Koe ngaahi Palōveape eni 'oku fekau'aki mo ha fa'ahinga Mahaki honau fakalea´
...............Palōveape............... Tupu'anga ...............'Uhinga...............
'Ate to'ona Na'e tui e Tonga koe 'ate koe tupu'anga ia 'oe 'ofa he sino.  Ka 'i ai leva ha taha kuo 'ofa ha taha kae 'ikai tokanga mai e taha koia, na'e hange leva kuo to'o noa atu hono 'ate ki he taha ko ia. Koe 'ofa ki ha taha 'oku 'ikai tokanga mai.
'Avanga kai 'ate Koe 'avanga koe puke faka-tevolo pea koe 'ate na'e lau 'ehe Tonga koe tupu'anga 'oe 'ofa.  Ka 'i ai leva ha taha na'e hange ka mate he 'ofa ki ha taha kehe na'e hange kuo puke faka'avanga hono 'ate he 'ofa. Koe 'ofa te'ite'ia ki ha taha.
Fakapopofala Ko ha taha kuo puke lahi pea tokoto fuoloa 'o a'u ki he popo 'ae fala 'oku tokoto ai. Koe nofo fuoloa 'i ha feitu'u.
Foki mei he uhi Koe uhi koe 'akau faito'o fakatevolo fuoloa 'ae Tonga pea kapau na'e 'ikai sai ha puke fakatevolo ki ha la'i uhi na'e mahino leva koe me'a pe ke hoko ki ai koe mate. Ko ha taha kuo toe mo'ui mai hili ha'ane puke lahi 'o mei mate.
Hange ha inu vai tulotula Ka tula ha taha 'e 'ikai 'i ai ha vai Tonga ia te ne lava 'o ta'ofi.  Koe faito'o kuo fakahoko ki ha taha kae 'ikai hano 'aonga.
Hange ha kainiloto Koe kainiloto koe mahaki fakakuongamu'a tokua na'e ne kai pe 'ae sino 'i loto kae 'ikai pe ha ki tu'a. Koe kovi kuo nofo fuoloa 'i he loto.
Malumalu talavai Koe fuofua fale talavai na'e tu'u i Nuku'alofa.  Na'e fononga hake ki ai e kainga mei he tapa kehekehe 'o Tonga.  Koe taimi lelei taha ki he fononga 'ae efiafi koe malumalu mei he la'a he koe fononga va'e moe saliote. Koe taimi lelei taha ke fai ai ha ngaue.
Mangu pea la'u Ka 'i ai ha mata'i lavea kuo kamata mongumangu kae toe la'u 'e tuai 'ene mo'ui. Ko ha me'a kovi pea ngaahi ia 'o toe kovi ange.
Pehe ange mai ne 'i ai ha hui-kape-loto Ka tolounua ha me'a 'i he kili 'e pulia 'o 'ikai 'asi ki tu'a kae 'oua kuo toki kape 'aki ha hui. 'Oku hanga e paloveape ni ki ha me'a 'oku tukuiloto 'o hange 'oku tolounua ai, kae neongo 'ene pulia, 'oku 'i ai pe ia.  Koe faka'amu ne lava 'asi e me'a 'i he loto ki tu'a. 'Oku fa'a ngaue'aki 'i he taimi 'oku te loto ai ke tala ha'ate 'ofa, hounga'ia pe fiefia, pe fakahoko ha'ate fiekaungamamahi pea hange 'oku 'ikai fe'unga 'ae lea 'oku ma'u ke fakamatala 'aki.
Tahataha e tama pea papala Ko ha ongo matu'a 'oku toko taha pe 'ena tama pea papala ia. Koe me'a mahu'inga pea mele.
Vai kau'aki Ka fie inua ha mahaki kuo mahino 'e mate, 'e nima mo va'e 'ae famili ke ma'u mai ha vai ke inu kae toki mate kuo mate fiemalie. Koe fakanonga pe fakafiemalie ki ha taha faingata'a'ia.


Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[160213] Fakafōtunga fo'ou e peesi´ mo kamata hono fokotu'utu'u fakakalama´

JamesCocker14Nov00