soafaa, Finau Filimoe'ulie mo Sione Peauafi. 


Ko 'Akuila Langitoutai na'e mali mo Lisita Kafo'atu Latu 'o na fanau'i 'a Samuela Viliami Pohiva, Pita Longosai, Heilala, Siotame mo Lanita Langi. 
NEHASI NUKU 8, koe foha 'o Finauvalevale, foha 'o Finefeuiaki Nuku 6.


Koe fanau 'a Nehasi Nuku 8 ko:
1. Nanasipauʻu

2. Ungameiliku
Ko 'ene fa'e ko Latu’ulupopo, koe 'ofefine 'o Tamale.


Ko Nuku Nehasi na'e fakanofo 'e Tupou I koe fuofua Nuku 'oe Konisitutone, 1875.

Ko Nanasipauʻu na'e mali mo Le'ula, koe tama 'a Lupetu'ulelei, 'ofefine 'o Takai To'a Pea.  Na'e fanau'i 'e Nanasipauʻu mo Le'ula 'a Tupouvainiaku, pea mali 'a Tupouvainiaku mo 'Eneasi Tulikiaono 'o na fanau'i 'a Filimone Kailahi'ovava'u. 

Ko Ungameiliku na'e mali mo 'Isileli Vakautakakala 'o na fanau'i 'a Mafi Sali mo 'Ana Silikana.  Na'e mali 'a 'Ana Silikana mo 'Atunaise 'Aho'eitu ('Aitu), koe foha 'o Tavatu'alau mo Sālome Halavaokofe.  
TUPOUMOLAKEPA, koe tuofefine fa'etaha 'o Sosaia Finefeuiaki Nuku 9.

Ko Tupoumolakepa koe tama ia 'a Heuifalelilo, fa'e 'a Sosaia Finefeuiaki Nuku 9, kia He'inakau koe foha o Paku mo Finau Halaevalu 'i Ma'ofanga.  

Koe fanau 'a Tupoumolakepa ko:
1. Sione Mohulamu Pulu
Ko 'ene tamai ko Mafile'o Tapiaka, koe foha 'o 'Anania Finauta'e'iloa mo Mafi Fakasala.
2. 'Okusi Manukainiu.

Na'e mali 'a Sione Mohulamu Pulu mo 'Anau, 'ofefine 'o Ongomaiola, tama 'a Mo'unga'ulufeholoi, 'ofefine 'o Moimoiangaha Nuku 7.  Koe fanau 'a Sione Mohulamu Pulu mo 'Anau ko Fane, Tupou, Toa, Viliami Soakai Pulu, Vaikona, Hufanga, Tevita, Sioeli Pulu mo Anaseini Pulu.


~                ~                ~


SOSAIA FINEFEUIAKI NUKU 9, koe foha 'o Finauvalevale, foha 'o Finefeuiaki Nuku 6.


Koe fanau 'a Sosaia Finefeuiaki ko:
1. Mafikihakautapu.
2. Manuma'a'olotopoha.
Ko 'ena fa'e ko Popua, koe 'ofefine 'o Taani Hua'anga mo 'Elenoa 'Ulukaulupe mei Vaini.  Ko Taani Hua'anga koe foha 'o Sioematakaehokaetala.  Ko 'Elenoa 'Ulukaulupe koe 'ofefine 'o Haupeakui.
3. Salote Nganga'imoana
Ko 'ene fa'e ko Mele Kafo'atu koe tehina 'o Popua. 

4. Mele Tangikinalahi.
5. Latutama.
6. Pakofe.
7. Latulahi.
8. Mosese Moimoiangaha
9. Pulu Nuku 10
10. Sunia Nuku 12
Ko 'enau fa'e ko 'Akosita Tu’imatamoana, koe tama ʻa Latukilangikilia, koe tama ʻa Ikahihifo, koe ʻofefine ʻo Mumui Mapatongiaʻamanu TK13 mo Niumoefanga koe ʻofefine ʻo Tuʻihalamaka. 


