Tangulu o Tefisi


Koe tohi hohoko eni 'oe hako 'o Tangulu 'o Tefisí, koe ngāue 'a James Cocker, koe hako 'o Kētula Tangulu Uhi, koe 'ofefine 'o Tangulu.


'Oku 'oatu e fakamālō kia Hepisipa Tangulu Prescott Tuʻipulotu, koe hako 'o Tevita 'Isikeli Tangulu, pea pehē ki he hako 'o Tevita Vūvūtau (Paula) Tangulu 'o Foa, 'i ho'omou vahevahe anga'ofa mai e ngaahi hingoa hotau kāinga ke fokotu'utu'u 'aki 'ae tohi hohokó ni.  ʻOku hokohoko atu pe hono fokotuʻutuʻu mo hono fakalelei ʻoe tohi hohoko ni.  Pea ʻoku ʻoatu e fakaafe, ka ʻi ai ha ngaahi tānaki pe fakatonutonu, pea vahevahe mai ke fai ki ai ha vakai.  


'Ofa atu ki he hako kotoa pē 'o Tangulu. 


14 Fepueli 2001
 Koe Tupu'anga 'o Tangulu mo hono Hakó


Koe tupuʻanga ʻo Tangulú koe taha ʻoe ongo Māhanga Tefisi naʻe ʻiloa koe ongo Māhanga Teá.  Koe ongo māhangá ni koe fāʻele ʻae ʻofefine ʻoe Tuʻitongá koe fefine ko Paeaʻimāʻopoʻopo pea ko hona nofo'anga ko Fungamāhina ʻi Tēfisi.  Tokua koe ongo Māhanga houtamaki mo pau'u lahi pea ko kinaua naʻá na fakalavea'i e To'a Ha'apai ko Si'uluá.  ʻA ia koe māhanga ʻe taha ne tupu mei ai ʻa Tangulu ʻo Tefisí.  Pea koe māhanga 'e tahá ko hono hakó 'oku kau ai ʻae ngaahi fāmili tokolahi 'i Neiafu kau ai e Haʻa Pasikalá, Havilí, Vaha'í, Haveá, Fonuá moe famili Latú mei Mataika mo Falevai.


Koe Tupu'anga 'oe Hingoa Tangulú


'Oku pehe koe tupu'anga 'oe Hingoa Tangulú koe ki'i tamasi'i na'e nofo he 'api 'oe Tu'itonga pea ko 'ene ngaue ko hono ofoofongi (fafangu 'i he lea fakatu'i) 'oe Tu'itongá 'o ka ha'u ha taha 'oku lolotonga tōfā (mohe 'i he lea fakatu'i).  Na'e ui e ki'i tamasi'i ko Tangulu pea fu'u lahi haké pea fekau 'e he Tu'itonga ke nofo 'i Tefisi.  Pea nofo ai pe hako ʻo Tangulu ʻi Tefisi ʻo aʻu ki he taimi ne folau atu ai ʻa Luani ki Tefisi koe 'eva fefine 'o nofo he 'api 'o Tangulú.  Pea koe hoko mai ki he taimi 'oe Konisitūtone pea fakanofo nōpele ʻa Luani pea foaki 'a Tefisi ko hono tofiʻa.  Pea nofo ai pe mo Tangulu koe matāpule tauhifonua ʻa Luani.


Koe fuofua Tangulu leva 'oku lolotonga a'u ki ai 'ae 'ilo ko Tēvita Langio'uiha Tangulu pea 'oku fakafuofua ko hono ta'u fa'ele'i 'ae ta'u 1797.  'Oku lau pe 'e he tohi hohoko ko eni koe fuofua Tangulu ia, pea 'oku kamata mei ai 'ae tohi hohoko ni, kae 'oua ke toki e'a ha 'ilo fo'ou.


