Koe ngaahi Palōveape eni 'oku 'asi ha me'a fekau'aki moe Mate´ 'i honau fakalea´
...............Palōveape............... Tupu'anga ...............'Uhinga...............
'Aafia e mala kehe Ko ha taha kuo 'alu o kau ha 'apo koe fiekaunga mamahi moe famili 'oe pekia neongo 'oku 'ikai kainga ki he pekia.  Koe lea pau'u ki ha tangata kuo hela he 'eva ki ha ki'i fefine kae iku o mali e ki'i fefine ia moe taha kehe. 
Hange ha mata ta'e pokia Koe pokia ko hono tapuni'i ia 'oe mata 'oe pekia. Ko ha taha kuo mo'usioa ta'epete fuoloa. 
Hange ha mate mutukia Koe mate mutukia koe mate kei talavou. Ko ha me'a kuo tu'u fakatu'upake pe mole fakafokifa.
Lau ho fala Koe mahino pe 'e mate ha taha 'e kamata leva hono fakalautelau e koloa ke fua 'aki e fatongia 'oku 'amanaki ke hoko mai.  Koe fakalea ki he taimi 'oku mahino ai 'e 'ulungia ha fa'ahi 'i ha fe'auhi.
Tatau pea moe To ho aveave.
Matamatalelei fakafa'itoka  Neongo ka teuteu'i faka'ofo'ofa ha fa'itoka he 'ikai pe fie nofo fuoloa ai ha taha ia he 'oku fakailifia mo tevolo'ia. Ko ha feitu'u pe me'a faka'ofo'ofa kae 'ikai pe loko manakoa.
Me'a lelei koe 'ofa ki fa'itoka pe 'E lelei ange 'ofa ia ki fa'itoka Koe lea eni a Sivao ki hono hoa ko Fineme'e 'i he taimi na'a na fakapapau ai 'e sai ange ke na li'aki 'ena tama ne toki fa'ele'i ka kuo 'ulukihelupe (ne hoko 'o 'iloa ko Va'elaveamata) 'i hano 'ilo 'e he kakai pea tautea ai kinaua pea toe ma'u ai mo ona luma. Koe 'uhinga 'a Sivao te na ofa ma'u pe ki he'ena tama 'i ha'ana manatu ki ai kuo mate 'i ha'ana feinga tauhi pea na manatu ma'u pe koe tupu'anga ia 'o 'ena faingata'a'ia. 'Oku ngaue 'aki tatau pe ki ha mahaki kuo hela hono kau tauhi 'i hono tauhi pea kuo kamata ke nau fakakaukau kapau ne 'osi mate 'o tanu ki fa'itoka 'e hokohoko lelei ange ai 'enau 'ofa, ka koe faifai 'ene mo'ui fuoloa pea 'e toe maha 'enau 'ofa 'a nautolu hono tauhi.  Koe 'ofa pe kataki 'oku 'ikai tolonga ka 'e faifai pe pea 'osi.
No'o u'a poaki Koe no'o u'a ko hono fakasisina ia 'o ha taha 'i he kainga 'oe pekia ke tanu fakataha moe pekia.  Koe ouau eni na'e pusiaki'i mai mei he kau Fisi pea na'e taitaitaha pe hono fakahoko.  Ka kole 'ae taha kuo teu ke no'o u'a ke fakahaofi ia (poaki ke hao) 'e kei fakahoko pe 'ae no'o u'a ia ki ai.  Ko ha taha kuo feinga ke kalo mei ha fatongia kuo 'osi pau.
Tala fai ki tano Ko tano koe feitu'u na'e 'ikai 'ilo 'e ha taha pe 'oku tu'u 'i fe.  Ka 'i ai ha kole 'oku 'ikai tali 'oku hange pe ia ha kole fai ki he feitu'u ta'e'iloa ko ia ko tano. Koe kole 'oku 'osi mahino pe 'e 'ikai tali.
To ho aveave Na'e to 'ae aveave he fa'itoka ke faka'ilonga'i 'aki e tu'u'anga 'oe fonualoto.  'A ia koe aveave koe faka'ilonga ia 'oe iku'anga 'oe mo'ui, pea koe mate koe kananga ki he 'ulungia 'i ha fe'auhi.  Koe fakalea ki he taimi 'oku mahino ai 'e 'ulungia ha fa'ahi 'i ha fe'auhi.
Tatau pea moe Lau ho fala.
Tu'ui ta'e fakakava Kapau 'e 'i ai ha feitu'ui faka'ofo'ofa kae hala he kava, 'e maumau hono faka'ofo'ofa koe ta'e kakato hono ouau. 
'Oku toe hange pe ha'ate 'alu o vakai ha taha mo ha moa pe puaka kae 'ikai hano me'akai ke kai 'aki. 
Ko ha me'a faka'ofo'ofa kae mele koe 'ikai kakato hono ouau.


Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[260313] Fakafōtunga fo'ou e peesi´ mo kamata hono fokotu'utu'u fakakalama´

JamesCocker14Nov00