ʻOku ʻasi e fakamatala kia Finefeuiaki mo ʻAkosita Tuʻimatamoana moe konga ʻena fanau ʻi he Tohi ʻa Suli Afu, 1900, konga hono ua, peesi 16.  
MAFIKIHAKAUTAPU, koe 'ofefine 'o Sosaia Finefeuiaki Nuku 9.


Koe tama 'a Mafikihakautapu ko:
1. Sisilia Fatafehi Tupou
Ko 'ene tamai ko Tu'inauvai Tupou, koe foha 'o 'Isileli Tupou, mo Fifitahape, koe 'ofefine 'o Fuapau mo Noa'isiapua.  Ko Noa'isiapua koe 'ofefine 'o Kahomovailahi Tuita mo Finaukovi.  Koe ongo tuofefine fa'e taha 'o Tu'inauvai Tupou 'a Sisilia Tupoumolakepa Halaholo mo Mele Siu'ilikutapu Mafile'o.


Ko Sisilia Fatafehi Tupou na'e 'uluaki mali mo Sione Tui 'o na fanau'i 'a 'Ilaisaane Una Tupou.  Pea mali mo Hoiter 'o na fanau'i 'a Frederick William Hoitier.  Pea toe mali mo Uili Vea 'o na fanau'i 'a Leni Tu'inauvai Tupou, Tevita Taukolo mo Lesieli Vete.


Na'e toe mali 'a Mafikihakautapu ki mui mo Barnett Levin, pea 'iloa ai ko Mafi Leveni.Makikihakautapu (Mafi Lēveni)

Sisīlia Fatafehi Tupou
'Oku 'oatu e fakamālō kia Lusitānia Vete Feki 'i hono vahevahe mai 'oe fāmili 'o Mafikihakautapú pea moe ongo 'atá ni. 


~                ~                ~


SALOTE NGANGA'IMOANA, koe 'ofefine 'o Sosaia Finefeuiaki Nuku 9.


Koe fanau 'a Salote Nganga'imoana ko:
1. Vea Makeleta.
Ko 'ene tamai ko Petelo.

Ko Vea Makeleta na'e mali mo Soane Mailau pea ko 'ena fanau ko Seluvaia Mailau, na'e mali ia mo Taniela Lisala Maama.


'Oku 'oatu e fakamalo kia Matekihelea (Si'i) Fakava 'i hono tanaki mai 'oe famili 'o Sālote Ngāngā'imoana. 


~                ~                ~


MELE TANGIKINALAHI, koe 'ofefine 'o Sosaia Finefeuiaki Nuku 9.


Koe fanau 'a Mele Tangikinalahi ko:
1. Siaosi Maeakafa Folauholaki'Uiha  
Ko 'ene tamai ko Uiliami Uelingatoni Ngu, koe foha 'o Tevita Unga mo Fifitavava’u.  Ko Tevita Unga koe foha lahi ia 'o Siaosi Tupou I.
2. Finau 'Emeline Naufahu.
3. Siaosi Melekiseteki Naufahu. 
4. Va’epopua Naufahu.
5. Sione Kasete Naufahu. 
6. Mele Tangikina Naufahu. 
7. Tu’ungafuka Naufahu.
8. Lualala Naufahu.
Ko 'enau tamai ko Penisimani Katavake Naufahu, koe foha 'o Avala’aetau Naufahu mo Finau 'Ufimoho'ota.  Ko Avala’aetau Naufahu koe foha 'o Finaufisi mo Luseane Ikalahi'ifangahihifo.  Ko Finau 'Ufimoho'ota koe 'ofefine ia 'o Mafimolasike Motu’apuaka, tama 'a Tulehu'afaikikava.


