Koe Tukufonua 'a Tupou I


Koe fakamanatu eni 'oe Tukufonua na'e fakahoko 'e Tupou I 'i Pouono ʻi he 1839.  


ʻKoe tō folofola fakamāfana moʻoni ʻa ʻene ʻAfió.  
ʻI heʻetau vakai ai ki ai, ʻoku ne fokotuʻu ha ngaahi fehuʻi kāfakafa ki he loto ʻoe Tongá.  
ʻOku tau ʻilo nai ki he ngaahi tāpuaki mahuʻinga naʻe kumia ʻe he ʻUluaki Faá?
ʻOku tau ʻilo nai naʻe kau mo ʻetau fanga kuí ʻi hono hūfia moe fonuá ki Langí, pea moe anga ʻoe aʻu mai ʻa hono nunuʻá kiate kitautolú?
Kapau ʻoku tau ʻilo ki aí, ʻoku ʻi ai ha meʻa ʻoku tau lava ʻo fakahoko ʻaki ʻae ʻilo ko iá, pe ʻi he kuohilí, lolotongá, moe teuaki ki he kahaʻú, pe koe fakafoʻituituí, pe koe fakafonuá?
 

Koe taumuʻá ke hokohoko atu pe hano tānaki mai ʻoe ngaahi konga kehekehe ʻoe foʻi ʻepisouti mahuʻinga ko eni ʻi he hisitōlia ʻoe Tongá.

  

            

Naʻe kamata ʻaki e Tukufonua ha Talafono ʻa Tupou I, ʻa ia naʻá ne folofola ai:
............................................................................
Ko au Siaosi.
ʻOku ou fakahā atu ki he houʻeiki ʻoe ngaahi tapa kehekehe, pea pehē foki ki hoku kakaí kātoa.
Fakatauange ke mou fiefia ai mo fiemālie ai.
ʻOku ʻae ʻOtuá ʻa Hēvani mo Māmani.
Kuo u fokotuʻu ia keu fakahoko atu kia moutolu.
Koe Tuʻi ʻoe ngaahi Tuʻi.
Moe ʻEiki ʻoe ngaahi ʻEiki.
ʻOku ne māfeia ʻae meʻa kotoa pe ʻoku hōifua ki ai.
ʻOku tau ʻi he molumalu ʻo hono ongo Toʻukupú.
Pea koe fanga sipi ʻo ʻene tākangá.
Pea ko hono finangalo hōifua ʻoku tau nēkeneka ai.  
............................................................................
Ne tuʻulutui leva ʻae Tuʻí ʻo fakahoko ʻene lotu ko ení:
ʻOtua koe Tamai.
ʻOku ʻoku ou tuku atu hoku fonuá.
Mo hoku kakaí.
Mo kinatutolu ʻe muimui mai ʻi hoku tuʻá.
Ke maluʻi mai.
Mei Langí na.Ngaahi Liliu
[150715] Fokotu'u fo'ou e peesi´.    

JamesCocker14Nov00