~          ~          ~          ~          ~          ~          ~          ~


Ko Tēvita Langio'uiha Tangulu 1 (1797)


Na'e mali a Tevita Langio'uiha Tangulu 1 mo Mā'ata 'Ilisapesi Latu, pea ko ena fanau ko:
1. Tevita 'Isikeli Tangulu 2 

2. Kētula Tangulu
3. Matelita Fusilangoia Tangulu
4. Mākisi Palu Tangulu
5. Tēvita Vūvūtau (na'e iloa ko Paula) Tangulu


'Oku 'asi he ngaahi tohi hohoko 'e ni'ihi koe mali 'o Tangulu ko Mā'ata.  Pea toe 'asi he tohi hohoko 'e ni'ihi ko 'Ilisapesi Lātu.  'Oku 'ikai pau pe ko Mā'ata mo 'Ilisapesi koe ongo fefine kehekehe 'e ua pe koe fefine pe 'e taha.  Pea kapau koe fefine kehekehe 'e ua 'oku 'ikai pau pe ko fe 'i he fanau 'a Tangulu 'ae fanau 'a Mā'ata, pea ko fe 'ae fanau 'a 'Ilisapesi Lātu.  Ko ia 'oku lau pe 'e he tohi hohoko ni ko Mā'ata mo 'Ilisapesi Lātu koe fefine pe 'e taha kae 'oua kuo toki ma'u ha fakapapau ki ai 'amui.


~          ~          ~          ~          ~          ~          ~          ~


Ko Tēvita 'Isikeli Tangulu 2
(Koe foha 'o Tēvita Langio'uiha Tangulu 1)


Ko Tēvita Isikeli Tangulu 2 na'e mali ia mo Pauline Mafi mei Tu'anuku, pea ko ena fanau ko:
1. Tēvita Tamale Tangulu 3
2. Samiu Tangulu
3. Tu'ipulotu Tangulu
4. Kato Mafi Tangulu
5. ʻOlivia Tangulu


~          ~          ~


Ko Tēvita Tamale Tangulu 3 (foha o Tēvita Isikeli Tangulu 2) na'e mali mo 'Ilisapesi Taufa mei Hunga, pea ko ena fanau ko:
1. Mesuilame Sikalu Tangulu 4.
2. Sofilisi Tangulu 5
3. Sela Limu Tamale
4. Fangufangu'aho Tamale


Ko Mesuilame Sikalu Tangulu 4 na'e mali mo Lupe Talavao pea ko ena fanau ko:

1. Penisimani Finau Sikalu

2. Hateni Sikalu

3. Tevita Sikalu

4. Siosi'ana To'ilose Sikalu

5. Toakase Sikalu

6. 'Ilisapesi Sikalu (Vehikite) 

7. Makasini Finau Sikalu


Ko Sofilisi Tangulu 5 na'e mali mo Melenaite Kafo'atu Paupē'eiki pea ko ena fanau ko:

1. Siliveinusi Hakalo Tangulu

2. Viliami Mangoi Tangulu

3. ʻEfalame Mafi Tangulu

4. Sāteki Lavaka Tangulu


Sofīlisi Tangulu 5 mo hono Hoá Melenaite Kafoʻatu Paupēʻeiki Tangulu, mo hona mokopuna ko Lātū, 1950 tupú.
Koe ʻatá ni koe vahevahe angaʻofa ʻa Hepisipa Tangulu Tuʻipulotu, koe mokopuna ʻo Sofilisi mo Melenaite.


ʻEfalame Mafi Tangulu, koe foha ʻo Sofilisi Tangulu 5 mo Melenaite Kafoʻatu Paupēʻeiki Tangulu.
Koe ʻatá ni koe vahevahe angaʻofa ʻa Hepisipa Tangulu Tuʻipulotu, koe ʻofefine ʻo ʻEfalame Mafi Tangulu.


~          ~          ~          ~          ~          ~          ~          ~


Ko Ketula Tangulu
(Koe 'ofefine 'o Tevita Langio'uiha Tangulu 1)


Ko Ketula koe faka-Tonga ia 'oe Keturah 'i he tohitapu, koe mali ua 'o 'Epalahame, hili e malolo 'a Sela.


Ko Ketula Tangulu na'e mali mo Uhi 'Epalahame Poao mei Kolomotu'a pea na ko ena fanau ko:

1. Uhi Kaliopasi 

2. Semisi Uhi
Ko Kaliopasi mo Semisi koe ongo mahanga.


Na'e malolo 'a Ketula 'oku kei si'i e ongo mahanga pea toe mali leva 'a Uhi.  