Koe fanau 'a Maeakafa ko Liuaki, koe tama 'a Finau.  Pea mali 'a Maeakafa mo 'Elenoa Koloa, koe 'ofefine 'o Sione Katoa Koloa mei Hihifo, mo Pauline Papa mei Kolomotu'a.  Na'e fanau'i leva 'e Maeakafa mo 'Elenoa 'a Pakola, Tu’ifua, Salote mo Vilaimi Tupoumalohi.  Na'e fanau'i 'e Pakola 'a Vungakoto.  Na'e mali 'a Salote mo Sosaia Tupou Fielakepa.  Pea mali 'a Viliami Tupoulahi mo Latuniua Lavulo. Siaosi Maeakafa Folauholaki'Uiha


Ko Finau 'Emeline Naufahu na'e mali mo Tonga Mohenoa'ivaha, koe foha 'o Taliasi Faka'iloatonga mo Meleseini Palu.


Ko Siaosi Melekiseteki Naufahu na'e mali mo Lupe Vete, koe 'ofefine 'o Penisimani Langoiaipangai Vete mo 'Akosita Hu’ahulu.  Koe fanau 'a Naufahu mo Lupe ko Penisimani Katavake, Sina, Lusitania 'Ilolahia mo Tisi Naufahu.Siaosi Melekisēteki Naufahu pea Lupe Vete Naufahu
'Oku 'oatu e fakamālō kia Kafaikaʻimoana Tuita Naufahu 'i hono vahevahe mai 'oe 'atá ni.


Ko Va'epopua Naufahu na'a ne ohi 'a Peni Latu.


Ko Sione Kasete Naufahu na'e mali mo Salote Mo’unga’ulufeholoi Tupou, koe 'ofefine 'o Peni Tupou mo 'Ana Tu’ifua.  Koe fanau 'a Sione Kasete mo Salote Mo'unga'ulufeholoi ko Holika Tu’ineau, Kalaneti Letele’ovava’ulahi mo Siaosi Tuituiohu Naufahu.  Pea na'e toe fanau'i 'e Kasete 'a Sitaa mo Suli Naufahu, ko 'ena fa'e ko Tupou'ahau mei Kolomotu'a.Sione Kāsete mo Sālote Moʻungaʻulufeholoi Naufahu

'Oku 'oatu e fakamālō kia Sean-Paul Naufahu 'i hono vahevahe mai 'oe ʻata ʻo Sione Kāsete mo Sālote Moʻungaʻulufeholoi Naufahú. 


Ko Mele Tangakina Naufahu ko 'ene tama 'a Kaloha’amoa.  Na'e mali 'a Kaloha’amoa mo Vili Paama 'o na fanau'i 'a Kalimalupo Luangahu, Talimaialangakali, Silina, 'Evelini, Uanitola, Na’apangai, Kula, Viliami, mo 'Olivia.Kalohaʻamoa
'Oku 'oatu e fakamālō kia Joan Margaret Fusipalapangai Skeen Klampfer 'i hono vahevahe mai 'oe 'atá ni.

Ko Lualala ko 'ene fanau ko Tenifa, koe tama 'a Mele Kakala mei Pea; mo Meta, Papa mo Po’uli, koe fanau 'a Fehi'a mei Matuku; mo Mele Lata'ilotopoha, koe tama 'a Fatafehililika'imoana, 'ofefine 'o Tevita Tu'ipulotu mo 'Ilaisaane Mafi Vaha'i.


~                ~                ~


LATUTAMA FINEFEUIAKI, koe 'ofefine 'o Sosaia Finefeuiaki Nuku 9.


Koe tama 'a Latutama ko:
1. Veatoutai Melekiseteki.
Ko 'ene tamai koe tangata ko 'Aisea.


Ko Veatoutai Melekiseteki na'e mali mo 'Elenoa Fatafehi Ongoʻalupe, koe 'ofefine 'o Sione Talaumokafoa, pea na fanau'i 'a Samuela Mosa'ati.  Na'e toe mali 'a Veatoutai Melekiseteki mo Manusiu Afu 'o na fanau'i 'a Siosaia mo Pakofe Vea.Samuela Mosaʻati

'Oku 'oatu e fakamālō kia 'Ele Talau Mosaʻati Vea Kaufusi 'i hono vahevahe mai 'oe 'atá ni.


~                ~                ~


PAKOFE FINEFEUIAKI, koe foha 'o Sosaia Finefeuiaki Nuku 9.


