Koe Tala ʻo Filimoeʻūlie´


 

'Oku taku ne loto mamahi 'a Tupouto'a he feitama 'a Hoamofaleono, kia Nuku Momoiangaha, pea fa'ele'i hifo hona foha pea fekau 'e Tupouto'a ke 'ave 'o tuku he hakau ke mate ai.  'I he'ene po'uli hifo na'e hola atu 'a Finau, koe 'ofefine 'o Kumaikuvalu (tehina 'o Maluotaufa, tamai 'a Hoamofaleono) 'o kaiha'asi mai e tamasi'i mei hakau 'o holataki'i ki Kolonga, 'o tala ange kia Nuku Moimoiangaha ke fai ha me'a ke hao ai hono foha.  Na'e kole leva 'e Nuku Momoiangaha hono ongo tehina, ko Langitoutai mo Te'ehalakamu, ke na hola mo honau foha ki ha fonua ke mo'ui ai.  Ko ia ne tukuvaka ai 'a Langitoutai mo Te'ehalakamu 'o nau iku ki Ha'apai.


Tokua koe tupu'anga leva 'oe hingoa 'o Finau Filimoe'ulie (tama 'a Hoamofaleono), ko hono holataki'i 'e Finau ('ofefine 'o Kumaikuvalu) he loto vao (koe vao 'ulie) mei hakau, kae ui leva 'a Finau ('ofefine 'o Kumaikuvalu) ko Finau Alaimotutata ko 'ene 'alu o 'omai e tamasi'i mei hakau. 


Koe 'eseni 'oe talanoa ni koe anga e fe'ofo'ofa ni 'ae kau tangata moe kau fefine ko eni.  Ne laka ange 'enau fe'ofo'ofa ni 'i he'enau ilifia ki he tautea ne mei hilifaki kiate kinautolu, pea hoko ia koe mo'ui'anga ki he hako honau fanga ta'okete.


Koe tama leva 'a Finau Alaimotutata ko 'Akesa Heilala Takuilau, koe 'ofefine 'o Mahe'uli'uli Fangupo, pea mali 'a 'Akesa Heilala Takuilau mo Tongapoteki Malohifo'ou Toamotu 'o Koloa, pea ko hona hako koe kau Toamotu, Hala'ufia, Kaufusi moe Wolfgramm 'o Koloa. 


Ko Langitoutai mo Te'ehalakamu na'a na nofo ai pe 'i Ha'apai mo 'ena fanau pea 'oku 'i ai hona hako 'o a'u ki he 'aho ni.


Pea koe hako 'o Filimoe'ulie ko Ma'afu mo hono kainga.Ngaahi Liliu
[130413] Fokotu'u fo'ou e peesi´.  Hiki mai mei he ongo tohi hohoko Kolonga Hulihuli.  

JamesCocker14Nov00