Koe ngaahi Palōveape eni 'oku 'asi ha me'a fekau'aki moe Me'akai´ 'i honau fakalea´
...............Palōveape............... Tupu'anga ...............'Uhinga...............
'A faka'amu mei Tokua ne 'i ai ha 'eiki Ha'apai na'e 'uakai mei ma'u pe pea kananga 'aki 'e he kau Ha'apai ko 'Aa-faka'amu-mei.  Ko ha tokotaha 'oku ne faka'amu ki ha me'a tatau he taimi kotoa pe.
'Aho kai fonu Koe fonu koe me'akai ifo mo ma'u ngata'a pea na'e 'ikai 'inasi noa'ia ai ha taha koe hou'eiki pe.  Koe taimi eni 'oe mana'ia ko Lepuha, 'oku pehe na'e ongoongoa hono talavou he 'otu Tonga pea takanga mo hou'eiki ko 'enau faka'ofo'ofa'ia hono talavou.  'I he taimi ko ia na'e 'i ai ha fefine Leimatu'a na'e fanongo he talavou o Lepuha pea ne fakakaukau ke ne lamasi a Lepuha.  Koe fefine ni na'e 'i ai hono mahaki mahalo koe kilia.  Na'e 'ave atu leva 'ae fakaafe 'ae fefine ni kia Lepuha ke 'eva ki hono fale  efiafi po'uli ko ia.  Na'e tau kakala 'e he fefine hono fale pea takai lolo kakala pea ne tali leva e a'u ange 'a Lepuha.  Koe me'a maheni pe eni kia Lepuha he na'e lahi hono fakaafea pehe ni.  Ka 'i he maama hake 'ae 'aho e taha kuo toki fakatokanga'i 'e Lepuha 'ae mahaki 'oe fefine.  Na'a ne puna fakato'oto'o ki tu'a mei he fale 'oe fefine mo 'ene fakatumutumu 'ta he toki mavae lua eni'. Ko 'ene fakatumutumu he me'a na'a ne pehe koe me'a lelei kae ta koaa koe pango atu.  Na'e 'ehe'ehee mai e fefine mei fale mo ne ui atu "'aho kai fonu ee".  Ko 'ene 'uhinga ko 'ene a'usia 'e ia e me'a lelei 'oku 'ikai a'usia noa 'e ha taha hange ko ia, hange pe koe kaifonu 'ae taha tu'a, ka koe me'akai ia 'a hou'eiki. Koe fakafiefia 'i ha me'a lelei kuo 'ausia.

Ko hono fehangahangai koe Mavae lua.

Fakahali 'a vale Ko ha taha kuo 'oho kai 'o 'ikai ha'a ne faka'atu'i ki he kakai na'a nau teuteu'i pe koe kakai 'oku nau kai fakataha, pe ki he kaha'u ke fakatoe ha me'a. Ko ha taha 'oho'oho pea tupu ai e 'ikai ke ne lava fakahoko fakalelei ha me'a. 
Fakatu'amelie ki he taunga he fu'u telie Koe telie na'a faka'ilonga 'aki e 'api 'oe hou'eiki pea na'e ngaue 'aki ki hono tau 'o 'enau taunga me'akai.  Ka tau 'e ha hou'eiki ha'ane taunga 'i ha fu'u telie 'e 'ikai hoha'a na'a 'ave 'e ha taha he na'a ne 'osi 'ilo pe 'e 'ikai ala ki ai ha taha.  Na'a ne fakatu'amelie 'ata'ata pe ki he taimi 'e kai ai 'ene taunga. Koe fakatu'otu'a ki ha me'a lelei kuo pau 'e hoko mai. 
Fakatu'atamaki ki he taunga he fu'u tavahi Na'e ngaue 'aki 'e he kau tu'a 'ae tavahi ke tau ai 'enau taunga me'akai.  Ka na'e 'ikai faka'ehi'ehi ha taha ia ke ala noa'ia ki ha taunga ha fu'u tavahi.  Ko ia ai ka tuku ha taunga ha fu'u tavahi na'e 'ikai pau pe 'e a'u atu ki he taimi ke kai ai 'oku kei 'i ai.  Koe fakatu'otu'a ki ha me'a 'oku 'ikai pau pe 'e hoko mai pe 'ikai.
Fakau'a me'amelie Ko ha taha 'oku 'uakai me'akai lelei. Ko ha taha 'oku faka'amu me'a lelei.
