Koe Mali Faka-Tonga
ʻOku fakamanatu ʻe he peesi´ ni ʻae ngaahi ouau kehekehe ‘oe Mali Faka-Tonga´.


Koe Ngaahi Ouau 'oe Mali Faka-Tonga 'i Ono'aho´

Koe mali´ koe lea ohi ʻae Tonga´ mei he lea faka-Papālangi koe "marry".  Koe lea Tonga ia naʻe ngāue'aki ki he mali´ na'e kehekehe pē 'o fakatatau ki he konga 'oe mali´ naʻe fai ki ai 'ae talanoa´.

Kapau koe talanoa´ ki he ʻaho mali´, naʻe lau ia koe ʻapisia pe kātoanga pe ma'ukava.  Pea kapau koe mali´ ʻa houʻeiki naʻe lau ia koe taʻane.

Kapau koe talanoa´ ki ha mali ʻo ha taha, naʻe lau ia ko hono hoa pe ko hono 'unoho.  Pea kapau koe mali ʻo ha tangata houʻeiki naʻe lau ʻo pehē koe sinifu ʻo ... , pe koe ma'itaki ʻo ... , pe koe moheofo ʻo .... , pe koe ʻohoana ʻo ....  ʻOku ʻikai maʻu ha fakamatala pe naʻe ui e mali ʻoe fefine houʻeiki´ koe hā.

Kapau koe talanoa´ ki ha nofo mali, naʻe lau ia koe nofo pe nonofo.  Pea naʻe ngaueʻaki e tākaifala´ kapau ko ha fefine naʻe mali ki ha tangata ne houʻeiki ange ai. 

Koe ngaahi ouau leva eni ʻoe Mali Faka-Tonga´ ʻi Onoʻaho´.  Naʻe fakatatau pē ouau mali naʻe fakahoko ʻe ha kāinga´ ki he tuʻunga ne ʻi ai e kāinga ko ia´.  Koe mali ʻa Houʻeiki naʻe kakato ange ai ʻae ngaahi ouau mali ne fakahoko´.  Pea neongo ne ʻikai fakahoko kotoa e ngaahi ouau mali´ ia ʻia Haʻameʻavale, naʻe takitaha pē ʻapi he haʻinga tutu moe maʻala ke tali ʻaki honau kiʻi ʻapisia.  ʻE hokohoko atu pē hono tānaki mai ʻoe ngaahi fakamatala kau ki he ngaahi ouau´ ni. 

Poloʻi


ʻAʻahi
Tali
ʻUmu Tali
Momoi

Fakalēlea

Tu'uvala
Haʻatuʻukau
Faʻeʻeveʻeva
Faʻehuki

Ma'ukava
ʻEpa
Fakataukava
ʻUmu Fonokava
ʻUmu Kaikaemohe

ʻApi
Tangavai
ʻUmu Tuvai

Koe Ngaahi Ouau 'oe Mali Faka-Tonga 'i Onopooni´

ʻA ia ko onoʻaho´ naʻe fakatatau pe ngaahi ouau mali naʻe fakahoko´ ki he tuʻunga ne ʻi ai e kāinga haʻana e ʻapisia´.  Ka koe ngaahi ʻaho´ ni ʻoku fa'iteliha pē kāinga´ ʻi he ngaahi ouau mali ʻoku nau fili ke fakahoko´.  Koe aʻu mai ki onopooni´ foki kuo lahi mo hono ohi ʻoe ngaahi ouau mali faka-Pilitānia´ ki heʻetau kātoanga mali´.  Kae tala'ehai koe hokohoko atu eni ʻetau feohi moe ngaahi fonua kehe´ kuo mei kau mai mo ha konga ʻenau ngaahi ouau mali´ ʻi heʻetau ngaahi kātoanga.  Ko hono nounou´ ʻoku tau monūʻia he ko hotau kuonga´ ni ʻoku fai pē ki he fiefia moe māfana ʻae kāinga´ pea ʻoku lea ʻaki foki ʻae māfana ʻae Tonga´, naʻa pehē ʻoku angakoviʻi ha meʻa.
 
Koe ngaahi ouau mali kehekehe leva eni ʻoku faʻa ʻasi ʻi he ngaahi mali ʻi onopooni´.  ʻE hokohoko atu pē hono tānaki mai ʻoe ngaahi fakamatala kau ki he ngaahi ouau´ ni´.  

Faitohi

Fakama'u
 
Fakalēlea

Tu’u Vala
 
Ma’u Tohi

Hulohula Mali
 
ʻApi
 
'Uluaki SapateNgaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[010613] Fakafōtunga foʻou ʻoe peesi´.

JamesCocker14Nov00