~          ~          ~


Ko Uhi Kaliopasi (tama 'a Ketula Tangulu Uhi) na'e mali mo 'Eseta Latu mei Kolomotu'a, pea ko ena fanau ko:
1. ʻAkesa Uhi
2. Uhi Sione Sitauni
3. Lesieli Pupuahi Uhi
4. Siosi'ana Uhi


Ko ʻAkesa Uhi na'e mali mo Siuta Malanga Naitoko pea ko ena fanau ko:

1. Sione Osaiasi Naitoko

2. Hamala Naitoko 

3. Seinihuihui Naitoko.


Ko Uhi Sione Sitauni ko 'ene fanau ko:

1. Sione Manupule Uhi 

Ko 'ene fa'e ko Haliote Ika 'o Kolomotu'a.

2. Teisi Uhi.

Ko 'ene fa'e koe 'uluaki mali 'o Uhi Sione Sitauni ko Mele 'Esi Napa'a 'o Kanokupolu.

3. ʻAkesa Uhi

4. Uhi Sione Manuao

5. Paula Kaupoe Uhi

6. Tevita Tonga Uhi

7. 'Elenoa Melino Uhi

8. Malakai Latu Uhi

9. 'Isileli Latu Uhi

Ko 'enau fa'e koe mali ua 'o Uhi Sione Sitauni ko Seini Tokanga Tu'italau.


Uhi Sione Manuao mo hono Hoá Latu Fufūkae'ilopē Uhi, pea moe foha ʻo Manuaó, Uhi Kaliopasi Temisī mo hono Hoá Siutaula Mafileʻo Uhi.  Koe fānaú mei toʻohema ko Seini Uhi, Manase Uhi ʻa Paula Kaupoe Uhi, pea mo Sione United States Uhi ʻa Malakai Uhi mo ʻIlaisaane Simuoko Mataele.
Koe ʻatá ni koe vahevahe angaʻofa ʻa Seiniloiloi Uhi Green, koe ʻofefine ʻo Uhi Kaliopasi Temisi mo Siutaula Uhi. 


Ko Lesieli Pupuahi Uhi na'e mali mo George Prescott 'o Pilitania pea ko 'ena fanau ko:

1. Manisela Prescott

2. Luseane Prescott (mali mo Manase Kaho)

3. Viliami Prescott (mali mo Moala Heimuli)

4. Falepaini Prescott

5. Makaloni Prescott

6. 'Alofi'oehau Prescott

7. Tevita Heleta Prescott

8. Leatu'u Prescott 

9. Meletonga Prescott (mali mo George Joshua Skudder).


Ko Meletonga Prescott mo hono Hoa George Joshua Skudder
Koe ʻatá ni koe vahevahe angaʻofa ʻa Ngaire Jean Albert, koe ʻofefine ʻo George Joshua mo Meletonga Skudder.


Ko Siosi'ana Uhi na'e mali mo Joshua Cocker 'o Kolofo'ou pea ko ena fanau ko:

1. Clara Elizabeth (mali Cameron)

2. Joshua Albert (mali Sarah Hurrell)

3. Henry William (mali Toa'ila Simiki)

4. Joseph North (mali Tupoukafaloto Aleamotu'a)

5. Lucy Maria

6. Annie Lilikakihetau

7. Janie Fanny Tokia'ifalemei

8. Edwin Stanley (mali Kalolaine Rounds)

9. James Cecil (mali Alisi Hekisuva Latu)

10. Siosi'ana Emaline

11. David Cabush 

12. Roger Alfred Cocker (mali Siesia Hiliate Latu).


Joshua mo Siosiʻana Uhi Cocker


~          ~          ~


Ko Semisi Uhi (tama 'a Ketula Tangulu Uhi) na'e mali mo Ma'ata Siukitu'atonga Luani mei Tefisi, pea ko ena fanau ko:
1. Ane Falefehi Uhi
2. Mele Fekelaukau'imoana Uhi


Ko Ane Falefehi Uhi ('ofefine 'o Semisi Uhi) na'e mali mo Sione Maeakafa Takanoa'ivaha pea ko ena fanau ko:

1. 'Ofa Maea (mali Taitusi Funaki)

2. Meleane Lupeoloivaha Maea (mali ʻaminiasi Hikuleʻo Fonua)

3. Lisia Penina Kolokifahina Maea 

4. Sione Tatafu'eikimeimu'a Angakehe Maea

5. Mosese Liongitau Maea (mali Falepaini Vea)

6. Sione Tafisi Maea  (mali Mafi Eke)

7. Viliami Lefitimi Maea


Koe Fāmili ʻo Sione Maeakafa Takanoaʻivaha mo Ane Falefehi Uhi moe ngaahi Maheni.
Koe vahevahe angaʻofa mai ʻa Kennedy Maeakafa Angakehe Tau, koe mokopuna ʻo Sione Tāfisi.