Fakauloula kai Ko ha taha 'oku hange 'e ne kai ha faiva, 'e ne kai lahi, kai me'a kehekehe, mo hono lamu. Ko ha taha 'oku malie mo ifo 'ene kai.
Fangafanga u'u hala'ata Koe fakatu'otu'a ki ha me'akai pea vakai hake kuo kovi ia. Ko ha 'amanaki kuo fehalaaki.
Fengutu 'a fei'umu 'ota Ko ha taha kuo 'ota ha'ane 'umu pea tulitonuhia ke tukuaki'i ki ai e 'ota 'e ne 'umu.  Ka neongo 'e ne ngaahi 'uhinga kuo 'osi 'ota e 'umu pea koe 'umu 'a 'ana.  Ko ha taha kuo tulitonuhia ke tukuaki'i ki ai ha'ane ngaue kuo kovi. 
Fie uo kae kai po Ko ha 'eiki kuo loto ke tokolahi hono kakai ka e 'ikai loto ke vahevahe 'e ne me'a kai lelei kiate kinautolu. Ko ha taha 'oku ne uki ha kakai ke fakahoko ha ngaue ka e 'ikai loto ke vahevahe lelei 'a e fua 'o e ngaue ko ia.
Fifi ika maka Ko e ika maka ko e ika kano lelei pea ko hono teuteu'i na'e kofu fakalelei 'aki ha louniu pea fi pea toki ta'o.  'Oku taau mo e me'a mahu'inga ke tokanga'i lelei.
Fifi ika vale Kapau 'e teuteu'i tatau ha fa'ahinga ika kehe hange ko hono teuteu'i 'oe ika maka he 'ikai liliu ai hono kakano 'o hange ha ika maka. 'Oua e fakamoleki noa e ivi 'i ha me'a maumautaimi.
Hange ha fei'umu 'uha Ka fei'umu 'uha ha taha 'e lava pe ke 'ota 'ae 'umu koe viku.  Ka fei'umu ha taha ha 'aho 'afua 'oku totonu ke moho lelei he 'oku matu'u 'a natula.  Ka 'ikai ta kuo maumau'i e 'alomalie ia 'a natula. Ko ha ngaue kuo iku kovi neongo na'e lelei mo kakato 'ae me'a ke fai 'aki 'ae ngaue ko ia.
Hange ha inu vai lolo 'I he taimi lahi koe kiki pe 'ae kau masiva koe me'i niu na'e lolo'i 'aki e haka. Koe fakalea ki ha me'i me'akai masiva 'oku ma'u. 
Hange ha fokifokihi tunu Ka tunu ha me'a kuo pau ke fokifokihi ma'u pe na'a paku fakafeitu'u taha. Ko ha me'a kuo 'ikai tukunoa'i kae ue'i ma'u pe.
Hange kuo kai teve  Koe teve koe 'akau na'e fa'a kai 'i he taimi honge.  Na'e tupu noa'ia pe he vao pea toe to pe 'i he ngaahi ngoue 'e ni'ihi koe tali honge.  Na'e 'i ai pe hono fa'ahinga teuteu pea ka 'ikai teuteu'i lelei 'e fifisi'ia mo kulokula'ia 'ae taha na'a ne kai.  Ko ha taha kuo kula hono mata.
Hiki lepo Na'e 'i ai 'a e fu'u talafu 'i he loto kalia 'ae Tu'itonga pea 'i ai 'a e ngaahi ngoto 'umu 'i he loto talafu.  Na'e takitaha pe 'ae ngoto 'umu mo hono lepo.  Na'e 'i ai 'ae to'a ko Lasikau na'e fa'a folau he kalia pea na'a ne fa'a feto'oaki 'e ia 'ae lepo 'o fepulingaki, ka na'e 'ikai teitei lea atu ha taha kae 'oleva kuo pulia 'a Lasikau pea nau toki fakatonutonu.  Koe tali ke mama'o ha taha mei ha feitu'u kae toki fakatonutonu ha'ane ngaue.
Hina e toumomoho Koe toumohomoho koe lau'i fusi 'oku 'ufi'ufi 'aki e 'umu.  'Oku lanu mata 'ae toumohomoho fo'ou pea ko 'ene motu'a pe kuo faka'au ke hina.  Ka fuoloa e ta'e fai ha fei 'umu 'e 'ikai toe ta mai ha lau'i fusi fo'ou kae toe pe 'ae toumohomoho tetea.  Ko ha me'a kuo fuoloa hono tuku ta'e ngaue 'aki.
