Koe ngaahi Palōveape eni 'oku 'asi ha me'a fekau'aki mo ha fa'ahinga Felāfoaki 'i honau fakalea´
...............Palōveape............... Tupu'anga ...............'Uhinga...............
Fakaha'oha'o mu'a
Fakakiki kae 'oho
Fakalavelave mu'a
Hua fe'iloaki
Hua fetau
Hua mo lautohi
Kaiha'a tangitauloto
Leveleva 'ae malanga kae tau
Mavae lua Koe taimi eni 'oe mana'ia ko Lepuha, 'oku pehe na'e ongoongoa hono talavou he 'otu Tonga pea takanga mo hou'eiki ko 'enau faka'ofo'ofa'ia hono talavou.  'I he taimi ko ia na'e 'i ai ha fefine Leimatu'a na'e fanongo he talavou o Lepuha pea ne fakakaukau ke ne lamasi a Lepuha.  Koe fefine ni na'e 'i ai hono mahaki mahalo koe kilia.  Na'e 'ave atu leva 'ae fakaafe 'ae fefine ni kia Lepuha ke 'eva ki hono fale  efiafi po'uli ko ia.  Na'e tau kakala 'e he fefine hono fale pea takai lolo kakala pea ne tali leva e a'u ange 'a Lepuha.  Koe me'a maheni pe eni kia Lepuha he na'e lahi hono fakaafea pehe ni.  Ka 'i he maama hake 'ae 'aho e taha kuo toki fakatokanga'i 'e Lepuha 'ae mahaki 'oe fefine.  Na'a ne puna fakato'oto'o ki tu'a mei he fale 'oe fefine mo 'ene kaila "ta he toki mavae lua eni".  Ko 'ene fakatumutumu he me'a na'a ne pehe koe me'a lelei kae ta koaa koe pango atu.  Na'e 'ehe'ehee mai e fefine mei fale mo ne ui atu "'aho kai fonu ee".  Ko 'ene 'uhinga ko 'ene a'usia 'e ia e me'a lelei 'oku 'ikai a'usia noa 'e ha taha hange ko ia, hange pe koe kaifonu 'ae taha tu'a, ka koe me'akai ia 'a hou'eiki. Ko ha me'a kuo matuku pe iku kovi, pe toki faka'ise'isa, fakatumutumu pe fakatomala kuo tomui.
Ko hono fehangahangai koe 'Aho kai fonu 'i he peesi Paloveape Me'akai.
Nifi eni ka e nafa ena Ko e nifi ko e ha'u ia mei he manifi, 'a ia ko ha me'a fasi'i.  Ko e nafa ko e ha'u ia mei he manafa, 'a ia ko ha me'a falahi pe fa 'ata.  Ka fakafehoanaki'i 'a e nifi mo e nafa ko e mo'oni 'oku fu'u fasi'i 'a e taha, ka 'oku fu'u falahi 'a e taha, pea 'osi ange kuo na fakatou ta'efe'unga.  Ko e tali 'a ha taha kuo fakaanga'i ki he taha na'e ne fai e fakaanga ke toka'inga'i na kuo na fakatou mele pe. 
Sio e mata, kae hoka e tala
Tala pea ngali
Tala ta'e faka'esia
Tala ta'e tu'unga
Tauange mo koe
Tuli pe hua ke malie
Tu'utu'u kau tala Ko e hingoa eni 'o e fu'u hopa na'e unga ai 'a Munimatamahae 'o fakafanongo ki fale ki hono lau'i ia 'e he ongo matu'a na'a na ohi ia. Ko fakalea ki ha'ate fanongo tonu ki hano lau'i kita 'e ha taha kehe. 
Vahe tala
Vale tala valeNgaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[260313] Fakafōtunga fo'ou e peesi´ mo kamata hono fokotu'utu'u fakakalama´

JamesCocker14Nov00