Ko Mele Fekelaukau'imoana Uhi ('ofefine o Semisi Uhi) na'e mali mo Viliami Lomu pea ko ena fanau ko:

1. Setaleki Siukitu'atonga (Siu Kelo)


~          ~          ~          ~          ~          ~          ~          ~


Ko Matelita Fusilangoia
(Koe 'ofefine 'o Tevita Langio'uiha Tangulu 1)


Koe Matelita koe faka-Tonga ki he Matilda.


Ko Matelita Fusilangoia Tangulu na'e mali mo Alexander Blake 'o Pilitania, pea ko ena fanau ko:
1. John Blake

2. Martha Annie (Ma'ata) Blake
3. Christopher (Kalisi) Blake
4. Eleanor ('Elenoa) Blake
5. Mary (Mele Tonga) Blake
6. Georgeanna (Siosi'ana) Blake
7. Annie Ruby (Ani Lupi) Blake

8. Henry Blake

9. Robert (Lopeti) Blake

10. Maryanna Blake

11. Louisa Minnie (Lu'isa Mini) Blake


~          ~          ~


Ko Ma'ata Blake (tama a Matelita Fusilangoia Tangulu Blake) na'e mali mo Viliami Maealiuaki mei Kolomotu'a, pea ko ena fanau ko:
1. Sela Seini Tupoupau'u Maealiuaki
2. Ikinesiasi Foukimoana Maealiuaki
3. Isileli Sialekafoamotolilo Maealiuaki
4. Ilaisaane Tilisa Maealiuaki
5. Losimani Tu'ifua Maealiuaki
6. Sione Vainakula Maealiuaki
7. Sione Lamipeti Maealiuaki
8. Amelia Mo'unga'aelangi Maealiuaki
9. Salote Fu'ikavamoa Maealiuaki


Ko Sela Seini Tupoupau'u Maealiuaki ko ene fanau ko:

1. Vailena

2. Tupoumaluhola

3. Fu'utoa

4. Sakisi

5. Melekolo Fakatulolo

6. Fakatulolo Isileli Ngungutau 

7. Finau Fakatulolo


Ko 'Ikinesiasi Foukimoana Maealiuaki ko 'ene fanau ko:

1. Ma'afu Pohiva'ilopaukamea Maealiuaki

2. Maluotaufa Maealiuaki

3. 'Alisi Maealiuaki

4. Uilitoni Fou Maealiuaki


Ko 'Isileli Sialekafoamotolilo Maealiuaki ko ene fanau ko:

1. Sinamoni Maealiuaki

2. 'Atelaite Tangimausia Maealiuaki (Kava To'ofohe)

3. 'Ana Lupe Maealiuaki (Tui'one) 

4. 'Apaiata Maealiuaki


Ko 'Ilaisaane Tilisa Maealiuaki ko ene tama ko:

1. Lofakaitamaki Kioa


Ko Losimani Tu'ifua Maealiuaki ko ene fanau ko:

1. 'Amipeliasi 'Ahokava Mafi

2. Taniela Moala Mafi

3. Viliami Taungahihifo Mafi

4. Kulia Mafi

Ko ʻenau tamai koe fuofua mali ʻo Losimani Tuʻifua ko Sepeti Mafi.

5. Salesi Vaea Mafi

6. Taukava Mafi

7. Kelepi 'Otuhouma Mafi

8. Adi Senileva Mafi 

9. Lupe Mafi

Ko ʻenau tamai koe mali ua ʻo Losimani Tuʻifua ko Siosiua Taukava Mafi.

