Koe ngaahi Palōveape eni 'oku 'asi ha me'a fekau'aki mo ha fa'ahinga Tō'onga 'i honau fakalea´
...............Palōveape............... Tupu'anga ...............'Uhinga...............
Faka'alinga lelei Koe faka'ali ko 'ete faka ha ha me'a ki tu'a.  Koe faka'alinga lelei koe fakangali lelei ki tu'a. Ko ha taha 'oku fakahaha lelei ka 'oku 'ikai ko hono loto totonu ia. 
Fakaha'oha'o mu'a
Fakakiki kae 'oho Koe fakakiikii koe fakalili'a.  Ko ha taha 'oku 'oho 'i ha me'a na'e lau 'oku fakalili'a ai. 
Fakalavelave mu'a
Fie matai
Fie namu pako Koe pako na'e ngaahi 'aki e lolo 'a hou'eiki.  Ka 'i ai leva ha tu'a ia na'e fie mili lolo pako koe fie ma'olunga ia.  Ko ha taha 'oku fie ha pe fie ma'olunga.
Ha'iha'isia kae heehee'ia Ko ha taha 'oku lahi pe 'ene koloa faka-Tonga pea ha'iha'i ia 'o tuku fakalelei kae 'alu holo ia he kaunga 'api 'o kole koloa ke fakalava 'aki 'e ne kavenga.  Ko ha taha 'oku 'ikai fie mole kae loto lelei pe ke ngaue 'aki e me'a 'ae taha kehe.
Hange ha lali foa Koe ngaahi fu'u lali lalahi na'e ngaue'aki 'i he taimi kimu'a ke ui 'aki e ngaahi fono fakafonua.  Ka fai atu pea maumau ha lali 'e tuku ai pe ia he feitu'u ko ia he na'e fu'u lahi ia ke 'ave 'o lii.  Ko ha taha pe me'a 'oku nofo pe tu'u maumautaimi ha feitu'u.
Hoa 'a kehe
Kaiha'a tangitauloto
Kaume'a, kaume'a, faingame'a  Ko ha ongo me'a kuo na kaungame'a fe'ofo'ofani pea 'ohovale pe kuo hoko ha me'a 'o na vakovi ai.
Laukau falelava Koe laukau ko 'ete teuteu ke te ha faka'ofo'ofa mo lelei. Ko ha taha kuo totu'a 'ene teuteu mo 'ene fielelei.
Lavea 'ae takanofo he ngaue 'ae takatu'u Ka 'i ai ha taha 'e ngaue kovi 'i ha taumafa kava 'e ngahi'i kotoa 'a e kau nofo. Ko ha taha kuo ne fai ha ngaue kovi pea fuahia ai pe moe fa'ahinga kehe 'oku nau nofo fakataha.
Mafana 'a penu kehe Koe penu koe lea motu'a ki he kafu 'oe kau tu'a.  Ka kafu 'aki 'e ha taha ha kafu 'o ha taha kehe pea 'ilonga pe kuo fiema'u e he taha kehe ia hono kafu, te ne 'ave 'e ia 'ene kafu kae hala e taha na'ane ngaue 'aki.  Ko te ngaue'aki ha me'a 'a ha taha kehe, 'oku tonu pe ke te kei mateuteu, na'a ha'u e taha ha'ana e me'a 'o 'ave ka te faingatamaki.
Mala fai e tangata
Mamahi'i e tapu ka kuo 'iloa
Mata lupe kehea
Nifi eni ka e nafa ena
'Oku toe 'asi 'i he peesi Paloveape Felāfoaki.
Koe nifi koe ha'u ia mei he manifi, 'a ia ko ha me'a fasi'i.  Koe nafa koe ha'u ia mei he manafa, 'a ia ko ha me'a falahi pe fa 'ata.  Ka fakafehoanaki'i 'a e nifi moe nafa koe mo'oni 'oku fu'u fasi'i 'a e taha, ka 'oku fu'u falahi 'ae taha, pea 'osi ange kuo na fakatou ta'efe'unga.  Koe tali 'a ha taha kuo fakaanga'i ki he taha na'e ne fai e fakaanga ke toka'inga'i na kuo na fakatou mele pe. 
Ongo fakaevaha
'Oku toe 'asi 'i he peesi Paloveape Tahi.
Ka a'u mei ha ongoongo mei ha motu kehe (fakaevaha - vaha'a motu), 'e 'ikai kei fai ha falala ki ai he kuo fakahoko mei he taha ki he taha, pea takitaha 'ai 'e he taha kotoa 'ene fo'i tanaki, pea toki a'u mai kia kita. Ko ha fo'i ongoongo kuo 'ikai kei falala'anga.
Se'e so
Si'i pe lele 'ae kaiha'a kae fai Koe ma'u eni mei he kau kaiha'a, ka ma'u atu ko 'enau tafoki pe 'o lele, tatau ai pe kapau 'e taimi nounou pe 'enau lele pea ma'u.  Ko ha me'a ngali ta'e'aonga kae kei fai pe.
Sio e mata, kae hoka e tala
Tauange mo koe
Toka moe kafa
Vale he vale'angaNgaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[260313] Fakafōtunga fo'ou e peesi´ mo kamata hono fokotu'utu'u fakakalama´

JamesCocker14Nov00