.
.  
Malō e lava mai.  Koe mataʻi Lupolupo pe ena moe ʻOfa ke hāʻunga ʻaki e fonongā.
Fakatauange ke mou maʻu ha uike fiefia mo monūʻia.

JamesCocker14Nov00