Ko Sione Lamipeti Maealiuaki ko 'ene fanau ko:

1. Sione Lamipeti

2. Tupoukolotolu Lamipeti 

3. Finaulahi Lamipeti


Ko 'Amelia Mo'unga'aelangi Maealiuaki na'e mali mo Ahome'e Solomone Piutau Otukolo mei Ha'avakatolo pea ko ena fanau ko:

1. 'Ahome'e Tevita Manuopangai

2. Solomone Piutau ʻAhomeʻe 

3. Taniela Sunia 'Ahome'e

Na'e toe mali a 'Amelia Mo'unga'aelangi Maealiuaki pea mo Arthur (Ata) Gordon Rounds pea ko ena fanau ko:

4. Charles Rounds

5. Kalolaine Rounds (mali Edwin Stanley Cocker) 

6. Fane Laisa Rounds


~          ~          ~


Ko Christopher (Kalisi) Blake (tama 'a Matelita Fusilangoia Tangulu Blake) na'e mali mo Meleane Taufa Vaipulu mei Faleloa, pea ko ena fanau ko:
1. George (Siaosi) Blake
2. David Blake
3. Robert Blake


Ko Siaosi Blake na'e mali mo Akanesi Langi pea ko ena fanau ko:

1. Sione Faka'osifolau Blake

2. Salote Blake

3. Tevita Langi Blake 

4. Kalisitiane Blake


~          ~          ~


Ko Mele Tonga Blake (tama 'a Matelita Fusilangoia Tangulu Blake) na'e mali mo Sione Katoa ʻo Tatakamotonga pea ko hona foha ko:
1. Mosese Tauhopohopo Katoa

Na'e mali ua a Mele Tonga Blake mo 'Apaiata Katitu'u Tuia ʻo Niuafo'ou pea ko ʻena fanau ko:
2. 'Alifeleti Tu'ifua Kaitu'u
3. 'Ana Taukapa (Tone) Kaitu'u
4. Lesieli Finau Tu'imatamoana (Hopoate) Kaitu'u
5. Siosi'ana Kaitu'u
6. 'Isini (Fotu) Kaitu'u
7. Tevita Blake Kaitu'u


Ko Mosese Tauhopohopo Katoa na'e mali mo Latai Setelo pea ko hona foha ko:

1. Tevita Falekatoa

Na'e toe mali a Mosese Tauhopohopo Katoa mo ʻAna Finau pea ko ena fanau ko:
2. Mele Lopa Katoa
3. 'Aisea Moala Katoa
4. Sela Tulukava Katoa
5. 'Inoke Tu'ihoua Katoa
6. Samiu Katoa


Ko 'Alifeleti Tu'ifua Kaitu'u na'e mali mo Ilaisaane Manu Koloa pea ko ena fanau ko:

1. Suliasi Kulikefu Kaituʻu

2. 'Apaiata Kaituʻu

3. Finau Puleto Kaituʻu

4. Siosi'ana Tupouʻata Kaitu'u

5. Liufala Kaituʻu


Ko 'Ana Taukapa Kaitu'u na'e mali mo Siosiua Tone pea ko ena fanau ko:

1. Sione Tupoumalohi Tone

2. Vasi Taiamoni Tone

3. Ane Tupou Falefehi Tone 

4. Lutu Mailangi Tone


Ko Lesieli Finau Tu'imatamoana Kaitu'u na'e mali mo Tevita Hopoate pea ko hona foha ko:

1. Tupoulahi Hopoate


Ko 'Isini Kaitu'u na'e mali mo Sioeli Fotu'aikata'ane Tu'itupou pea ko ena fanau ko:

1. Viliami Kapaimatangivale Fotu

2. Palutungua Fotu

3. Viliami Mataka Fotu

4. Siosiua Kaho Fotu

5. 'Ana Taukapa Fotu

6. Fehokoha'apai Lea'aevaiosomosomo Fotu

7. Sosaia Tupouto'a Fotu

8. Latu Fotu

9. Samisoni Manu Fotu


Koe fanau a Tevita Blake Kaitu'u ko:

1. Sione Kaitu'u

2. Hingano Anamanu Kaitu'u

3. Siu Kaitu'u 

4. Mele'ana Fotu'aika Kaitu'u

~          ~          ~


Ko Ani Lupi Blake (tama 'a Matelita Fusilangoia Tangulu Blake) na'e mali mo Henry Miller pea ko ena fanau ko:
1. Setaita Vea Miller (Fonolahi)
2. 'Atelaite Miller
3. Palu Miller


Ko Setaita Vea Blake na'e mali mo Viliami Fonolahi pea ko ena fanau ko:

