Koe ngaahi Palōveape eni 'oku 'asi ha fa'ahinga Ika 'i honau fakalea´
...............Paloveape............... Tupu'anga ...............'Uhinga...............
'Anga'anga mo fai Ko fotu ha fai pea vakai ange koe 'anga 'oku kei fakatu'utamaki tatau pe.  Ko ha taha 'oku ta'epau mo fakatu'utamaki hono 'ulungaanga.
Fakaikeika lahi Koe ika lahi koe ika manakoa taha ia. Ko ha taha 'oku fakaha lelei'i 'ene me'a kotoa.
Fakalelei 'a tukuku Koe tukuku koe ika si'isi'i 'aupito.  Ka fepaki ha ongo ika lalahi he 'ikai ha 'aonga 'e taha ha feinga fakalelei ha tukuku. Ko ha taha si'isi'i 'oku ne feinga ke fakalelei ha kee 'a ha ongo me'a lalahi.
Fotu 'a 'ulua kae ngalo 'a tukuku 'Oku lahi ange e 'ulua 'i he tukuku.  Ka lolotonga ha'ate fangota tukuku kuo 'asi ha mata'i 'ulua, 'e ngalo e tukuku ia ka te feinga ki he 'ulua. Koe fotu 'a ha mea lahi mo lelei ange kae li'aki e me'a na'ata tomu'a feinga ki ai.
Ma'u e tukuku pea 'ave mo ia ma'a Talanuku Ko Talanuku koe fu'u 'eiki lahi pea na'e holo ki ai e me'a kotoa pe na'e ma'u 'e he kakai 'o a'u ki he fanga ki'i me'a iiki hange koe tukuku. Ko ha taha kuo tanaki ki ai e me'a lelei kotoa 'o a'u ki he fanga ki'i me'a iiki.
Hange ha 'ulua haa helii Koe helii koe fanga ki'i ika iiki pea 'oku nau kakau fakapotanga.  Ka 'asi ha 'ulua ki ha potanga heli 'e movete e potanga heli ki he feitu'u kotoa pe. Koe movete 'a ha fu'u ha'oha'onga.
Hange ha 'ulua 'oho kai Koe 'ulua koe ika malohi pea koe taimi 'oku ne 'ohofi ai 'ene me'akai 'oku taitai taha pe ha toe hao. Ko ha taha taukei mo ngaue malohi pea koe taimi 'oku ne fakahoko ai ha me'a 'oku 'osi mahino pe 'e lava lelei.
Hange ha fanau ha fonu 'Oku fakato e fonu 'i he 'one'one pea foki ia ki tahi kae toki feinga ange hono 'uhiki ki tahi pe te nau a'u pe 'ikai.  Koe fanau li'aki mo ta'etokanga'i 'e he'enau matu'a.
Hange ha ika kuo vae 'Oku 'ilonga pe 'ae kakano 'oe ika lalahi he 'oku mavahevahe mo kongokonga he taimi 'oku moho ai pea koe ifo atu. Ko ha me'a kuo fakahoko totonu mo lelei.
Hange ha tenifa Koe taimi 'oku 'ita ai e tenifa koe fakamanavahe pea ka ne ma'u kita ko 'ete 'osi ia. Ko ha taha 'oku fakamanavahe 'ae taimi 'oku 'ita ai.
He 'oku 'i ai ha ika 'e lele ki he hiku 'Oku lele hu'u'ulu 'ae ika kotoa ki mu'a.  'Oku 'ikai ha ika 'e lele fakaholomui. Koe poupou ki ha taha 'oku totonu ke ne ma'u ha mafai, pe fakaanga ki ha me'a 'oku 'ikai hoko totonu.
Hola 'ae fai kae tuku e foto Koe foto koe mata'i nifo 'i he mui'i hiku 'oe fai.  Ka hapo'i 'e ha fai ha taha 'aki hono hiku 'e hola ia kae nofo e foto 'i he mata'i lavea 'oe taha ne hapo'i.  Koe langa faka'uli'ulia kae 'oua kuo to'o mei he mata'i lavea. Ko ha taha kuo ne fai ha ngaue kovi pea hola kae faingatamaki ha taha kehe ia 'i he ngaue kovi ko ia.
