Koe Fāʻele´

 
Koe kamataʻanga ʻoe moʻui´ koe fāʻele´ pea ka ʻilo ange kuo ʻikai fakakelekele ha fefine ʻi ha māhina naʻe kamata leva hono tauhi´ moe lau hono mahina´ mei ai.  ʻA ia koe ʻuluaki mahina´ ia.  Naʻe lau pē hono māhina´ ki he hā moe pulia ʻae māhina´.  Ka hili leva e mahina´ pea toe fakakelekele pē ʻae fefine´ naʻe lau ia koe tuʻatama.

Koe ngaahi māhina ki muʻa ʻoe feitama
´ naʻe lau ia koe tuʻituʻia.  Koe taimi faingataʻa ia ʻoe feitama´. Koe taimi eni naʻe holi ai e fefine feitama´ ki he ngaahi meʻakai kehekehe´, pea ko ʻene ʻuakai ko ia´ naʻe lau ʻoku ne tuʻituʻia ki he faʻahinga meʻakai ko ia´. ʻIkai ngata ai, koe taimi eni naʻe faʻa ongoʻi vaivaia ai ʻae feitama´ mo hangē ʻoku mahakiʻia hono sino´pea toe tānaki ia ki heʻene ʻiteʻita mo mamahi vave´Ka naʻe tō lelei pe ʻae kavenga´ ni, ʻa hono fakatōliaʻi e loto ʻoe feitama´, ki hono hoa´. Pea mālie´ he koe taimi eni naʻe fakatou tokanga mai ai ʻae kāinga ʻoe hoa´ moe kāinga ʻoe feitama´ ki hono fakaai ʻoe holi ʻae tuʻituʻia´.

Naʻe ʻi ai pe foki moe ngaahi feitama ia ʻe niʻihi ia naʻe malohi pe ʻae feitama
´ ia ka koe hoa´ ia ne mahakiʻia´. ʻI heʻene pehe´ naʻe lau ia ʻoku tuʻuaki (pe fua) ʻe he tangata´ ʻae feitama ʻa hono hoa´.
  

Koe fanga faʻē leva ʻae feitama´ naʻa nau fakahinohino ʻae ngaahi tapu ʻoe feitama´ moe ngaahi meʻa ke fakaʻehiʻehi mei ai ʻae feitama´ koe ʻuhī´ ke moʻui lelei mo fakaʻofoʻofa ʻae tamasiʻi´. Koe konga eni ʻoe ngaahi tapu ʻoe feitama´.
Naʻe tapu ki he feitama´ ke ne ngaahi fakafūfū ha meʻa ʻa hono hoā´ naʻa ʻilonga ʻae meʻa ko ia´ ʻi he sino ʻoe tamasiʻi´.
Naʻe tapu ki he feitama
´ ke ne kahoa ha holo pe noʻo ha meʻa ʻi hono kia´ naʻa takai e uho ʻoe tamasiʻi´.
Naʻe tapu ki he feitama
´ ke kai hihiloku naʻa ngutu fakamanga ʻae tamasiʻi´.
Naʻe tapu ki he feitama´ ke ne nofo he matatulutulu ʻoe fale´ naʻa faingataʻa e fāʻele´.
Naʻe tapu ki he feitama
´ ke ne fai ha meʻa ʻoku faingataʻa pe hiki ha meʻa mamafa naʻa hoko ha mele ʻoe tamasiʻi´.

Koe toki ngaue leva ʻae tamasiʻi´ ʻi manava´ pea nau lau kuo lava e tuʻituʻia´ pea kuo kakato ʻae tamasiʻi´. Koe 4 pe 5 mahina ia ʻoe feitama´ pea naʻe kiʻi ʻatā leva mei ai e ngaahi tapu´ kae sio e fanga faʻe´ ki hono fakamālohi e sino e feitama´ ke tuʻumālie ki he fāʻele´.  