1. 'Elenoa Lu'isa Fonolahi

2. Lusiana Qolikoro Fonolahi (Uluilakeba Tu'i Nayau)

3. Tauveli Fonolahi

4. Meliame Fonolahi

5. Taufa Fonolahi

6. Sela Fonolahi

7. Lili Tangisi Fonolahi

8. Sofaia Mini Fonolahi

9. Sione Rabiti Fonolahi

10. Kalolaine Kafo'atu Fonolahi (Fa'onepau'u)

11. Laisa Kaukiono Fonolahi (Tugi Tu'ivanuavou) 

12. Mere Tuisalala Fonolahi Fonolahi

~          ~          ~


Ko Robert Blake (tama a Matelita Fusilangoia Tangulu Blake) ko ene fanau ko:
1. 'Elenoa Lose Blake 

Koe tama 'a 'Elenoa Lisipa.
2. Ilaisaane Lataimafana Blake 

Koe tama 'a Sisilose Fangapulotu.
3. Elizabeth (Peta) Blake
4. Joyce Ann (Siosi'ana) Blake
5. Ane Lolofi Blake
6. George (Siaosi) Blake

Ko 'enau fa'e koe mali 'o Lopeti Blake ko Selanata Kaufusi Fielakepa 'o Haveluloto.

Ko 'Elenoa Lose na'e mali mo Kitione Maile Vailiki mei Nukunuku pea ko ena fanau ko:

1. Fe'iloakitohi Maile

2. Polosomu Maile

3. 'Ana Tokilupe Maile (mali Taimani)

4. Lisiate Talanoa Maile

5. Sione Pifeleti Maile

6. 'Ililiame Ngalu Maile (Tongi)

7. Vanila Maile

8. Neomai Latu Maile

9. Sione Vaisa Maile

10. Sainiatu Maile

11. 'Alifeleti Maile 

12. Semisi Maile


Ko 'Ilaisaane Lataimafana ko ene fanau ko:

1. Toakase Fineanganofo

Ko ʻene tamai ko Mosese Fineanganofo.

2. ʻIlaisaane Lataimafana Fifita

Ko ʻene tamai ko Salie Fifita.

3. Vea Vaiata Kuliha'apai

Ko ʻene tamai ko Viliami Kulihaʻapai

4. Sione Fifita

5. Viliami 'Alatini 

6. Vusika Mataka 

Ko ʻenau tamai ko ʻIlaisa Mataka


Ko Elizabeth (Peta) Blake ko 'ene fanau ko:

1. Tevita Taupeaafe Blake 

2. Viliami Maea Blake 

Ko 'ena tami ko Lasike Tevita Tu'amoheloa.

3. Siaosi Toafai'uiha Mahe
4. 'Ilisa Mahe
5. Vuna Blake Mahe
6. Melenaite Mahe
7. Losaline Leveni Mahe
8. Kepueli Mahe
Ko ʻenau tamai koe mali ʻo Peta Blake ko Tomasi Mahe Uhi


Ko Joyce Ann (Siosi'ana) Blake na'e mali mo Sioeli Soakai pea ko ena fanau ko:

1. Elizabeth (Peta) Soakai

2. Edwin ('Etuini) Paipa Tongi ʻa Tungi Soakai 

3. Charles (Kiko) Soakai


Ko Ane Lolofi Blake na'e mali mo Isileli Tupou Niualiku pea ko ena fanau ko:

1. Mesake Pahulu Tupou

2. Seini Vaioleti Tupou (Taumoepeau)

3. 'Amelia Tuna Tupou

4. Siaosi Blake Tupou

5. Sione Lipoihematangitaka Tupou

6. 'Ana Luti Tupou

7. Kalolaine Tupou

8. Mini Tupou

9. 'Ana Luti Tupou

10. Soatame Tupou

11. Hone Tupou (Taumoepeau)

12. Siosi'ana Tupou (Wolfgramm) 

13. Meli Tupou


Ko George (Siaosi) Blake na'e mali mo Melenaite Taliai pea ko ena fanau ko:

1. 'Alekisanita Blake

2. Salesi Blake

3. 'Alisi Blake

4. Folau Blake

5. Sela Blake

6. Miki Blake

7. 'Amelia Lasini Blake (mali Kaihau Holani) 