Hu mata niu 'Oku tolu 'ae mata 'oe niu ka koe fo'i mata pe 'e taha 'e ha'u lelei ai hono huhu'a.  Ko 'e te ma'u pe 'ae fo'i niu koe fo'i mata pe ko ia 'oku te fua avangi.  Ko ha taha 'oku 'ofa fakatonutonu.
Inu ti inu kota  Koe ti koe inu manakoa 'ae kau Pilitania pea na'e hu'i 'aki ia 'ae hu'akau mei he'enau fanga pulu.  Na'e 'ikai fa'a ma'u ha hu'akau ke hu'i 'aki 'ae ti 'ae Tonga pea na'e ngaue 'aki leva 'ae penu'i niu. Koe manuki ki ha taha 'oku feinga ke fa'ifa'itaki ki ha sipinga mo'ui faka-Pilitania ka 'oku 'ikai ma'u kakato 'ae ngaahi naunau ke fakahoko 'aki. 

Ko hono ngaue'aki 'e taha koe manuki ki ha taha 'oku anga faka-Palangi he taimi 'oku mo'ulaloa ai he anga faka-Tonga, ka ko 'ene fahu pe kuo poto ia he anga faka-Tonga. 

Kai 'asi fakatuha 'umu Ko ha taha 'oku ne fakafe'unga pe 'e ne 'asi atu ki ha 'api ki he taimi 'oku hiko atu ai 'enau me'akai. Ko ha taha 'oku 'i ai ha'ane ta'umu'a fakafufuu.
'Oku tatau moe Pekepeka sio 'ohuafi 'i he peesi Paloveape fekau'aki moe Fanga Manupuna.
Kai halafaki Ko ha taha kuo kai tavale ka e 'ikai kaikai lelei ke tofuhia 'a e kau kai.  Ko ha to'onga siokita.
Kai ika pe 'a sio ki motu Na'e lahi 'ae ika moe kiki kehekehe mei tahi 'i he ngaahi 'otu motu.  Ka 'uakai ika ha taha 'i Tongatapu te ne fakakau pe ki he kainga 'i motu ha'a nau kai ika papahia.  Ka he 'ikai pa ha me'i ika ki hono ngutu ka nofo pe 'o fakakaukau 'ata'ata mo ta'e feinga ki motu, 'osi ange ko e kai ika pe 'a sio ki motu. Ko ha taha 'oku fakakaukau ki ha me'a pea ne 'ilo 'ae me'a 'e ma'u ai 'a me'a ko ia kae 'ikai fao mo 'ai.
Kai kape fifisi Ka te kai ha kape fifisi 'e fifisi'ia hoto ngutu pea 'ikai ifo ha'a te toe fa'a lea. Ko ha taha kuo ne fai ha ngaue kovi pea ma ai 'o 'ikai toe fa'a lea.
Kai lu fa he tu'unga u Koe tu'unga uu koe tu'u'anga ia 'oe va'akau 'oku uu 'aki e 'umu.  Koe feitu'u ia 'oe 'umu na'e mafana taha pea tuku ai e ngaahi me'akai lelei.  Ka 'alu atu ha taha koe kumi kai 'e tomu'a fa pe ki he tu'unga uu na kuo ngalo ai ha me'a lelei.  Koe 'ahi'ahi noa pe ha me'a na'a 'ai ange kuo faingamalie.
Kai malo taa-foa Ko ha taha kuo ne ma'u ha me'akai hili hano ngaahi'i pe valoki'i 'e he taha na'a ne 'oange 'ae me'akai. Ko hono tali 'o ha 'ofa 'i he funga 'oe loto lavea.
Kai me'akai kovi  Ka kovi ha me'akai 'e 'ikai ifo hono kai. Ko ha taha kuo to ki ha faingatamaki.
Kai me'a vevela Ka fu'u vela ha me'akai 'e 'ikai ifo 'a hono kai. Ko ha taha kuo to ki ha faingatamaki.
Kai melie Ka ifo mo fakafiemalie ha me'akai 'oku pehe 'oku melie. Ko ha taha kuo ne tofanga 'i ha ngaahi faingamalie lelei.