Ika fa'ao 'Oku fa'a feinga kai 'a e ika lalahi 'i he fanga ki'i ika iiki kuo nau 'osi fhia 'i he mata'u. Ko ha taha kuo ne feinga ke fa'ao fakamalohi'i ha me'a 'a ha taha kehe.
Lakulaku te'efeke Koe taimi 'oku to'o ai 'ae lama 'oe feke kuo pau ke tokanga'i lelei na'a pa kae mahua ki tu'a hono lanu 'o tau. Koe lau ki ha taha 'oku te'eki poto lelei 'i ha fa'ahinga ngaue kae movete takai holo 'ae me'a 'oku ne ngaahi. 
'Oku ngaue maheni 'aki ki ha fefine 'oku te'eki poto he ngaahi kava kae movete takai holo 'ae efe. 
Luki tenifa 'i hono tahi Koe tenifa koe fu'u 'anga lahi.  'Oku fakavalevale 'aupito ke te hopo ki ha konga tahi 'oku 'i ai ha fu'u tenifa.  Koe luki tenifa 'i hono tahi ia, pea koe fakaafe'i ia ki he tenifa ke me'a mai 'o u'u.  Ko ha taha 'oku ne pole'i ha taha 'i ha me'a oku taukei ai 'ae taha ko ia pea iku ai ki he faingatamaki.
Mata ika fai ki he pupu'a Ka 'asi ha ika 'i ha loto pupu'a 'oku fu'u ta'efakapotopoto 'aupito ke te feinga kita ki ai he 'oku pau ange 'e te mate 'a kita he pupu'a 'i he'ete ma'u e ika ko ia. Koe faka'amu ki ha me'a 'e 'ikai lava ma'u.
Mohemohe 'a tenifa Tokua ka mohe ha tenifa te te ofi atu pe kita 'e 'ikai te ne 'ilo 'e ia he koe hau he mohe mate, kae 'oua pe na'a 'a. Ko ha taha 'oku longolongo pe kae 'oua na'a 'ita.
Mohe fakatenifa Tokua koe tenifa 'oku mohe ma'u mo mohe fuoloa. Ko ha taha 'oku mohe mate.
Si'i 'a ma'anga ika maka Koe ika maka koe ika ma'ungata'a, ka koe ifo atu ki he kai.  Neongo ka si'i ha'ate ki'i ma'anga ika maka 'oku kei totoatu pe ia he koe totoatu hono ifo. Ko ha me'a si'i kae mahu'inga lahi.
Taau 'a lei moe tofua'a Koe lei koe nifo ia 'oe tofua'a.  'Oku taau pe 'ae lahi 'ae lei he koe ika lahi 'ae tofua'a. Ko ha taha 'oku lelei 'i ha fa'ahinga me'a 'e taha pea taau ai pe ke toe lelei 'i ha me'a 'e taha.  Hange ko ha taha 'oku sino lelei pea toe talavou, pe ha taha 'oku poto pea toe anga'ofa.
Tafitafi oo Koe oo koe fanga ki'i ika iiki kae sino fekefeka lelei ki he lele oma 'i tahi.  Koe taimi 'oku nau lele fakataha ai 'oku hange ha fu'u ika lahi 'enau matafi. Ko ha taha 'oku ha kaukaua mo malohi.
Tau 'a ika ta'ane Ka fepaki ha ongo ika lalahi koe fakailifia pea hou 'ae konga tahi 'oku na fetaulaki ai. Koe fepaki 'a ho ongo to'a vakavakaua
Tee leleva tee pokumei 'Oku lalahi mo malohi ange 'ae leleva 'i he pokumei.  'Oku fakapotanga fakataha 'ae leleva pea 'oku fa'a huhu'i holo e pokumei ai, ka koe taimi 'oku hoko mai ai 'ae fili, 'oku hola 'ae leleva ia 'o hao kae ma'ungatamaki 'ae pokumei.  Koe feinga 'ae kau leka ke fa'ifa'itaki'i e kakai lalahi pea nau iku ai ki he kai vevela, pe koe ngaue 'ae kau taukei pea kau hake ai moe kau akoako.


Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[160213] Fakafōtunga fo'ou e peesi´ mo kamata hono fokotu'utu'u fakakalama´

JamesCocker14Nov00