~          ~          ~


Ko Lu'isa Mini Blake (tama a Matelita Fusilangoia Tangulu Blake) na'e mali mo Tom Parson mei Pilitania, pea ko ena fanau ko:
1. Fred Parson
2. Lizzie Parson
3. Tom Parson
4. Vai Parson
5. Hone Parson
6. Jack Parson


~          ~          ~          ~          ~          ~          ~          ~


Ko Makisi Palu Tangulu
(Koe foha 'o Tevita Langio'uiha Tangulu 1)


Ko Makisi Palu Tangulu na'e mali mo Seluvaia mei Kolovai, pea ko ena fanau ko:
1. Suliana Papa Palu
2. Simote Takaione Palu
3. Sisilia Kaipa Palu
4. Tevita Falepapalangi Tangulu 6
5. Taufu'i'aevalu Palu
6. ʻElone To'a Palu
7. Kitione Fehoko Palu


~          ~          ~


Ko Tevita Falepapalangi Tangulu 6 (foha o Makisi Palu Tangulu) na'e mali mo Ema Latu mei Mataika, pea ko ena fanau ko:
1. Foeata Falepapalangi
2. Matelita Falepapalangi
3. Sosaia Palakani Falepapalangi
4. Mele Lola Falepapalangi
5. Meleane Langile'o Falepapalangi
6. Finau Kolope Falepapalangi
7. Mele Silei Falepapalangi
8. Halamehi Falepapalangi
9. 'Ana Falepapalangi
10. Kalisi Falepapalangi


Ko Mele Lola Falepapalangi na'e mali mo Siale'uvea Lavulavu pea ko ena fanau ko:

1. Vaea Tangitau Lavulavu


Ko Finau Kolope Falepapalangi na'e mali mo Vasiti Simione pea ko ena fanau ko:

1. Sisilia Kolope


Ko Mele Silei Falepapalangi na'e mali mo Tevita Kaafi Mahina pea ko ena fanau ko:

1. Vea Mahina

2. Afu Mahina

3. Makeleta Mahina


~          ~          ~


Ko Taufu'i'aevalu Tangulu (foha o Makisi Palu Tangulu) na'e mali mo Kalisi Matenoa mei Utulau, pea ko ena fanau ko:
1. Anaseini Tangulu
2. Tokilupe Tangulu
3. Fusi Tangulu
4. Tuitui Tangulu
5. Tevita Ma'u Tangulu
6. Taula Taufu'i Tangulu


~          ~          ~


Ko Elone To'a Tangulu (foha o Makisi Palu Tangulu) na'e mali mo Mele Loiloi mei Tefisi, pea ko ena fanau ko:
1. Latu Elone


~          ~          ~


Ko Kitione Fehoko Tangulu (foha o Makisi Palu Tangulu) na'e mali mo Akanesi Sinaitakala pea ko ena fanau ko:
1. Mele Tu'ipulotu Tangulu
2. 'Ainise Tupou Tangulu
3. 'Ana Funaki Tangulu
4. Mele Kolo Heitonga Tangulu
5. Lupeni Tangulu
6. Siofilisi Misinale Tangulu


Ko 'Ainise Tupou na'e mali mo 'Asipeli Taueli Kuliha'apai pea ko ena fanau ko:

1. Setaleki Tausisipapala Kuliha'apai


~          ~          ~          ~          ~          ~          ~          ~


Ko Tevita Vuvutau Tangulu
(foha 'o Tevita Langio'uiha Tangulu 1)


Ko Tevita Vuvutau Tangulu na'e hoko ia 'o 'iloa ko Paula.  'Oku pehe na'e kaufolau 'a Tevita Vuvutau he folauvaka mei Vava'u ki Tongatapu.  Pea koe a'u ki he potutahi Ha'apai ne matangia ai e vaka pea nau hopo ki tahi 'o kakau 'o hake atu ki Foa.  Pea koe hake atu ko ia 'a Tevita Vuvutau ki Foa, pea ui 'e he kau Foa ko Paula, ko 'enau pehe ne hange 'e ne hao atu mei he faingatamaki koe hao 'a Paula he Tohitapu. 