ʻI he aʻu atu ki he 7 moe 8 mahina´ naʻe kamata leva hono tokonaki ʻe he feitama´ ʻae fetaʻaki moe papanaki moe enga moe ngaahi naunau ki he fāʻele´. Pea koe taimi eni naʻe inu ai ʻe he feitama´ ʻae ngaahi vai ʻae māʻuli´ koe tokoni ai pe ke na fakataha moe tamasiʻi´ ki he fāʻele´.      

Koe taimi feitama koe taimi faka’apa’apa ‘aupito ia e fefine ki he tamai moe famili ‘oe tamai ‘ae tamasi’i koe ‘uhi na’a mele ‘ae tamasi’i.  Na’e toe pehe pe moe tangata mo hono kainga ‘enau feinga ke fakahoho’ia ‘ae loto e fefine mo fakafiemalie ki ai koe uhi koe tamasi’i. Koe taimi eni ne fakalangilangi’i ai e he tangata mo hono kainga ‘ae fefine koe uhi koe koloa ne ‘amanaki foaki ‘e he fefine ma’ae tangata mo hono kainga.Ka fai ange kuo ongo’i e he fefine kuo mamafa hono kete na’a ne ai leva ‘ae no’o tali ke tali e ke nofo ma’u e tamasi’i ki he halangatama tokua na’a fainga’ata’a e fa’ele.

Ka a’u ki he 9 mahina na’e nofo leva ae feitama mo ene fa’e pe taha tonu ‘oe kainga ‘oe fefine ‘o tokanga’i e feitama mo teuteu e fa’ele’anga.  Kuo ‘osi ‘alu foki e tala ki he mā’uli ke ne toutou vakai’i mai e feitama.  Koe hoko mai ‘ae langa na’e ‘alu hono tala ki he kainga ‘oe feitama moe tangata pea nofo’aki mai leva e kainga ko hono tali ‘oe fa’ele.  Ka n
a’e ‘ikai ha taha ‘e hu noa ki he loki fa’ele ko hono hoa pe moe kāinga tautonu hange ko ene fa’e pe fanga fa’e moe fanga tokoua.  Kapau ko ha ‘eiki lahi e feitama na’e ikai fa’a ha’u hono hoa ki he fa’ele he na’e tokolahi e kainga ‘oe feitama ‘i he fa’ele.  Koe ngaahi to’onga kotoa pe ‘oe fa’ele na’e tala ki he tamai ‘ae tangata.  

Koe falala ‘ae feitama naʻe tuku kotoa ki he’ene fa’e moe māʻuli mo hono hoa.  Na’e huki e feitama ‘i hono hoa pe ko ‘ene fa’e.  Pea ne piki leva ki he maea na’e tautau mei he ‘ato ‘oe fale ke ne fakama’uma’u ‘e ne mamahi ki ai.  Koe ofi ʻaupito ke faʻele na’e tuʻulutui hake ʻae fefine ke faʻele tuʻulutui ʻi he funga ʻoe taha naʻe huki ai.  Kapau ne fu’u vaivaia ʻae fefine na’e fa’ele tokoto pe.  Koe ofi ‘aupito ki he fa’ele ne fua ha’u e toto ne ui koe faimalu, pea fuoloa si’i pe pea pā ‘ae lanu, ‘a ia koe vai fio toto, pea hoko leva ki ai ‘ae ha’u ‘ae tamasi’i.  Koe to mai ‘ae tamasi’i na’e hapo ‘e he tokotaha naʻe huki ai ʻae fefine.  Koe faka’ilonga ki he vave ‘ae ha’u ‘ae tamasi’i ‘a ʻene liuaki ʻo huʻu ki ʻulu.  Ka hu’u ki va’e ‘ae tamasi’i na’e hanga ‘e he mā’uli ‘o teke’i ki loto ke liuaki mai mei ai.  Koe huʻu ki vaʻe koe me’a fakatu’utamaki ia he na’e fa’a hoko ai ‘ae fulifua.  