Kai pe lea Ka faka'osi ha katoanga 'oku tufa e 'inasi 'o e kainga na'e kau ki he katoanga.  Ka fai ange kuo nounou e me'akai 'e fakamalo'ia'i pe 'e he hou'eiki 'a e kainga kuo hala pea nau fiemalie ai pe kuo to honau koloa. Ko e fiemalie 'i ha 'inasi kuo 'omai neongo ko e lea fakamalo pe.
Kai 'umu ai pe fo'i he ngaue 'a e malohi Ka fakafiefia'i ha ikuna 'i ha va'inga pe fe'auhi 'e toe kai ai pe moe kau fo'i 'i he 'umu 'ae malohi. Ko ha ngaue lelei kuo 'inasi ai ha kakai kehekehe.
Kaikai afua Ko hono ui eni 'oe to'onga kai 'ae kau fefine feitama, 'enau kai filifili. Ko ha taha kai filifili.
Kina 'umu tali ki tahi Ko ha 'umu 'oku tali hono kiki ki ha fangota mei tahi.  Koe me'a 'e ma'u mai 'e fai pe ki he lelei pe kovi 'oe tahi 'oe 'aho ko ia, pea taimi e ni'ihi 'oku 'ikai ma'u ha me'a kae kina (talinoa) e 'umu he tali. Koe 'amanaki ki ha me'a 'oku ta'epau.
Ko e ma ka te mate Ko ha taha kuo mei mate he fiekaia ka e 'ikai pe lava 'o kole ko e maa he kole. Ko e fale'i ki ha taha ma ke tuku e ma ia ka e kole.
Koto kai 'a kui Ka kai tokotaha ha kui 'e si'i faafaa holo he me'akai 'o tupu ai ha maveuveu 'ae me'akai. Ko ha ngaue maveuveu mo ta'emaau.
Kuhu te 'elo pato te 'emo Ko ha taha 'oku fakakuhuu ('ai koaa 'oku namu ku pe ta'eifo) ki ha me'akai kae 'osi pe kuo kau hono kai. Ko ha taha kuo fakaanga ki ha me'a pea 'osi pe pea ne toe kau 'i hono ngaue'aki. 
Kuma si'i toe vela hono hiku Na'e fa'a kai 'ae kuma 'i he taimi honge.  'Oku pehe 'e he paloveape 'asili ai e si'isi'i ha kuma moe toe vela hono hiku pea hange 'oku toe fu'u si'isi'i ange.  Ko ha me'a si'isi'i kuo 'ikai tauhi lelei pea toe 'asili ange ai 'ene si'isi'i.
Longo moe fatu Ko ha taha kuo ne kai poosi ha me'akai kehe pea fe'ekenaki holo kae longo pe kuo makona.  Ko ha taha kuo ne ma'u fakafufuu ha monu kae 'ikai lea.
Motu ka na'e navei Koe navei koe ha'i tokoni ki he kavei 'oe kato.  Neongo e malohi 'oe kavei 'o ha kato 'oku tonu pe ke navei na'a fai ange pe kuo motu kae mahua 'ae me'akai ki tu'a pea ka toki motu ai pe 'ae kavei 'oku sai pe ia he na'e 'osi navei. Ko ha maumau kuo hoko ka 'oku matatali lelei pe he na'e 'osi mateuteu pe ki ai kimu'a.
Namu ma ka na'e 'ilo 'ahoa Na'e 'i ai e mana'ia ko Va'enuku, koe tehina 'o Nuku mei Kolonga, na'e nofo 'Eua.  Na'e ha'ele 'ae Tu'itongafefine 'oe 'aho ko ia ki 'Eua ke 'afiotonu ki he talavou 'o Va'enuku.  'I he'enau tu'uta atu ki 'Eua na'e 'alu ha taha 'o 'ene kau kaunanga koe 'esi afi pea ne 'ilo atu 'a Va'enuku 'oku fai 'e ne ngaohi ma Tonga.  Koe ma Tonga koe me'akai nanamu malohi.  'I he efiafi hifo 'ae 'aho ko ia kuo fakaofoofo 'ae kolonga (kau nofo fakafe'ao takatakai) 'oe Tu'itongafefine pe koe ha e me'a kuo nanamu pehe.  Na'e longolongo pe 'ae fefine na'e 'esi afi ka na'a ne 'ilo pe ko Va'enuku kuo 'a'ahi mai ki he Tu'itongafefine. Ko ha taha 'oku ne 'ilo ki ha me'a fakapulipuli.