Na'e mali 'a Tevita Vuvutau (Paula) Tangulu mo Kasanita Ngaluma'a mei Lotofoa, pea ko ena fanau ko:
1. Viliami Vaitaiki Tangulu


~          ~          ~


Ko Viliami Vaitaiki Tangulu (foha o Tevita Vuvutau (Paula) Tangulu) na'e mali mo Lesieli Tonga mei Lotofoa pea ko ena fanau ko:
1. 'Alifeleti Latu
2. Mele (Tufale) Mafi Latu
3. Salesi Tu'avao Latu
4. Viliami Tukutau Latu


Ko Alifeleti Latu Tangulu (foha o Viliami Vaitaiki Tangulu) na'e mali mo Lu'isa Va Taukolonga, pea ko 'ena fanau ko:
1. Kasanita Setesi Latu

Na'e toe mali 'a Alifeleti Latu Tangulu mo Vai Talau, pea ko 'ena fanau ko:
2. Fehoko Latu
3. Mele Katokakala Latu

Na'e toe mali 'a Alifeleti Latu Tangulu mo Ema Akoteu pea ko ena fanau ko:
4. Alifeleti Uepi Latu Tangulu 7
5. Lesieli Amalani Latu
6. Tupou'ila Peseti Latu
7. Siosifa Latu
8. Akanesi Latu
9. Viliami Vaitaiki Latu
10. Vaikalafi Latu
11. Kasanita Latu
12. Samiuela Tipeti Latu
13. Mosese Vakasiuola Latu
14. Alifeleti Siteina Latu.


Ko Mele Mafi (Tufale) Tangulu ('ofefine o Viliami Vaitaiki Tangulu) na'e mali mo Tevita Hala'api'api Musie (Mu) pea ko ena fanau ko:
1. 'Akanesi Kaufo'ou Musie
2. Sione Tupou Musie
3. Semisi Mafile'o Musie
4. 'Akapusi Musie
5. 'Alilia Kaufusi Musie
6. Viliami Vaitaiki Musie


Ko Viliami Tukutau Tangulu (foha o Viliami Vaitaiki Tangulu) na'e mali mo Seini Fakatoufehi'a Langi mei Lotofoa, pea ko ena fanau ko:
1. Makasini Tukutau
2. Sione Tukutau
3. Samiuela Tukutau
4. Lesieli Tukutau
5. Tevita Tukutau
6. 'Ofa Tukutau
7. 'Olive Tukutau
8. Feleti Tukutau
9. 'Aisea Tukutau
10. Tukutau
 Ngaahi Liliu moe Ngaahi Nouti

[201109] Fakatonutonu e hingoa 'oe mali o Tevita Vūvūtau (Paula) Tangulu´.  Ko hono mali´ ko Kasānita Ngaluma'a.  Na'e tomu'a tu'u ko Sālome.  'Oku hala ia.  'Ikai ngata ai´, ʻi hono fokotu'utu'u 'oe ngaahi ta'u´, 'oku ngali koe fuofua Kasānita Ngaluma'a´ eni, koe 'ofefine 'o Ngūngūkaetau, pea koe tuonga'ane 'o Kasānita Ngaluma'a ko eni´ ʻa Siosifa Ngaluma'a, tamai 'a Aisake Ngaluma'a´. 
[190610] Fakatonutonu hono fokotu'utu'u 'oe famili 'o 'Alifeleti Lātā Tangulu´.  Ko hono 'uluaki mali´ ko Lū'isa Vā Taukolonga.  Na'e tomu'a tu'u ko Tule.  'Oku hala ia.  Ko Tule koe fa'ē ia 'a Lū'isa Vā Taukolonga´.  Ko Lū'isa Vā Taukolonga´ koe 'ofefine ia 'o Tēvita Taukolonga pea mo Losaline Tule.  
[010311] Tānaki foʻou ʻoe fakamatala ki he tupu'anga 'o Tangulu´ ʻo fakatatau ki he tohi hohoko 'a Vaea Tangitau Lavulavu 'i hono 'initaviu ia 'e Tevita Uatahausi Mapa 'i he ʻaho 11 Sanuali 1975.  Ko Vaea Tangitau Lavulavu´ koe mokopuna ia 'o Tēvita Falepapalangi Tangulu.  Ki mu'a ai na'e tu'u atu he tohi hohoko´ ni koe hingoa Tangulu 'oku 'ikai 'ilo hono tupu'anga ka koe hingoa matāpule 'a Luani mei Tefisi.

[010313] Fakafōtunga fo'ou e peesi´ mo kamata hono fokotuʻutuʻu fakakalama´.

JamesCocker14Nov00