Koe ngaahi Palōveape eni 'oku 'asi ha me'a fekau'aki moe Fīngota´ 'i honau fakalea´
...............Palōveape............... Tupu'anga
...............'Uhinga...............
Fulihia mo 'elili 'Oku tufi e 'elili mei 'ulu'ulu ka 'oku fa'a fakatu'utamaki e 'ulu'ulu he koe fasi 'anga ia 'oe ngaahi fu'u peau mei moana.  Ka 'ikai ke te tokanga 'e hoko 'e te 'alu ki 'ulu'ulu ko hono fulihi fakataha kita moe 'elili 'e he peau.  Ko hono kataki'i 'o ha faingata'a koe 'uhii koe lelei 'e ma'u mei ai.
Koe lolii´ foki 'e vau 'Oku ma'u ngofua 'ae loli 'i hakau pea 'oku pau ke tomu'a vau hono kilii kae toki kai.  Ka 'alu ha kau fangota ki hakau pea 'ikai fu'u ola lelei 'e talu ai pe 'enau tafoki 'o vau loli. Ko ha kakai kuo 'ikai ma' ha me'a kenau talanoa ki ai pea nau tafoki leva nautolu 'o lau'i ha taha.
Maumau e 'elili koe loka´ Koe loka koe tahi hou.  'Oku ma'u ngofua e 'elili 'i 'ulu'ulu kae kapau 'e loka 'ae tahi 'e fakatu'utamaki e 'alu ki 'ulu'ulu. Ko ha me'a lelei kae faingata'a e a'u ki ai.
'Oku 'ikai tunu pe 'unga pea kula Koe taimi 'oku tunu ai e 'unga koe faka'ilonga 'ene moho 'ae 'ene kulokula, ka 'oku taimi pea toki moho, 'oku 'ikai li hifo pe pea kula leva. Koe 'uhinga ki ha me'a 'oku taimi pea toki haa ono ola.
Pulou kema 'Oku malu 'aupito 'ae vasuva 'i hono kema, pea 'oku 'ikai faingofua e a'u ia ki he fo'i vasuva ka mapuni hono kema. Ko ha taha 'oku 'ikai ma 'i he kole pea hange kuo pulou kema hono me'a maa 'ona. 

'Oku tatau eni moe Hange ha la'e ha'i kapa 'i he peesi Paloveape Sino.

Tāfola vetevete afi Na'e fa'a tunu mo'ui pe 'ae tafola ka ne toki veteki 'e ia 'ae afi he'ene fute. Ko ha taha 'oku talangata'a ki ha tu'utu'uni pea fakatupu moveuveu.
Tākanga 'a pipi mo kahi Koe pipi moe kahi koe ongo fingota 'oku na fa'a nofo fakataha ma'u pe ka 'oku fa'a hanga hake pe 'ae kahi ia 'o kai e pipi.  Koe vaa kovi 'a ha ongo kaungame'a.
Tanu a 'ū'ū Koe taimi 'oku hu ai e 'u'u ki he 'one'one 'e lava pe 'o lau mahina pea te pehe 'e kita kuo mate kae taa koaa oku kei mo'ui pe ia.  Ko ha taha pe me'a kuo pulia fuoloa kae fakafoki fa pe kuo toe 'asi.
Tonuhia e kaloa'a´ ka koe vaka´ Koe kaloa'a koe fingota 'oku 'ikai fa'a 'unu holo.  Ka 'alu leva ha vaka fangota kaloa'a ki ha potu fangota pea 'ikai ma'u e fangota koe kovi ia 'ae vaka he taha ni 'oku fa'a 'unu holo e kaloa'a ia. Ko hono tukuaki'i 'o ha taha ki ha me'a ne hoko.
'Unga toho nge'esi 'Oku kumi 'e he 'unga ha fa'ahinga nge'esi pe ke fale ki ai, 'o a'u kapau ko ha nge'esi mamafa te ne kei toho holo pe. Ko ha taha 'oku piki ki ha me'a kuo ne ma'u, neongo 'oku 'ikai fa'a lelei ma'u pe ki ai.
'Utu tahi mo alaala to'o Ko ha taha kuo 'alu koe 'utu tahi pea nofo ai pe ai 'o fai 'e ne ki'i fangota.  Ko ha taha kuo 'alu ke fai ha me'a pea iku ia 'o fai e me'a kehe.


Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[160213] Fakafōtunga fo'ou e peesi´ mo kamata hono fokotu'utu'u fakakalama´

JamesCocker14Nov00