Nifo tu'u he vale Koe naunau mahu'inga 'oe sino ki he kai 'ae nifo.  'Oku maumau 'ae nifo ia 'oku tu'u he vale fakapikopiko he 'oku 'ikai ke ne teuteu'i 'e ia ha me'akai ke faka'aonga'i 'aki. Ko ha faingamalie kuo maumau'i 'i ha taha vale.
Nofo e fononga kae ui moa Kapau 'e a'u mai ha fononga ki hoto 'api 'oua te te ui 'e te fanga moa na'a pehe 'e he fononga koe 'ai ke fafanga 'aki kinautolu.  Ko ha taha kuo ne taki hala'i e 'amanaki 'a ha taha kehe.
Paki mo e talaha Koe talaha koe mei 'oku kei mui.  Koe kakai poto he toli mei te nau toli filifili pe 'ae mei motu'a kae tuku atu 'ae talaha ke toki toli ha 'aho.  Koe toli mei 'ae vale 'oku toli tavale pe 'ae mei motu'a pea moe talaha. Ko ha ngaue kuo lava hono taumu'a ka na'e 'ikai fakahoko fakalelei. 
Paki ua 'uli takitaha vau Koe founga maheni ki hono tufa 'oe tunu 'oku to'o mai 'o vau pea toki pakipaki tufa.  Kapau 'e fu'u fiekaia e kau tunu 'e to'o hake pe 'o pakipaki pea tufa ke toki takitaha vau 'e ne me'i tunu.  Ko ha ngaue kuo fai fakavavevave'i pe ko ha kakai kai po.
Pani puaka pani fonu Koe puaka moe fonu koe me'akai maheni 'ae hou'eiki kae taetae taha pe ke si'i kai ai ha tu'a.  Ka 'asi ha taha 'oku namu puaka mo namu fonu 'e pehe 'e he kakai 'oku nofo ia ha 'api 'o ha 'eiki. Koe fakahikihiki ki ha taha tu'unga mau'olunga.
Pipiko moe nifo Koe fakapikopiko pe ha taha 'oku totonu ke ne ta'aki 'e ia hono nifo kae 'oua 'e toe lava ia 'o kai.  He koe fakapikopiko mo kei nifo ke fakame'akai atu 'e hai? Koe fale'i ki he kau fakapikopiko ke tuku ia kae o fai ha ngaue he koe pipikoo moe nifo.
Poto hono fisifisi kae vale hono fokifokihi Koe tunu kotoa pe kuo pau ke fokifokihi ke moho lelei hono konga kotoa pea ka fuoloa atu pe pea fisifisi'i leva na'a kuo moho.  'Oku fakaanga 'ae paloveape ki ha taha 'oku 'ikai fie kau he fokifokikihi 'a ia koe ngaue lahi ia 'oe tonu, kae ha'u pe ke kau he fisifisi'i 'a ia koe vakai ia pe kuo moho ki he kai.  Ko ha taha 'oku 'ikai fie kau ha ngaue kae toki ha'u pe ke 'inasi 'i he fua 'oe ngaue.
Pu'ia 'a kaiasi Ko ha taha kuo fai atu ki ai ha pu'i ke 'alu o 'omai ha me'akai pea ne tomu'a kai 'e ia 'ae me'akai na'e fekau ke 'alu o 'omai. Ko ha taha kuo tomu'a 'inasi pe ia 'i ha me'a na'e fekau ke fai ma ha'a taha kehe.
Si'i 'a ma'anga ngako Ki he kau masiva ka ma'u ha ki'i ma'anga ngako ke kiki 'aki ha me'i me'akai neongo 'e ne si'i koe ifo he ifo. Ko ha me'a si'i ka 'oku 'aonga mo fakafiefia lahi.
Ta'engali vai Ka 'i ai ha 'ota 'e hu'i vai 'ata'ata 'e mole hono ifo, neongo koe me'a mahu'inga 'a e vai. Ko ha me'a lelei kuo maumau 'i hano tanaki atu ki ai ha me'a 'oku lelei pe mo ia ka 'ikai totonu hono tanaki atu.