Koe fanau 'a Pakofe ko: 
1. Hehea. 
Ko 'ena fa'e ko Mele, koe tama 'a Salome Halavaokofe, 'ofefine 'o Tu’itufu* mei 'Eueiki.  Na'e toe mali 'a Mele mo Mote Nifofa* 'o na fanau'i 'a Fole, Tevita Fe’ao, Aisake, Lose mo Manusiu.


Ko Hehea na'e mali mo Samiu 'Uhatafe 'o na fanau'i 'a Seini Lolohea, Vaiokiu, Samiu mo Tulikihakautapu.


~                ~                ~


PULU FINEFEUIAKI NUKU 10, koe foha 'o Sosaia Finefeuiaki Nuku 9


Ko hono 'ofefine ko Tupoumolakepa (na'e 'iloa ko Tupounuku), koe tama 'a 'Ele.  


Koe fanau 'a Tupounuku ko Salote 'Alipate Fisi'ihoi, Kalavite'atonga, Faka’osifono, Muna, Viliami pea mo Tu’imaumi.
SOSAIA MOIMOIANGAHA NUKU 11, na'e 'iloa ko Makonitalatau, koe foha 'o Filimone Kailahi'ovava'u.


Ko Nuku Makoni eni, koe foha 'o Filimone Kailahi'ovava'u, tama 'a Tupouvainiaku, tama 'a Nanasi, 'ofefine 'o Nehasi Nuku 8.


Na'e mali 'a Filimone Kailahiovava'u mo 'Ilaisaane Funakiha'apai, koe 'ofefine 'o Sione 'Atu Puatoka mo Kavaha'apai.  Ko Kavaha'apai koe 'ofefine 'o Sione Talumote'emoa mo Tapaita Maile.  


Koe fanau 'a Kailahiovava'u mo 'Ilaisaane Funakiha'apai ko:
1. Sosaia Moimoiangaha Makonitalatau Nuku 11.
2. 'Analupe Kailahi.
3. Tupoumatahiva Kailahi.
4. Meletatafu Kailahi.
5. Lupetu’ulelei Kailahi.
6. Paluotungua Kailahi.


'Oku 'oatu e fakamālō kia Tupou Fakavainiaku Filimoehala 'i hono fakalelei mai ʻoe konga tohi hohoko ko eni ki he fānau ʻa Filimone Kailahiovavaʻu mo ʻIlaisaane Funakihaʻapaí.


Nuku Sōsaia Moimoiangahā Makonitalatau
ʻOku ʻoatu e fakamālō kia Nēhasi Fakaʻosifono'ipouono Kailahi ʻi hono vahevahe mai ʻoe ʻatá ni.
 


SUNIA FINEFEUIAKI NUKU 12, koe foha 'o Sosaia Finefeuiaki Nuku 9.


Na'e mali 'a Sunia Finefeuiaki mo Lupe, koe 'ofefine 'o 'Isileli Vakautakakala Tu’itufu, koe tuonga'ane 'o Salome Halavaokofe. 


Nuku Sunia mo Maumau Makalio Tu'akalau


Koe fanau 'a Sunia Finefeuiaki mo Lupe ko:
1. Melekiseteki Fe’aomoengalu (Nuku Fe'ao) Nuku 13.
2. Finau Emeline.
3. Penisimani Katavake Naufahu (Nuku Peni Sunia) Nuku 14.


Nuku Fe'ao mo Maumau Taani Fangalua Nuku Peni Sunia mo hono ʻofefine ko Milika  Lahi

'Oku 'oatu e fakamālō kia Sosaia Fakalelu Moala 'i hono vahevahe mai 'oe 'ata 'o Nuku Peni Sunia mo Milika.


Takitaha fa'iteliha atu e famili hono hoko atu honau laine.Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu

[201200] 'Oku hokohoko atu pe 'ae tanaki ki he tohi hohoko ni.

[010213] Fakafōtunga fo'ou e peesi.

[200615] Kamata hono tānaki mai ʻoe hako ʻo Vahaʻi ʻUtoikamanu. 


JamesCocker14Nov00