Koe hili e to mai ‘ae tamasi’i na’e ‘ikai ke ta leva hono uho kae tuku koaa ke osi mai ae mo’ui mei he fonua ki he tamasi’i pea mo tatali ke tō mai e fonua ki tu’a.  Ka faingata’a e fonua ne ta leva e uho ke mavahe ‘ae tamasi’i kae toki feinga’i e fonua.  Kimuʻa pea ta ʻae uho naʻe hanga ʻe he māʻuli ʻo mulumulu e uho ʻi he vahaʻa ʻoe fonua moe tamasiʻi ʻi he meʻa ne teu ke tuʻusi ai.  Koe ʻuhinga hono mulumulu koe pehe tokua koe tokoni ke ʻosi mai ʻae moʻui mei he fonua ki he tamasiʻi.  Naʻe nonoʻo leva ʻae feituʻu ke ta ai e uho ʻaki e kaveleʻi pulu pea langolango hake ʻaki ha meʻa ne mahuʻingaʻia ai ʻae kainga hange ko ha kauʻi huo kapau ko ha tamasiʻi tangata pe ike kapau ko ha tamasiʻi fefine.  Naʻe hifiʻi leva ʻe he māʻuli ʻae uho ʻaki ha ngeʻesi fingota ne ʻosi fakamasila pe heleʻi kofe he funga meʻa ne lango ʻaki mo ne laulau pe "monumonumonitonu ke ke lahi hake ʻo hoko ko ha tangata maʻala pe faʻa", pe kapau koe tamasiʻi fefine "monumonumonitonu ke ke fuʻu lahi hake ʻo hoko ko ha fefine nimameʻa mo nimapoto".  Naʻe pehe leva ne ta e uho ʻoe kiʻi tamasiʻi ki he huo pe ta ki he ike.

Naʻe lahi e ngaahi meʻa kehekehe ne ta ki ai e uho ʻoe fanau koe fakatatau pe ki he ngaahi meʻa ne mahuʻingaʻia ai e kāinga pe ngaahi fatongia naʻa nau fehangahangai mo ia.  Naʻe ta e uho e niʻihi ki he povai moe fakaʻamu ... monumonumonitonu ke ke fuʻu lahi hake ʻo tuʻu koe toʻa ʻi ha tau.  Naʻe ta e uho e niʻihi ki he kauʻi fohe moe fakaʻamu ... monuomonumonitonu ke ke fuʻu lahi hake ʻo hoko ko ha toutai lelei pe kaivai ongoongoa.  ʻI he taimi ne hake mai ai e lotu faka-Kalisitiane naʻe ta e uho ʻoe tokolahi ki he Tohi Tapu moe fakaʻamu ... monumonumnitonu ke ke hoko ko ha tamaioʻeiki faitotonu pe kaunanga ʻofa ʻi he lotu.  

Koe lava leva hono ta e uho naʻe ʻave ʻo tanu ʻi ha matanga pe feituʻu ʻiloa ʻoe kolo.  Naʻe polepole ʻaki leva ʻe he fanau ko ia haʻanau fuʻu lalahi ..."koe mafahi pe ʻae fuʻu .... (matanga ʻoe kolo ne tanu ai honau uho) ... pea u hopo hake ai".

Naʻe vali ʻaki leva e tamasiʻi ʻae enga tokua ke mafana ai pea kofu ʻaki e papanaki mo ngaahi hono pae mo hono fakamolu ke fakatokoto ki ai.  

Koe lava pe hono faʻeleʻi mai ʻoe tamasiʻi naʻe fakauluʻi kapau koe tamasiʻi tangata pea ta lali he taimi e niʻihi.  Koe ʻuhinga hono fakauluʻi he koe tamasiʻi tangata ʻoku ʻoʻona e kolo moe fonua.  
Pea kapau ko ha tamasiʻi fefine ne ʻikai fakauluʻi he naʻe ngata pe ʻene pule ʻana ʻi fale.  ʻI he taimi tatau pe naʻe fakaha e faʻele mo hono anga kotoa ki he tamai ʻae tamai ʻae tamasiʻi ne faʻeleʻi.  Ne fakahoko mai leva mei ai ʻae hingoa ʻoe tamasiʻi. 

Ke hokohoko atu pē. 


Ngaahi Nouti moe Ngaahi Liliu
[010613] Fakafōtunga foʻou ʻoe peesi´.

JamesCocker14Nov00