Talia 'umu kape Koe mele 'oe kape 'oku fa'a fifisi pea ka fai ha tali ki ha 'umu kape 'oku 'ikai fa'a pau pe 'e fai ha makona ai na'a a'u mai ia kuo fifisi pea ta'e ifo ki he kai. Koe fakatu'otu'a ki ha me'a 'oku 'ikai pau.
Teka 'a ma momoko Koe ma Tonga koe me'akai tolonga fuoloa. Ko ha me'a 'oku tolonga fuoloa.
Teu ke hihi ka e 'ola Ka fahi ha fo'i niu pea hihi leva ki he kai.  Kae kapau 'e fu'u lahi 'ae fie kaia koe osi pe fahi kuo 'ola hangatonu pe 'ae kakano'i niu mei he nge'esi niu.  Koe teuteu ki ha me'a kehe pea iku 'o fai e me'a kehe.
Toki kovi 'a niu lelei Na'e 'i ai ha tangata ko Kaifaka'au na'a ne fakapoongi ha fefine pea ne lolo'i ke kai.  Na'e ifo e mao hake 'ae lolo'i ka 'i he'ene kai hake na'e 'ikai ifo 'ae kakano 'o hange ko 'ene 'amanaki.  Na'a ne pehe kuo mole 'e ne niu lelei. Ko ha me'a lelei kuo mole 'i hano ngaue hala'i 'aki.
To'u kai mo hono lohu 'Oku fa'a kumi pe 'ae lohu fo'ou ki he to'u mei kotoa.  Ko 'e ne 'osi atu pe 'ae to'u mei ko ia mo ta'e'aonga 'ae lohu na'e ngaue'aki. Koe me'a kotoa pe 'oku 'i ai hono taimi totonu.
Tufa kau tufa Ka fai ha tufa 'inasi 'i ha katoanga pea ta'e fiemalie ha taha 'i hono 'inasi, 'e 'alu pe taha ko ia mo lama pe ha 'aho 'e ma'u ai hano faingamalie ke ne fakafoki atu 'ae fo'i tufa kuo fai ki ai. Koe fakalea ki hano fakafoki 'o ha 'ulungaanga kuo fai mai ki a kita.
U'a ma kae mae ma Ko ha taha 'oku manako he ma Tonga pea lahi pe 'e ne ma Tonga kae kole me'akai holo he kaunga'api koe 'ikai fie 'osiki 'e ne ma Tonga.  Ko ha taha siokita.
U'a si u'a po'oi Koe po'oi koe me'akai na'e fakamelie 'aki e huhu'a 'oe si.  Ka tomu'a kai e si ia 'oku te'eki maau 'ae po'oi 'e 'ikai ha me'a ke fai 'aki e fakamelie. Ko ha me'a kuo faka'aonga'i 'i ha taimi hala.
'Umu po'uli kae ai ho'ota Ka fuke po'uli ha 'umu 'e fa'utaha e kau kai 'o takitaha to'o 'e ne me'akai 'oku loto ki ai.  Ka 'i ai ha taha kuo tatali pe mei mui 'oku mahino 'oku 'i ai hano maheni 'ona 'i he kau to'o te ne to'o ha'ane me'akai.  Koe 'uhinga 'oe "ho'ota" ki he 'i ai hoto maheni ke ne to'o ha me'akai ma'a kita.  Koe fakafalala ki ha taha ke ne fakafofonga'i kita.
'Umu to'ona 'e he vale Ko ha 'umu kuo 'ikai teuteu'i fakalelei pea maumau ai 'ae me'akai na'e ta'o. Ko ha me'a lelei kuo maumau koe kovi hono teuteu.
'Uto taunga mo kuma 'oku ua Koe 'uto koe me'akai ia 'ae fanau pea ka toe ha kai 'a ha ki'i tamasi'i 'e tuku ia ki ha'ane taunga 'i ha fu'u 'akau.  Ka 'ilo 'e ha ki'i kuma 'ae taunga mahalo 'e kei toe pe, kae kapau 'e 'ilo 'e ha kuma 'e ua fai hake 'e 'ikai toe ha me'i 'uto 'i he taunga ko ia.  Ka 'ilo 'e ha kakai tokolahi ha me'a pea nau fetuku 'e vave 'aupito 'e ne 'osi.


Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[260313] Fakafōtunga fo'ou e peesi´ mo kamata hono fokotu'utu'u fakakalama´

JamesCocker14Nov00